Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering

Hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Socialtjänsten ordnar boende för hemlösa barnfamiljer samt ensamstående som även har annan social problematik. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas av staten för bosättning. För många kommuner är denna situation en utmaning, då tillgången på billiga och adekvata bostäder är begränsad. Dessutom hamnar många bostadslösa utanför båda dessa kategorier.

Syftet med detta projekt är att undersöka utformning och resultat av skånska kommuners policies för flyktingmottagande och mot hemlöshet för att identifiera faktorer som kan bidra till trygga och adekvata bostäder för alla kommuninvånare.

Projektets upplägg

Tre delstudier planeras:

  1. en survey av policies för och organisation av flyktingmottagande och arbetet med hemlösa i samtliga 33 kommuner i Skåne
  2. uppföljning av migranters flyttrörelser i länet
  3. fallstudier i fyra strategiskt utvalda kommuner för att få en fördjupad förståelse om hur man i praktiken arbetar med bostadsförsörjningen för hemlösa och nyanlända. Fallstudierna inbegriper en undersökning av ”bostadstrajektorier” för (a) nyanlända flyktingar, (b) socialtjänstens hemlösa klienter, samt (c) andra hemlösa för vilka inga myndigheter anser sig ha något ansvar. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på betydelsen av genus, familjesituation och nationalitet för utvecklingen av dessa gruppers boendesituationer.

Projektinformation

Tidsram: 2018-2021
Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)