Lina Ponnert

Född 1973
Socionom, FD i socialt arbete, universitetslektor

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på socionomutbildningens första och tredje termin, kurserna SOPA 11 (Socialt arbete som ämne och profession) och SOPA 32 (Juridik 2).

Forskning

Mina forskningsintressen är barn- och ungdomsvård, människobehandlande organisationer samt förhållandet och interaktionen mellan rättssystemet och den sociala barnavårdspraktiken. Jag är också intresserad av förhållandet mellan brister i hemmiljön och antisocialt beteende hos unga och hur detta hanteras av myndigheter.

Senaste forskningsprojekt

Utvärdering av Komet på särskilda ungdomshem
Studien finansieras av Statens Institutionsstyrelse (SiS) och har pågått under perioden 2007-2011 (med uppehåll år 2009). I studien utvärderas föräldraträningsprogrammet Komet på särskilda ungdomshem, på uppdrag av SiS. Projektet leds av och genomförs tillsammans med professor Kerstin Svensson och i nära samarbete med SiS. Den första delstudien fokuserade på implementeringen av Komet på särskilda ungdomshem (Ponnert & Svensson 2008). Den andra och sista delstudien är en intressentutvärdering av organisationens (SiS), föräldrarnas och socialtjänstens perspektiv på Komet inom ramen för SiS verksamhet (Ponnert 2012).

Child protection systems: An international comparison of good practice.
Studien finansieras och genomförs på uppdrag av “The Association PPP-Programme National pour la protection de l ’Enfant, Bern, Switzerland” och pågick under 2011. Studien är en komparativ forskningsstudie med två syften; för det första att undersöka forskning om vad som fungerar i barnavårdssystem i länder med liknande social och ekonomisk utveckling som Schweiz; för det andra att identifiera internationella exempel på ”god” praktik som sedermera ska utvärderas i relation till dess giltighet för Schweiz. Forskare från fem olika länder har skrivit separata (länder) rapporter rörande barnavårdssystemen i Storbritannien, Finland, Tyskland, Australia och Sverige och forskargruppen har därefter tillsammans analyserat materialet, vilket mynnat ut i ett antal rekommendationer som därefter diskuterats av ett expertteam rörande barnavård i Schweiz. Den färdiga rapporten publicerades 2012 och kan laddas ner på fyra olika språk (se länk i publikationslistan nedan).

Publikationer

Alla publikationer i LUP (Lund University Publications)

Ponnert Lina (2013) ”Osäkerhet. Ett nödvändigt uttryck för professionalitet eller ett tecken på okunskap?” I: Linde Stig & Svensson Kerstin (red). Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Stockholm: Liber.

Ponnert Lina (2012) Komet på särskilda ungdomshem. Organisationens, föräldrarnas och socialtjänstens perspektiv. Institutionsvård i fokus, forskningsrapport nr 8. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse.

Ponnert Lina (2012) "Child protection in Sweden" in: Nett, Jachen; Spratt, Trevor (2012) Child protection systems: An international comparison of “good practice examples” of five countries (Australia, Germany, Finland, Sweden, United Kingdom) with recommendations for Switzerland. Association PPP - Programme National pour la Protection de l'Enfant: Bern, Switzerland. You can download the English, French, German and Italian version from the site: http://kinderschutzfonds.ch/publikationen/ 

Ponnert Lina & Svensson Kerstin (2011) När förpackade idéer möter organisatoriska villkor. Socialvetenskaplig tidsskrift, årgång 18 nr 3, s 168-185.

Ponnert Lina (2011) ”Socialsekreteraren i organisationen” i Andersson Gunvor, Bangura Arvidsson Maria, Mattsson Titti, Ponnert Lina Rasmusson Bodil. Social barnavård – några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv. Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 2011:6.

Ponnert, Lina och Svensson, Kerstin (2008) Att starta ett program. Första stegen med SiS-Komet. SiS följer upp och utvecklar. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Ponnert Lina (2007). Mellan klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. (Avhandling)

Recensioner

I Journal of Nordic Social Work Research (2012) nr 1, s. 73-76, av boken:
Forsberg & Kröger (ed.) Social work and child welfare politics through
Nordic lenses.
The Policy Press, 2011.

I Socialvetenskaplig tidskrift (2006) nr 12, av boken: Grinde, Turid Vogt (2004) Nordisk barnevern. Terskelen for barneverntiltak og besluttningsprosessen ved bruk av tvang. NOVA rapport 18/2004: Oslo

Konferensbidrag

Analysing qualitative interviews - the problem with subjectivity and how it is often solved. Distributed paper till konferensen: "Curiosity and serendipity- a conference on qualitative methods in the social sciences". ESA Research network 20 midterm conference, 20-21 september 2012, Lund university.

Cross- country comparison. Research process and challenges. Workshop tillsammans Johanna Hietimäki, Ma. Soc. Sc från University of Jyväskylä, Finland. 2nd European Conference for Social Work Research, Basel, Switzerland, 22-24 mars 2012.

SiS-Komet. A method for teenagers within institutional care? Presentation på konferens i Liège, Belgien 8-11 september 2010, som anordnades av European Society of Criminology.

Den sociala barnavårdens dilemma. En studie av socialsekreterares argumentation i samband med tvångsvård av barn och ungdomar. Paper till konferensen ”Utsatt barndom, sårbara familjer och samhällets insatser”, Eslöv 8-10 november 2006.

Övrigt

Ponnert Lina (2002) Placerade Helsingborgsungdomars praktikutbyte. Utvärdering för Helsingsborgs stad av ett EU-projekt med familjehemsplacerade tonåringar.

Ponnert, Lina (2001) Ungdomskriminalitet - En komparation mellan lagstiftningen och den offentliga debatten i Sverige och Danmark. D-uppsats, Lunds universitet, Socialhögskolan. (www.socbetbib.lu.se )


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Lina Ponnert
Kontaktinformation

Tel:
+46462229443

E-post:
lina.ponnert@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00