Maria Söderberg

Doktorand i socialt arbete från och med ht  2008
Socialhögskolan i Lund och
CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments

Filosofie Magister, Uppsala universitet år 1995

Forskning

Syftet med forskningsprojektet ”Changing Place of Living in Old Age” är att belysa det händelseförlopp som föregår och som följer i nära anslutning till att gamla människor byter boende från den egna bostaden till ett särskilt boende. Samspelet mellan de gamla, deras närstående och företrädare för välfärdsstaten utgör ett särskilt fokus. Centrala forskningsfrågor utgår ifrån vad som händer i den gamla människans liv och hur olika inblandade parter upplever och tolkar denna förändring.

Huvudhandledare professor Ulla Melin Emilsson, Socialhögskolan och CASE. Biträdande handledare professor Agneta Ståhl, Lunds Tekniska Högskola och CASE.

Övrigt

Maria har tidigare arbetat med förebyggande hälsovård internationellt, (utvärderingar av) lokala integrationssatsningar och med Forskning och Utveckling (FoU) inom äldreomsorg och äldrevård.

Publikationer

Alla publikationer i LUP (Lund University Publications)


Söderberg, Maria (2007) Socialt innehåll i dagen för äldre. Tio förbättringsarbeten inom äldreomsorgen. Nestor FoU-centers Skriftserie nr 01/07.

Söderberg, Maria (2006 b) Minnesutredning: hur, för vem och vad leder den till? En rapport om projektet Samverkan kring personer (65+) med demenssjukdom. Nestor FoU-centers Skriftserie nr 05/06.

Söderberg, Maria (2006 a) Uppföljning av projektet ett år senare. I: Almberg, B., Rönnerfält, M., Söderberg, M., Törnquist, A. Mat för äldre – viktigt för alla. Ett Genombrottsprojekt i ett äldre-FoU: regi. Nestor FoU-centers Skriftserie nr 04/06.

Almberg, B., Rönnerfält, M., Söderberg, M., Törnquist, A. (2005 a) Mat för äldre – viktigt för alla. Ett Genombrottsprojekt i ett äldre-FoU: regi. Nestor FoU-centers Skriftserie nr 03/05.

Söderberg, Maria (2005 b) Nej till särskilt boende – vad händer sen? En utvärdering av avslagens konsekvenser för de äldre och deras närstående. Nestor FoU-centers Skriftserie nr 02/05.

Söderberg, Maria (2004) Nestormodellen. Ett äldre-FoU under uppbyggnad. Nestor FoU-centers Skriftserie nr 01/04.

Sternudd, Åsa & Söderberg, Maria (2004) Att introduceras till Sverige. En utvärdering av projektet Gemensam Introduktions Mottagning. FoU-Södertörns Skriftserie nr 36/04.

Söderberg, Maria (2003) Föräldraskap och flyktingskap: Ett utbildningspaket. FoU-Södertörns Skriftserie nr 32/03.

Söderberg, Maria (2003) Flyktingguider – ett komplement till lokala introduktionsprogram? FoU-Södertörns Skriftserie nr 28/03.

Söderberg, Maria (2003) Papparollen i fokus - en diskussion om integration. FoU-Södertörns Skriftserie nr 25/03.

Söderberg, Maria (2001) Föräldrar som aktiva medarbetare inom förskolan. Ett språkprojekts utformning och genomförande. I: Bigestans, Aina & Sjögren, Annick (red.) Lyssna. Interkulturella perspektiv på multietniska skolmiljöer. Mångkulturellt centrum 2001:8.

Landin, P., Morales Carbonell, M., Söderberg, M. (1996 a) La Letrina Abonera Seca. Guía de Educación Sanitaria para la Visitadora Familiar. Programa de Agua y Saneamiento, componente de Educación Sanitaria. UNICEF – El Salvador.

Landin, P., Morales Carbonell, M., Söderberg, M. (1996 b) La Letrina Abonera Seca. Manual de Educación Sanitaria para la Persona Facilitadora. Programa de Agua y Saneamiento, componente de Educación Sanitaria. UNICEF – El Salvador.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-03-03

Maria Söderberg
Kontaktinformation

Tel:
+46462229073

E-post:
maria.soderberg@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00