Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Svensk gymnasial yrkesutbildning : - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?

Författare

 • Alexandru Panican
 • Enni Paul

Summary, in Swedish

Syftet med forskningsrapporten är att bilda ett sammanhållet kunskapsläge över svensk gymnasial yrkesutbildning (skolförlagda yrkesprogram och lärlingsutbildning) som omfattar både forskning och regionala såväl som lokala satsningar för att stärka yrkesutbildningen. Forskningsrapporten omfattar två delar: (del 1) en kunskapssammanställning över den forskning som har bedrivits om gymnasial yrkesutbildning sedan 2011 då den senaste gymnasiereformen (Gy11) sjösattes och (del 2) en lägesrapport över aktuella satsningar (samverkan omfattande institutionella arrangemang mellan olika parter) på regional och lokal nivå för att förbättra yrkesutbildningen.

Gymnasieskolans individnytta och samhällsnytta kan inte nog betonas. Utifrån de statliga publikationer, forskningsresultat (byggda på drygt 330 källor) och statistiska uppgifter som lyfts fram i denna forskningsrapport kan en huvudsaklig slutsats dras om att de flesta intentioner som ligger till grund för Gy11 gällande den gymnasiala yrkesutbildningen inte har infriats. Två positiva utvecklingar sedan lanseringen av Gy11 framträder i forskningsrapporten: andelen elever som avslutar gymnasieutbildningen med examen inom 3 år har ökat (och då mest bland yrkeselever) samt den sociala snedrekryteringen har (enligt statistiska uppgifter dock ej enligt forskning som fokuserar kunskapsinnehållet i utbildningen) minskat på samtliga yrkesprogram sedan läsåret 2011/12. Samtidigt har Gy11 reproducerat könsstrukturer och klasskillnader, ökat skolsegregation och underbyggt bristande likvärdighet samt minskat attraktionskraften för yrkesutbildning. Samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter vara av en bristande karaktär och yrkesutbildningar har en otillräcklig arbetslivsanknytning. Med utgångpunkt i de politiska ambitioner som fanns med Gy11 kan det konstateras att reformen är på de flesta punkter ett
misslyckande och utgör ett skolexempel på en reform som reproducerar och även förstärker det som avsågs åtgärdas.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2019-06-28

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Svenska ESF-rådet

Ämne

 • Educational Sciences
 • Sociology

Nyckelord

 • matchning
 • yrkesutbildning
 • övergång skola-arbetsliv
 • gymnasial utbildning
 • likvärdighet
 • lärlingsutbildning
 • könssegregering
 • utbildningsval
 • skolmarknad
 • klasskillnader
 • social snedrekrytering
 • skolsegregation

Status

Published