Take Away

Avveckling av etablerade arbetsmetoder vid införande av nya psykosociala insatser för hemlösa och personer med psykisk ohälsa

Den här studien söker identifiera vilka faktorer som är viktiga när etablerade arbetsmetoder ska avvecklas samtidigt som nya metoder med större vetenskapligt stöd ska införas. Studien undersöker implementeringen av nya metoder för hemlösa personer och personer med psykisk ohälsa.

I den här studien ska vi försöka identifiera vilka faktorer som är viktiga när etablerade arbetsmetoder ska avvecklas samtidigt som nya metoder med större vetenskapligt stöd ska införas. Vi baserar projektet på hypotesen att en organisations förmåga att göra sig av med sämre fungerande metoder är centralt när nya ska etableras. Det är själva övergivandet av gamla arbetssätt till förmån för det nya som ska prövas i studien. Studien undersöker implementeringen av nya metoder för hemlösa personer och personer med psykisk ohälsa.

Teoretiskt använder vi implementeringsteori och organisationsteori, särskilt om organisationers tröghet och stabilitet. Vi gör det genom att undersöka införande av två insatser med starkt stöd: Housing First (HF/Bostad Först, BF) och Individual Placement and Support (IPS). De nya metoderna förväntas ersätta stegvisa insatser som arbetsträning och boendetrappor som har sämre resultat. De förordas i nationella riktlinjer och införs nu i ett fyrtiotal svenska kommuner. Vi jämför arbetet fyra kommuner och ska kartlägga samtliga kommuner som infört någon av metoderna.

Vi förväntar oss att undersökningen kommer att berika implementeringsforskning och att resultaten blir användbara för att förstå mer av dynamiken vid förändring och när gammalt och nytt möts. Vi tänker skapa ett ramverk som ska kunna användas praktiskt för att analysera hur etablerade metoder kan identifieras och avvecklas. Det kommer att bli till stöd för personer i behov av stöd och sammanfaller med Fortes uppdrag att bidra till god och jämlik hälsa och en förbättrad välfärd.

Forskarna representerar en tvärvetenskaplig miljö med socialt arbete och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning.

Projektinformation

Deltagande organisationer: Linnéuniversitetet, Lunds universitet, referensgrupp under 2018
Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Tidsplan: 2018-2023