Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den nya urbana utmaningen?

Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna

Detta forskningsprojekt drivs av forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Hur hanterar städer konflikter och synergier mellan miljömässigt hållbarhet och social inkludering?

Städer är nyckelarenor där sociala, ekonomiska och ekologiska samhällsutmaningar hanteras. Social inkludering och hållbar utveckling betraktas som två huvudutmaningar för europeiska samhällen och städer. Trots det saknas kunskap och forskning om hur städer hanterar potentiella konflikter och synergier mellan en politik för miljömässigt hållbara och socialt inkluderande samhällen. I det här projektet kommer vi att studera städers möjligheter att överbrygga denna motsättning och undersöka faktorer som underlättar och försvårar en utveckling mot modeller för hållbar välfärd.

Förhoppningarna på ”smarta hållbara städer” förbiser ofta sociala aspekter

Det sker idag en tilltagande decentralisering av socialpolitiken och en urbanisering av sociala problem runt om i Europa. I flera länder har fattigdom, arbetslöshet och social inkludering allt mer formulerats som ett storstadsproblem, bortom både ansvaret och möjligheten för statliga lösningar på nationell nivå. Samtidigt finns en rad miljöutmaningar i städer relaterat till hög användning av energi och naturresurser, markanvändning, klimateffekter och lokala utsläpp. Eftersom städerna ses som viktiga ekonomiska motorer i en lokal, nationell och global ekonomi har de urbana miljöutmaningarna framför allt setts som en utmaning att skapa näringar och styrsystem som kan sammanfoga ekonomiska prioriteringar med långsiktig hållbarhet. Här pekas tekniska lösningar ut som vägen framåt, att utnyttja tekniska lösningar för att nå grön tillväxt utan att överutnyttja resurser på ett ohållbart sätt. Men förhoppningarna på ”smarta hållbara städer” förbiser ofta sociala aspekter såsom fördelning av nyttor och social segregering. Detta samtidigt som den sociala polariseringen har tilltagit i städer och viljan och möjligheterna till politiska lösningar som engagerar hel staden ter sig allt mer svåruppnåeliga.

Syfte

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att analysera modeller av urban hållbar välfärd och de konflikter och synergier som de ger upphov till. Projektet bygger på tre uppsättningar av frågeställningar.

  1. För det första, vilka är kopplingarna mellan politik och styrsystem rörande hållbarhetspolitik och social välfärdspolitik på urban nivå?
  2. För det andra, vilka strategier och åsiktsformuleringar ger hållbara välfärdsmodeller upphov till i det urbana rummet och hur försöker olika samhällsaktörer påverka den lokala politiken?
  3. För det tredje, vilka idéer och visioner om urbana modeller för hållbar välfärd ger invånarna i städerna uttryck för och hur reflekterar de städernas tilltagande polarisering?

Projektet kommer att analysera de tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. De är valda eftersom de omfattar de utmaningar som diskuterats ovan men också för att Sverige som land har en ambitiös välfärds- och hållbarhetspolitik. Svenska städer utgör därmed lämpliga fall för en studie av vad som krävs för att skapa urbana modeller för hållbar välfärd.

Tre delstudier

Projektet ansluter sig till senare teoribildning om hållbar välfärd. Denna har framför allt studerats på global och nationell nivå och vi ser det som högst relevant att ta diskussionen till en urban nivå. Projektet är uppdelat i tre delstudier.

  • I den första studerar vi de tre städernas politik och styrning rörande lokal välfärds- och hållbarhetspolitik. Denna bygger på dokumentstudier och intervjuer rörande stadsplanering i anknytning till nybyggnadsområden samt upprustning av miljonprogramsområden. Vi kommer även att studera förekomsten av eko-sociala policies som kombinerar miljömål och sociala mål.
     
  • Den andra delstudien studerar konfliktlinjer mellan olika grupper i det urbana rummet, dvs. hur civilsamhälles organisationer agerar för (och emot) urbana hållbara välfärdsmodeller, vilka positioner de för fram och vilka strategier de tillämpar. Vi kommer att analysera massmedial rapportering och genomföra intervjuer med företrädare för organisationer i det urbana rummet.
     
  • Den tredje delstudien fokuserar på invånarna i de tre städerna och vi kommer att genomföra en enkät med ett slumpmässigt urval av 900 invånare i respektive stad kring deras syn på de urbana utmaningarna och deras vilja att bidra till framväxten av modeller om urban hållbar välfärd.

Forskarna i projektgruppen kommer från samhällsvetenskaplig och teknisk fakultet vid Lunds universitet och har bred erfarenhet av att studera välfärds- och hållbarhetspolitik och styrning på urban nivå. I de tre städerna kommer lokala intressentgrupper att bildas för att diskutera forskningens utformning och hur resultaten kan användas praktiskt.

Kontakt

Håkan Johansson, Socialhögskolan
Max Koch, Socialhögskolan
Roger Hildingsson, Statsvetenskapliga institutionen
Jamil Khan, Avdelningen för miljö- och energisystem
Kajsa Emilsson, doktorand, Socialhögskolan

Projektinformation

Tidsplan: 2017-2022
Finansiering: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)