Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

Urban Childhood: Everyday Life of Children in a Modern Suburb
Författare:
 • Bodil Rasmusson
Publiceringsår: 1998
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Meddelanden från Socialhögskolan / Lunds universitet
Volym: 1998:7
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: School of Social Work, Lund University

Abstract english

Popular Abstract in Swedish

Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. Avhandlingens syfte är sammanfattningsvis:* Att beskriva de sakkunnigas försök att skapa goda uppväxtvillkor för barn i stadsmiljö, utifrån det jag sammanfattande benämner "de för barnen tänkta perspektiven".* Att undersöka, beskriva och analysera den fysiska och sociokulturella miljön ur barns perspektiv i en modern förort. Studien avgränsas till barn i 9-10-årsåldern och deras vardagstillvaro utanför skola och fritidshem.* Att pröva olika kvalitativa metoder för att få insyn i barns perspektiv på sin närmiljö och vardagstillvaro i en modern förort.Den empiriska studien omfattar 28 barn, som alla bor på Norra Fäladen i Lund, ett förortsområde beläget i södra Sverige. Området byggdes på 1970-talet och har ca 11 000 invånare. Studien har genomförts som en fallstudie med användande av ett flertal olika kvalitativa metoder - uppsatser, dagböcker, teckningar, fotografering (barnens), individuella intervjuer, promenader i bostadsområdet tillsammans med barnen samt gruppintervjuer. Erfarenheterna av att använda ett flertal olika metoder är övervägande positiva vad gäller möjligheterna att få insyn i barns vardag och erfarenhetsvärld. Utifrån barnens sätt att beskriva och visa hur de tar i anspråk bostadsområdets miljöerbjudanden, är det tydligt att det finns överensstämmelse mellan barnens egna perspektiv och "de för barnen tänkta perspektiven" beträffande möjligheterna till service, rörelsefrihet och lek. Det förekommer stora individuella skillnader mellan barn vad gäller rörelsemönster, aktiviteter och erfarenheter. Däremot finns inga tydliga skillnader mellan pojkar och flickor i dessa avseenden. Både negativa och positiva uppfattningar av den fysiska och sociokulturella miljön förekommer. Det finns både faror och trygghetsskapande faktorer i grannskapet. Barn medverkar i hög grad till att skapa sina egna livsrum, både individuellt och kollektivt. De använder den fysiska och sociala miljön i sitt meningsskapande, i sin identitetsbildning, kompetenssträvan och erfarenhetsbearbetning.
Children's conditions in urban environments are an important theme for understanding modern childhood, yet children have rarely been asked about their views of urban childhood conditions. The aim of the dissertation is:To describe the experts' attempts to create good conditions for growing up in an urban environment. This is summed up as "perspectives thought out for the children".To investigate, describe, and analyse the physical and socio-cultural environment from the children's perspective in a modern suburb. The study is limited to children aged 9-10 and their everyday life outside school and the recreation centre.To test different qualitative methods for gaining insight into children's perspectives on their immediate environment and everyday life in a modern suburb.The empirical study comprises 28 children living in a suburb built in the 1970s with about 11,000 inhabitants, in the south of Sweden. The study was carried out as a case study using compositions, diaries, drawings, photographs (taken by the children), individual interviews, walks through the area together with children, and group interviews - with the author present at all stages. The experience of using several different methods is predominantly positive for obtaining reliable knowledge through children.From the children's way of describing and showing how they see and take advantage of affordances in the housing area, it is clear that there is agreement between the "perspectives thought out for the children" and the children's own perspectives as regards the planning of the area with regard to the children's needs for service, physical security, and opportunities for play. There are large individual differences between children as regards patterns of movement, activities, and experiences. On the other hand, there are no palpable differences between boys and girls in these respects. Both negative and positive views of the physical and the social environment are represented. There are both dangers and security-creating factors in the neighbourhood.Children participate to a large extent in creating their own living spaces, both individually and collectively. They use the physical and social environment in their meaning creation, their identity development, their striving for competence, and their processing of experience.

Disputation

1998-05-29
10:15
Edens hörsal, Paradisgatan 5H, Lund
 • Hanne Haavind (Professor)

Keywords

 • Social Work
 • neighbourhood
 • adult perspectives of the best interest of the child
 • qualitative methods
 • child´s perspective
 • developmental task
 • middle childhood
 • Urban childhood
 • Sociology
 • Sociologi

Other

Published
 • Den sociala barnavården-lup-obsolete
 • [unknown] [unknown]
 • ISSN: 0282-6143
 • ISRN: LUSADG/SASW--98/1020--SE
E-post: bodil [dot] rasmusson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 28

+46 70 837 58 93

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg