Helene Lahti Edmark

Fil. lic., socionom, universitetsadjunkt, doktorand, studierektor för socionomprogrammet

Studierektor för socionomprogrammet sedan jan 2009. Undervisande lärare huvudsakligen inom den egna institutionen sedan 1992 (fast anställd sedan 1996, heltid sedan 2007). Avslutade sommaren 2011 ett flerårigt utvecklingsarbete och uppdrag som kursföreståndare för kursen Socionompraktik (SOPA53), har tidigare även ansvarat för den internetbaserade A-kursen i Socialt arbete (SOAA11). Har (med något undantag) undervisat på samtliga nivåer inom socionomprogrammet vilket inkluderat kursansvar på olika kurser förutom nämnda kursföreståndarskap. De första drygt 10 åren (1992-2003) arbetade jag dock främst med undervisning på C-nivå (termin 7) med fördjupningskursen Socialt förändringsarbete 51-70p. Kursen utsågs till bästa kurs på samhällsvetenskapliga fakulteten 1998. Inom ramen för termin 7 deltog jag även bl.a. i utveckling av och undervisning i Equalprojekt (2003) samt arbetade fram underlag och påbörjade uppbyggnad av ett nätverk för en tvärfacklig internationell kurs i socialt entreprenörskap (2006). Kursen kom dock aldrig till stånd. Har idag även undervisningsuppdrag på andra institutioner inom LU (internationell master/SIMM30, Tillämpad Miljövetenskap, etc).

Medverkar sedan flera år regelbundet i internationella nätverk och lärarutbyten huvudsakligen inom Erasmus/Sokrates samt Nordplus, främst med inriktning på Community Work och participatoriska metoder och med gästföreläsningar och/eller workshops på utbildningar bl.a. i Bergen (Norge), Aarhus (Danmark), Bremen (Tyskland), Reykjavik (Island), eller konferenser/seminarier (Sydafrika). Arbetar även med pedagogiskt utvecklingsarbete på såväl kurs- och institutionsnivå som fakultetsnivå, vilket bl.a. inkluderar utveckling och förankring av nätbaserade kurssajter som komplement till klassrumsbaserad undervisning, koppling fältförlagda och teoretiska moment i socionomprogrammet, omvärldskontakter, tvärinstitutionella samverkansprojekt (som InterAkt) och medverkan i en rad arbetsgrupper (etikgrupp, fakultetens Utbildningsråd, etc). Slutförde 2010 ett uppdrag som extern utvärderare av EU-projektet Vircamp (Virtual Campus), ett internationellt pedagogiskt pilotprojekt baserat på utveckling av ett virtuellt universitetscampus med inriktning på socialt arbete i Europa. Har även haft uppdrag som reviewer på kapitel i den kommande antologin Participation in Community Work från Routledges förlag.

2011 fick jag tillsammans med Ulf Leo (Rättssociologen) Samhällsvetenskapliga fakultetens uppdrag att ansvara för fakultetens EQ11-rapport (Education Quality 2011). Har därefter fortsatt arbeta med utveckling och implementering av EQ-arbetet och ingår i fakultetens övergripande samordningsgrupp (EQ-Sam) samt arbetsgruppen EQ-Pedagogiskt ledarskap. I den sistnämnda gruppen har vi i samarbete med CED utvecklat och kommer under VT13 att sjösätta den tvärinstitutionella kursen Leda lärarlag.

Är doktorand med huvudsaklig inriktning på forskning kring insatser i s.k. utsatta bostadsområden, vilket senare även utvidgats till folkrörelser och föreningsliv. Presenterade i december 2003 en lic.avhandling inom ämnet insatser i utsatta bostadsområden. Därefter följde ett uppdrag som särskild utredare på Justitiedepartementet med inriktning på de s.k. Lokala utvecklingsavtalen (Storstadssatsningen) och var tjänstledig från LU perioden 2004 till sommaren 2005. Uppdraget innebar förutom det övergripande ansvaret även tillsättande och ledning av en arbetsgrupp i samråd med departementet, författande av två SOU´er tillsammans med arbetsgruppen samt ansvar som huvudförfattare och redaktör. Perioden innehöll även en omfattande mängd föredrag om resultaten på nationella och internationella konferenser. Åren efter uppdraget har jag även åtagit mig smärre uppdrag bl.a. kring frivilliga organisationer/folkrörelse och integration (skriften Våga öppna 2006), en intervjuundersökning för den statliga Folkrörelseutredningen (Ju) 2007 samt som en av de ”sub-theme”ansvariga på Europarådets Forum for the Future of Democracy 2007. Har även ingått i den vetenskapliga referensgruppen för EUKN (European Urban Knowledge Network) och i referensgruppen för Centrum för Urban utveckling i Landskrona.

Har sedan början av 1990-talet arbetat såväl inom universitetets ram som i egen regi med gruppinriktad pedagogisk och utvecklingsstrategisk verksamhet, främst kopplat till s.k. participatoriska eller deltagardemokratiska metoder som framtidsverkstäder, Open space, sökkonferenser, etc. Inom LU handlar det om participatoriska metoder som teoretiskt och praktiskt moment i undervisningen, men också om pedagogisk verksamhetsutveckling på institutions- och fakultetsnivå, etc. I egen regi riktar sig verksamheten främst till kommuner, landsting, frivilliga organisationer eller andra lärosäten. Arbetar även i mån av utrymme med utvärderingar, handledning och föredrag, m.m. Har bl.a. suttit i styrelsen för Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) och arrangerat flera nationella konferenser.

Har en bakgrund som socionom med drygt 20 års erfarenhet främst inom kommunal socialtjänst, då med speciellt intresse för ungdoms/fältarbete och verksamhetsutveckling.

(Länk till LUP http://www.lu.se/lucat/user/28b78815f776f715d187726516b8d873 )

Publikationer, ex

Lahti Edmark, Helene & Ulf Leo (2011). EQ11 Faculty Self Reflection. Faculty of Social Sciences. Rapport inom Lunds universitets kvalitetsarbete EQ11, Education Quality 2011. Lund universitet.

Lahti Edmark, Helene (2010). Over the borders. Building and launching the Virtual Campus SW-VirCamp. An external evaluation report. Report on SW-VirCamp project financed by the EU Commission within the Lifelong learning Erasmus program.

 

Kristiansen, Arne; Helene Lahti Edmark & Kerstin Svensson (2009). Inclusion of a third (indispensible?) perspective in social work education. Working paper, Lund University, School of Social work, Sweden.

 

Lahti Edmark, Helene (2008). ”The respect for freedom of expression and freedom of association essential to the involvement of civil society” (issue paper) and ”Report on Sub-theme 3”, in Council of Europe report Power and empowerment – The interdependency of democracy and human rights. Conference Report from Forum for the Future of Democracy 2007.

 

Lahti Edmark (2007). ”Föreningslivet – en väg till integration?”, i Svensson (red) Normer och normalitet i socialt arbete. Studentliteratur, Lund.

 

Lahti Edmark, Helene (2007). Röster om folkrörelsepolitik. Rapportunderlag till Folkrörelseutredningen (presenterad i SOU 2007:66 Rörelser i tiden, Fritzes förlag Stockholm. Full rapport i stencil)

 

Lahti Edmark, Helene (2006). ”To shut out – or invite in”, in Multicultural Centre (ed) Arts and diversity. Policies, Research and Practice. Multicultural Centre, Botkyrka/Tumba, Sweden. Translated by the editor.

 

Lahti Edmark, Helene & Roland Cox (2006) Våga öppna. Att integrera människor med svensk och utländsk bakgrund i föreningslivet. Lunds universitet, Lund.

 

Lahti Edmark, Helene & Joakim Tranquist (2005). Uppdrag granskning. Erfarenheter från en metautvärdering av storstadssatsningen. Artikel presenterad vid Svenska utvärderingsföreningens (SVUF) konferens 2005. www.svuf.nu

 

SOU 2005:29. Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen. (Ansvarig utredare, författare av flera kapitel samt redaktör för övriga kapitel)

 

SOU 2004:79. Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram. Delbetänkande i Utredningen om utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen.

 

Lahti Edmark, Helene (2003). Fängslande bilder, fängslande verklighet. Om utsatta bostadsområden och interventioner. Meddelande från Socialhögskolan 2003:5, Lunds universitet, Lund.

 

Lahti Edmark, Helene (2002). Förort i fokus. Interventioner för miljoner. Nordisk forskning om interventioner i "utsatta" bostadsområden - en kunskapsöversikt. Integrationsverkets rapportserie 2002:01.

 

Denvall, Verner & Helene Lahti Edmark (1999). Ytterstadssatsningen. Granskning av Stockholms stads program för förändring av 13 förortsområden 1995-1999. Gatu- och Fastighetskontoret, Stockholm.

 

Lahti Edmark, Helene (1999). Ytterstadsförändring på tjänstetid. Seminariedokumentation från april 1999. Projektledare och kanslipersonal om erfarenheter från Ytterstadssatsningen

1995-1999. Gatu- och fastighetskontoret, Stockholm.

 

Lahti Edmark Helene (1998). Välfärdens operatörer - social planering i brytningstid. Socialhögskolans meddelandeserie 1998:9. Lund. Rapport från seminarium anordnat av BFR (Byggforskningsrådet).

 

Lahti Edmark Helene (1995). Bakom bilderna - reflektioner kring ett områdesprojekt i Eslöv. Magisteruppsats, Socialhögskolan i Lund.

 

Lahti Edmark Helene (1994). Socionom år 2000 - jakten på socionomutbildningens själ och framtid. Socialhögskolan i Lund. Seminarierapport från framtidsverkstad för studenter från alla socialhögskolor i Sverige samt centrala fackliga och statliga aktörer.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Helene Lahti Edmark
Kontaktinformation

Tel:
+46462220192

E-post:
helene.lahti_edmark@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00