The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Norma Montesino

Norma Montesino

Senior lecturer | PhD | Reader in Social Work

Norma Montesino

Covid-19 pandemin, berättelser från Socialhögskolan

Author

  • Norma Montesino
  • Emma Söderman

Summary, in Swedish

En dag kommer Covid-19 pandemin att vara en del av vår historia, en del av vår individuella och kollektiva historia. Denna samhällskatastrof förändrade förutsättningarna för det sociala livet, däribland förutsättningarna för att bedriva undervisning på universitetet. I denna text är det studenternas röster som kommer fram. Så som alla andra högskoleutbildningar övergick Socialhögskolan till digital undervisning på distans i mars 2020. Inom de snäva ramar som virtuell undervisning ger försöker vi skapa rum för diskussion om hur pandemin påverkar såväl vardag som samhället i stort. Under hösten 2020, samtidigt som pandemins andra våg pågick i Sverige, fick studenterna i brevform reflektera över deras erfarenheter av pandemin. I breven vände sig studenten till en föreställd eller verklig vän eller till en farmor eller annan familjemedlem. Vi får ta del av deras familjeliv, den rädsla och ovisshet som präglar deras och andras vardag och deras kunskaper och strategier för att möta dessa svårigheter. Det nyanserade landskap som vi får ta del av i texterna fångar olika teman. Texterna lyfter funderingar över hur samhället organiseras, vilka prioriteringar som finns på den politiska agendan, vilka grupper som drabbas, och väcker även funderingar om hur denna pandemi kommer att påverka framtiden. Trots texternas personliga karaktär framstår dessa texter som ett fotografi över samhället under pandemin. Vi har läst genom ca 150 texter och gjort ett urval av 16 brev som fångar denna mångfald.

Från början var inte vårt syfte att ge ut en publikation utan att skapa utrymme för att reflektera hur pandemin påverkar studenterna. De texter vi fick läsa vittnar om en mångfald av erfarenheter och kunskaper som går utöver vad en enskild individ erfar. De generella och specifika processer som fångades i dessa korta brev gav oss inblick i vilken rikedom finns i klassrummet. Och det är detta perspektiv på lärande som ger utrymme för olika erfarenheter som vi vill lyfta fram med denna publikation. Studenternas erfarenheter och kunskaper som framkommer i dessa brev kan ses som en inblick i de möjligheter och resurser som finns i våra klassrum.

Department/s

  • School of Social Work

Publishing year

2021-08-21

Language

Swedish

Publication/Series

Working paper-serien

Volume

2021

Issue

2

Document type

Working paper

Publisher

Socialhögskolan, Lunds universitet

Topic

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1650-8971