Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentärende

Ärende: (obligatorisk)

Anstånd - att skjuta upp studierna

Kan du av någon anledning inte påbörja utbildningen? Då har du möjlighet att ansöka om att skjuta upp studierna.

Du som är antagen till en utbildning har möjlighet att ansöka om anstånd om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara vård av barn, graviditet, sjukdom, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller andra särskilda omständigheter.

UHRFS 2016:1. Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll − uhr.se

Ansökan ska skickas in till oss innan utbildningen börjar.

Du kan skjuta upp dina studier i högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Om du får ditt anstånd beviljat ska du söka till utbildningen igen den termin du ska börja. Ladda upp beslutet på www.antagning.se och kom ihåg att tacka ja till utbildningen. Du kan även skicka beslutet till: 

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm


Tillgodoräknande

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande.

I Högskoleförordningen finns bestämmelser om tillgodoräknande av godkänd högskoleutbildning vid annan högskola. Även andra kunskaper och färdigheter förvärvade genom utbildning eller yrkesverksamhet kan utgöra grund för tillgodoräknande.

Högskoleförordningen (HF 6 kap 6§)

Du måste vara student vid Lunds universitet för att kunna få ett beslut om tillgodoräknande. Det är möjligt att överklaga beslut om tillgodoräknande. Du kan däremot inte dra tillbaka din ansökan då beslut är fattat.

Tillgodoräknande sker efter prövning och handläggningstiden är cirka 1-2 månader. Ansök därför i god tid. Handläggningstiden kan fördröjas om ansökan inte är komplett, om du har utländska meriter eller om det gäller sjunde terminen inom socionomprogrammet.

Ditt studiemedel kan reduceras och du kan bli återbetalningsskyldig om kurser tillgodoräknas.

Studiemedel –  csn.se

Du ska bifoga relevanta intyg till ansökan för att du ska kunna tillgodoräkna dig meriter på SOPA54 delkurs 2. Det gäller yrkeslivserfarenhet och handledning samt ett personligt brev som tydligt beskriver hur kursens lärandemål har uppfyllts genom tidigare meriter/erfarenheter.

I vår bedömning lägger vi stor vikt vid den externa handledningen eftersom syftet med de verksamhetsförlagda studierna är att utveckla ett professionellt förhållningssätt baserat på en interaktion av teori och praktik.

I intygen ska det framgå följande:

  • Arbetets innehåll – en kort beskrivning av arbetsuppgifterna och motiv till att ansöka om tillgodoräknande (undertecknad av sökande)
  • Intyg/bilaga: Arbetstid – längd och omfattning (undertecknad av arbetsplats)
  • Intyg/bilaga: Extern handledning – innehåll, längd och omfattning (undertecknad av handledare)
  • Övriga intyg som kan anses vara relevanta

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande av valfri kurs på valfri nivå inom magister- och masterexamen. Det uppger du i din examensansökan till examensavdelningen.

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande av ämnesfördjupning om du läst termin 7 (avancerad nivå) inom socionomprogrammet vid Lunds universitet.


Studieuppehåll

Alla studieuppehåll ska anmälas till Socialhögskolan.

Det finns två kategorier av uppehåll studierna:

  • Studieuppehåll med platsgaranti enligt högskoleförordningen
  • Studieuppehåll utan platsgaranti

Studieuppehåll med platsgaranti

Om det finns särskilda skäl och du uppfyller behörighetskraven till utbildningen kan du beviljas återinträde till studierna med platsgaranti vid en bestämd tidpunkt/termin.

Det krävs intyg som styrker dina skäl för studieuppehåll för att vi ska kunna bevilja dig återinträde till studierna med platsgaranti vid en bestämd tidpunkt/termin. Det kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Studieuppehåll utan platsgaranti

Om du inte har skäl för platsgaranti ska du anmäla tillfälligt uppehåll i studierna. Det kan handla om studieuppehåll för arbete, andra studier, resor eller övriga önskemål.

Du behöver sedan ansöka om att återuppta studierna när du vill börja studera igen. Observera att du endast kan komma tillbaka om det finns lediga platser på utbildningen och om behörighetskraven är uppfyllda.


Återupptagande av studier

När du vill återuppta dina studier ska du ansöka om detta senast 15 april respektive 15 oktober inför nästkommande termin.

Vid återupptagande av studierna på en utbildning måste förkunskapskraven till utbildningen vara uppfyllda. Du som ansöker om återupptagande av studier beviljas återinträde i mån av ledig plats och enligt Socialhögskolans turordningsregler.


Undantag från förkunskapskrav

Undantag från förkunskapskraven för kurser på program medges endast om det finns särskilda skäl. Skicka in ansökan före terminsstart. Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till tio arbetsdagar.

Om du väntar på ett provresultat som behövs för behörighet ska du vänta med att ansöka om undantag tills det är säkert att det behövs.


Studieavbrott

Om du har bestämt dig för att inte fortsätta på utbildningen ska du anmäla avbrott. Ett studieavbrott innebär att du inte längre har kvar din plats på en utbildning. Obs! Betyg kan inte rapporteras in i Ladok efter att ett avbrott är registrerat. Avvakta därför med att anmäla avvbrott tills du fått in eventuella betyg.

Högskoleförordning (1993:100) 7 kap

Anstånd med studier och studieuppehåll för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
33 § Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan

  1. får anstånd med att påbörja studierna,eller
  2. får fortsätta sina studier efterstudieuppehåll.

Det som anges i första stycket gäller också en studerande som avses i 6 kap. 11 c §, om den del av utbildningen som högskolan ska anordna ges på grundnivå eller avanceradnivå.
Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll. Förordning (2012:712).

Föreskrifter om ändring i Universitets- UHRFS 2016:1 och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100).

Studieuppehåll
3 § Med studieuppehåll avses i dessa förskrifter ett uppehåll i påbörjade studier som högskolan beslutar om.
4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbild- ning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Grundläggande utbildning i psykoterapi är en sammanhängande utbildning där olika delkurser pågår parallellt över terminernas gång, vilket ställer krav på en sammanhållen utbildningsperiod utan studieuppehåll. En sammanhållen utbildningsgång är viktigt också utifrån ett patientsäkerhets- och behandlingsperspektiv då en påbörjad psykoterapi bör kunna påbörjas och avslutas utan avbrott.
Under andra och tredje terminen arbetar man som student intensivt med psykoterapeutiskt behandlingsarbete under handledning, med fokus på att omsätta teoretiska kunskaper från olika delkurser i ett praktisk utförande för utveckling av färdigheter och förmågor.
Olika delkurser pågår parallellt, de slutförs och examineras först den tredje terminen. Planerat studieuppehåll rekommenderas därför bara efter första terminens studier. Andra och tredje terminen bör genomföras utan avbrott.
Kontakta utbildningskoordinator Annika Petré, info@soch.lu.se innan du ansöker om studieuppehåll, eller om du har frågor om studieuppehåll.

Kontakt

Studieinformation
info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Samverkansinlärning - SI
si [at] soch [dot] lu [dot] se (si[at]soch[dot]lu[dot]se)

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se)

Överklagande

Beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen ska dock skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Skrivelsen ska också innehålla adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Överklagan ska ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Överklagandenämnden för högskolan