Anna Angelin

Född 1973

FD, Post-doc

Från och med november 2011 är jag anställd som post-doc vid Socialhögskolan Lunds universitet och arbetar med forskning kring barnfamiljer med försörjningsproblem samt ungas ekonomiska marginalisering fram till 2014.

Jag tillträdde i december 2013 en deltidstjänst som forskningschef för EconSec, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet/Lund University Economic Security Institute. EconSecs huvudsakliga syfte är att bidra med vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet för individer och samhälle.

Forskning

Mitt forskningsområde är främst fattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd. Jag tillträdde i december 2013 en deltidstjänst som forskningschef för EconSec, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet/Lund University Economic Security Institute som startade våren 2013. EconSecs huvudsakliga syfte är att bidra med vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet för individer och samhälle.

Jag har även tillsammans med professor Håkan Johansson och professor Max Koch beviljats medel från EU:s sjunde ramprogram för projektet ”Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”. Tillsammans med kollegor i Tyskland (Oldenburg University, koordinator), Italien (University of Milan), Storbritannien (Edinburgh University), Norge (NOVA) och Polen (Warzaw University) studerar vi fattigdom och organiseringen av insatser mot fattigdom i dessa länder. Projektet är på totalt ca. 25 miljoner SEK och kommer att löpa from februari 2012. Inom projektet ska dessa länder studeras utifrån hur välfärdsstaten är organiserad och hur länderna påverkas av EU:s mål och strategier avseende fattigdom och inklusion. Jag arbetade under 2011 till 2012 även med uppdraget att skriva forskningsunderlag samt genomföra en empirisk studie kring barnfattigdom och socialbidragstagande till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Min doktorsavhandling Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna (2009) studerade långtidsarbetslösa unga med försörjningsstöd där jag undersökte levnadsförhållanden för de 70-talister som drabbades av 1990-talets arbetslöshetskris och som därefter kvarstannat i socialbidrag under många år. Min avhandling följer upp långvariga konsekvenser av ett tidigt och varaktigt utanförskap på arbetsmarknaden. Avhandlingen fastställde genom longitudinella registeranalyser samt en komparativ enkätstudie vilka levnadsvillkor denna grupp hade 10 år efter sin uteblivna arbetsmarknadsetablering samt studerade genom 74 kvalitativa intervjuer med långvarigt arbetslösa unga vuxna hur de själva upplevt och hanterat denna tillvaro.

Min doktorsavhandling
Sammanfattning av avhandlingen

Jag har även forskat vidare kring dessa frågor i ett komparativt inriktat nordiskt forskningsprojekt om ungas arbetslöshet, etableringsmönster och försörjningsproblem då jag tillsammans med fem nordiska forskarkollegor beviljades ett fyraårigt forskningsanslag från NORDCORP NOS-HS Joint committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences för det komparativa forskningsprojektet “Youth Trajectories: A Longitudinal Study of Risk Factors for Marginalization in Finland, Norway and Sweden”. Detta projekt är nu i en avslutande fas.

Övriga uppdrag

  •  Sakkunnig i SOU 2003:92 Unga utanför.
  • Styrelseledamot i statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen 2005-2008.
  • Lokalföreningsordförande Rädda Barnen 2006 –pågående.
  • 2008 Ledamot av nationell referensgrupp ledd av professor Peter Waara som på uppdrag av FAS utvärderar svensk ungdomsforskning år 2000-2008.
  • 2009- Expert i temagruppen ”Unga i arbetslivet” finansierat av ESF och lett av Ungdomsstyrelsen med syfte att öka ungas etablering i arbetslivet.  

Undervisning

Under min Post-doc anställning som löper fram till 2014 kommer jag endast undervisa på 20 %. Under 2013 var jag kursföreståndare för institutionens introduktionskurs för nyblivna doktorander. Jag arbetade även som lärare och kursföreståndare för SOAU04 från vårterminen 2010 till höstterminen 2011 där så kallade uppdragsstudenter med erfarenhet som brukare av socialt arbete läser tillsammans med socionomstuderande under 7 terminens valbara kurs. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering. Kursen inriktas till stor del mot utvidgade kunskaper inom social mobilisering, brukarmedverkan, entreprenörskap och socialt företagande samt projektbyggande. Under 2013 var jag inbjuden till School of Social Welfare, University of California, Berkeley för att vidareförmedla denna pedagogik samt medverka i en internationell publikation avseende hur brukare kan integreras i undervisning inom socialt arbete. Jag har arbetat på Socialhögskolan under 13 års tid och parallellt med min forskning undervisat, handlett samt examinerat på många olika kurser bl.a. inom fattigdomsforskning, organisationsteori, exklusionsforskning med mera.

Publikationer

Alla publikationer i LUP (Lund University Publications)

Övriga publikationer

Angelin, A. (2012) Stöd med oskälig nivå i Social Qrage Nr 3 2012.

Lorentzen, T, Angelin, A, Dahl, E, Kauppinen, T, Moisio, P, Salonen, T, (2012) “Unemployment and economic security for young adults in Finland, Norway and Sweden: From unemployment protection to poverty relief “ in International Journal of Social Welfare published on line, in printing. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12006/abstract

Angelin A. (2008) ”Unga vuxnas upplevelser av långvarigt socialbidragstagande” i Villkorandets misär. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu. Égalité, Malmö.

Angelin, A. & Salonen, T. (2004). Man vill ju kunna försörja sig själv - En studie om försörjningsproblematik och arbetslöshet bland unga vuxna i Malmö, Malmö Stad 2004.

Angelin, A. & Salonen, T. (2000). ARGUS ÖGA - En utvärdering av Argus, ett rehabiliteringsprojekt i Landskrona för åren 1997-99. Socialhögskolan, Lunds universitet.

Angelin, A. (2000). Att Utvärdera Argus magisteruppsats Socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Angelin, A. (1999) Faderskap efter separation - i Sverige och Storbritannien artikel i Socionomen 8 1999.

Kommande publikationer 2014:

Angelin et al. (2014) “Have Nordic welfare regimes adapted to changing transitions into adulthood? Unemployment insurance and social assistance receipt among young people in the Nordic welfare states” kapitel i antologi som utges av Palgrave 'Young People and Social Policy in Europe' under 2014.

Kauppinen, T.,  Angelin, A.,  Lorentzen, T., Bäckman, O,  Salonen, O,  Moisio, P., and Dahl, E. (2014 in press) ‘Social background and life-course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden, Norway and Finland’ accepted for publication in Journal of European Social Policy. Publication planned for July issue.

"Trends in Intergenerational Transmission of Social Assistance in the Nordic Countries in the 2000s" submitted to European Societies review genomförd med resultat “conditional acceptance” revision pågående nu. Pasi Moisio försteförfattare .

”Service user integration in social work education – lessons learned from Nordic participatory projects” submitted to Journal of Evidence-based Social Work, Taylor and Francis Publishers som del av ett forsknings- och publiceringsprojekt genom University of California Berkeley avseende brukarmedverkan i nordisk socialarbetarutbildning. 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-05

Anna Angelin
Kontaktinformation

Anna.Angelin@soch.lu.se 

046-222 40 98

040-15 03 26

0709-15 07 63

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00