Håkan Jönson

Professor


Jag tog min socionomexamen 1986 och arbetade 1986-1989 som socialsekreterare i Enköpings kommun, först på en familjegrupp och därefter på en specialiserad ungdomsgrupp. Under åren 1990-1994 arbetade jag på Socialförvaltningens Ungdomsenhet i Uppsala kommun.

År 1994 började jag på forskarutbildningen vid Socialhögskolan i Lund. År 2001 blev jag filosofie doktor, år 2007 docent, 2013 professor.

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammets 6:e termin, framför allt på kurserna ”Det sociala arbetets organisering” och ”Kunskapsproduktion i socialt arbete”. När det gäller högskolepedagogisk utbildning har jag genomgått motsvarande 10 hp, bland annat avseende kommunikation, case-metodik, grupphandledning och handledning av forskarstuderande. Jag har också producerat en del läromedel; nämnas kan bland annat ”Ålderdom som samhällsproblem”, utgiven på Studentlitteratur (2002) och ”Sociala problem som perspektiv”, utgiven på Liber (2010). Jag är även studierektor för forskarutbildningen vid institutionen.

Forskning

Den forskning jag bedrivit har präglats av ett intresse för konstruktionen av sociala problem och kollektiva identiteter. Jag disputerade i april 2001 på en avhandling med titeln ”Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995”. Under åren 2001-2003 arbetade jag i forskningsprojektet ”Pensionärerna och våldet”, som leddes av professor Malin Åkerström vid Sociologiska institutionen i Lund. Under 2003-2006 innehade jag en FAS-finansierad forskarassistenttjänst, placerad vid Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Inom ramen för denna studerade jag vanvård och övergrepp mot äldre.

Pågående forskning:

  • Åldersdiskriminering som existentiell utmaning (Tillsammans med Lars Andersson).
  • Anhörigas syn på missförhållanden inom äldreomsorg (Tillsammans med Tove Harnett, Hälsohögskolan i Jönköping).
  • Är omsorgspersonal av utländsk härkomst en utsatt kategori? (Tillsammans med Anders Giertz, Högskolan i Kristianstad).
  • Självpresentation bland äldre HBTQ-personer som på Internetforum (tillsammans med Anna Siverskog, Linköpings universitet)
  • ”Vad innebär ’empowerment’ för personer som utsatts för våld i nära relationer? (Tillsammans med Sara Helmersson och Katarina Jacobsson, Lunds universitet).
  • Vad menas med värdighet och god omsorg vid äldreboenden i Japan respektive Sverige (Tillsammans med Haruko Watanabe, University of Hiroshima, Japan).

Övrigt

  • Medlem av forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”, som leds av professor Rosmari Eliasson-Lappalainen, Lunds universitet.
  • Medlem av forskarnätverket ”Tranformations of care” som leds av professor Marta Szebehely, Stockholms universitet.
  • Medlem av ”Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk”, som leds av professor Malin Åkerström, Lunds universitet.
  • Medlem av Editorial board för Journal of Aging Studies (JAS) sedan 2004.


Publikationer (Nytt fönster 96 kB) 
Sökbar publikationslista i LUP (Lunds universitets publikationer) 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Håkan Jönson
Kontaktinformation

Tel:
+46462221293

E-post:
hakan.jonson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00