Elizabeth Martinell Barfoed

Disputerade i november 2008 vid Socialhögskolan i Lund med avhandlingen ”Berättelser om adoption”. Avhandlingen består av två delar: I den ena undersöks vuxna adopterades berättelser, i den andra analyseras mediernas bilder av adoption. Socialkonstruktionism och narrativ är två bärande teoretiska utgångspunkter i analysen.

Bakgrund

Under min yrkeskarriär har jag varit verksam som socionom inom en rad olika områden (kriminalvård, socialtjänst, behandlingshem). På 1980-talet etablerades socialt arbete som akademisk disciplin – parallellt utvecklades tidskrifter för socialt arbete och professionsspecifika frågor kom att få större betydelse och genomslag. Som frilansjournalist (journalistutbildning i Stockholm 1987-88) utvecklades ett samarbete med tidningar och tidskrifter med socialt arbete på agendan, t ex Socionomen. Som redaktionssekreterare för Nordisk Sosialt Arbeid (1996-2002) sattes socialt arbete in i en nordisk kontext. Under ett par år har jag även varit konsult på ett danskt kunskapscenter för socialt arbete – Formidlingscenter Storköbenhavn (1999-2000, Socialministeriet).

Genom mina yrkeserfarenheter (socionom, journalist & forskare) har jag följt akademiseringen av det sociala arbetet från olika perspektiv: Under 1980-talet var det praktiska sociala arbetet min huvudsyssla, 1990-talet ägnades åt socialt arbete ur ett journalistiskt perspektiv. Sedan 2002 har socialt arbete som akademiskt ämne varit i fokus. Undervisning på Socialhögskolan i Lund har lett till ett intresse för utbildning och pedagogik. Från 2003 har jag i varierande grad undervisat på Socialhögskolan i Lund, termin 4 Sociala problem och interventioner, samt termin 5, Verksamhetsförlagd praktik. Jag handleder även uppsatser på olika nivåer. För närvarande arbetar jag halvtid i Lund och halvtid med forskning på Centrum för Professionsstudier, Malmö Högskola.

Pågående forskning

Projektet ”’På vetenskaplig grund’ – manualbaserat socialt arbete i utbildning och praktik” startade mars 2010 och löper i tre år. Tillsammans med docent Katarina Jacobsson, Socialhögskolan i Lund, undersöks standardiserade bedömningsinstrument i socialt arbete och dess relation till kraven på ett evidensbaserat socialt arbete: Hur används bedömningsinstrument bland socialarbetare i deras vardagliga yrkesutövning? Vilka implikationer har detta för utbildning och professionalisering? Studien har en kunskapssociologisk och socialkonstruktionistisk ansats. Genom etnografisk metodologi (kvalitativa intervjuer, fältstudier och dokumentanalys) kommer det manualbaserade sociala arbetet att undersökas utifrån socionomens synvinkel. En jämförande studie med medicinskt evidensbaserat arbete (pågående projekt Katarina Jacobsson) kommer också att göras.

Forskarnätverk

Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk under ledning av professor Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Lund.

Forskning om barn och familjer ur ett välfärdsperspektiv – ett tvärvetenskapligt regionalt nätverk, CFWR, Child and Family Welfare Research.

Publikationer

2008 ”Berättelser om adoption”, Lund Dissertations of Social Work no 33, Socialhögskolan, Lund.
2002 ”Visst är man rädd att själv bli sjuk”. Konferens om preventivt arbete för barn till psykiskt sjuka. Konferensrapport. Allmänna barnhuset: Stockholm.
2001 ”Kön och adoption – om mediediskurser och homoadoption”, D-uppsats, Socialhögskolan: Lund.
2000 ”Ungas samarbete – Nordens framtid”, Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Elizabeth Martinell Barfoed
Kontaktinformation

Tel:
+46462221296

E-post:
elizabeth.martinell_barfoed
@soch.lu.se


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00