Bodil Rasmusson

Socionom, FD

Universitetslektor

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet om barns villkor och rättigheter och social barnavård. Det mesta av min undervisningstid ägnar jag emellertid åt ett internationellt utbildningsprogram Child Rights, Classroom and School Management. Programmet genomförs sedan 2003 på uppdrag av Sida. Utbildningen vänder sig till personal på olika nivåer inom utbildningssektorn i Asien, Afrika och Latinamerika. Jag fungerar som landmentor för teams från Sydafrika, Zambia och Indonesien. I programmet undervisar även lärare från sociologi och rättsociologi, Lunds universitet samt från lärarutbildningen i Malmö.  

Forskning

Jag disputerade 1998 på avhandlingen Stadsbarndom. Om barns vardag i en modern förort. Jag intresserade mig här för den moderna barndomens villkor, barns vardagsliv och miljövillkor ur barns eget perspektiv.

2000 – 2003 var jag varit engagerad av Socialstyrelsen för den nationella utvärderingen av projekt Barns Behov i Centrum (BBiC), ett engagemang som ledde vidare till fortsatt forskning inom den sociala barnavården. 2003-2005 var jag en av forskarna i KUBAS – Nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten. Inom detta projekt arbetade jag, i nära samarbete med praktiken i Helsingborgs stad, med frågor rörande barns delaktighet och medbestämmande i barnavårdsutredningar, i vårdnadstvister och i familjehem.

2006-2007 medverkade jag i utvärderingen av en nationell försöksverksamhet med Barnahus, en verksamhet som syftar till att förbättra samverkan kring barn som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp.

I samtliga nämnda projekt har jag intervjuat barn i olika åldrar. I avhandlingen använde jag dessutom ett flertal andra kvalitativa metoder – fotografering, gruppintervjuer, kartor, teckningar och av barnen guidade promenader.

Mitt senaste forskningsprojekt handlar om metoder för utredningar av familjehem, en studie som genomförts i nära samarbete med universitetslektor Margareta Regnér, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och med finansiellt stöd från Allmänna Barnhuset. Den har resulterat i en lärobok: Rasmusson, B. & Regnér, M. (2013) Ett utvalt hem till ett utvalt barn. Familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken, Stockholm: Natur och Kultur.

Övrigt

Jag har haft ett flertal olika uppdrag för Högskoleverket, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Socialdepartementet i frågor om barns rättigheter, barnperspektiv, barns miljö och barnsäkerhet samt social barnavård.

Publikationer

LUP (Lunds universitets publikationer)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Bodil Rasmusson
Kontaktinformation

Tel:
+46462229228

E-post:
bodil.rasmusson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00