Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Skolpersonalens inställning till drogförebyggande arbete

Author:
  • Kerstin Svensson
Publishing year: 2006
Language: Swedish
Publication/Series: Hur kan man minska nyrekrytering? (Rapport / Mobilisering mot narkotika ; 17)
Document type: Report
Publisher: Mobilisering mot narkotika

Abstract english

Med skolpersonalens kunskaper och inställningar som utgångspunkt har förutsättningarna

för drogpreventivt arbete inom grundskolan undersökts. För att uppnå en relativ

bredd har skolor av skiftande storlek och socioekonomiska upptagningsområden i olika

sydsvenska kommuner ingått i studien. Materialet bygger på intervjuer, enkäter och

fokusgrupper som kompletterats med litteraturstudier. Resultatet visar att även om

skolpersonalen instämmer i att skolan är en viktig arena för preventivt arbete så är

osäkerheten stor kring såväl den egna rollen i detta arbete, och den egna kunskapen

om droger, som om elevernas sociala förhållanden och attityder till droger. Denna diskrepans

mellan ambition och praktisk verklighet kan förstås när man skiljer på att betrakta

skolan som institution, dvs. idén om skolan, och som organisation, dvs. skolans

praktiska vardag. När den betraktas som en institution är förutsättningarna relativt

goda. Skolan når alla barn och här ges möjligheter till både kunskapsinhämtning och

träning av sociala färdigheter, samtidigt som skolan kan påverka elevernas identitetsutveckling

i en positiv riktning. Men när dessa möjligheter skall omvandlas i praktiken

måste även förutsättningarna på organisationsnivå beaktas.Variationen mellan vardagen

i olika skolor är mycket stor och därför varierar också förutsättningarna för ett drogförebyggande

arbete. Det är inte bara det drogpreventiva arbetet som har varierande förutsättningar,

utan samma variationer gäller för skolans kärnverksamhet. Detta är ytterligare

en del av dilemmat då en i sig väl fungerande skola har en preventiv verkan.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
Kerstin Svensson
E-mail: kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

School of Social Work

+46 46 222 04 61

28

School of Social Work
Lund University
Visiting address: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postal address: Box 23,  22100 Lund, Sweden
Telephone : 046-222 00 00 (switchboard) 
Telefax: 046-222 94 12

The Faculty of Social Sciences | Campus Helsingborg