Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

En arena för forskare med ett socialt perspektiv på äldreforskning

Det nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning är en arena för samråd, samverkan och samarbeten mellan forskare som arbetar med ett socialt perspektiv på äldreforskning i Sverige.

De forskare som ingår i nätverket arbetar i huvudsak vid institutioner för socialt arbete och annan socialvetenskap, men även andra institutioner och ämnestillhörigheter är representerade. Nätverket består idag av över 100 medlemmar från 20 universitet och högskolor i landet. Enstaka forskare från nordiska grannländer är också medlemmar. Samtliga typer av forskartjänster är representerade; professorer, docenter, lektorer, postdoktorer, doktorander, projektassistenter, samt yrkesverksamma inom äldreområdet med möjlighet till forskning.

Det nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning startade vid ett möte i Växjö den 30 mars 2007 på initiativ av docent Kerstin Gynnerstedt vid Linnéuniversitetet och professor Stina Johansson vid Umeå universitet. Nätverket erhöll 2007 ett bidrag från Socialstyrelsens äldreenhet och fick 2009-2014 nätverksbidrag från FORTE. Under perioden 2015-2022 har nätverket haft en finansiering via ett nätverksbidrag från FORTE (2015-01481). Sedan 2015 leds nätverket av professor Håkan Jönson vid Lunds universitet i samverkan med docent Katarina Andersson vid Umeå universitet.

Nätverkets benämning på engelska är “The Swedish national network for social science research on ageing and eldercare”.

Alla som bedriver socialvetenskaplig äldreforskning är välkomna som medlemmar i nätverket. Kontakta hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se (Håkan Jönson), Socialhögskolan Lunds universitet eller katarina [dot] andersson [at] umu [dot] se (Katarina Andersson), Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Nätverkets syfte

Nätverket syftar till att skapa en gemensam arena för forskare som arbetar med sociala perspektiv på äldreforskning i Sverige. Syftet har hittills varit att utveckla både forskning och utbildning genom ett samarbete kring vetenskaplig publicering, ämnesutveckling, utbildningsfrågor samt deltagande i policyutveckling och debatt kring äldrefrågor. Nätverket tar också ett ansvar för nyrekrytering och kompetensutveckling inom området och ämnesstöd till forskare som är få eller ensamma inom sina lokala miljöer.

Kunskapsutvecklingen inom äldreområdet är mycket stark och forskningsresultat påverkar utbildning och praktik inom många yrkesområden. Många som undervisar och forskar om äldrefrågor med ett socialt perspektiv behöver ett forum för informationsutbyte där man kan diskutera gemensamma intressen. Nätverket har en roll i att bevaka och stärka äldrefrågor inom utbildningarna både på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Nätverkets arbetssätt

Nätverket håller årliga sammankomster som arrangeras av representanter för olika utbildningsorter i samverkan med nätverkets ledning. Sammankomsternas innehåll är vanligen forskningspresentationer, informationsutbyte och diskussioner utifrån bestämda teman.

Nätverket arrangerar även seminarier och workshops kring olika teman. Under de senaste åren har särskilda möten dessutom hållits via Zoom, i syfte att diskutera äldrepolitiska frågor där nätverket kan ha anledning att agera.

I nätverkets regi skrivs vetenskapliga publikationer, antologier och debattartiklar och med hjälp av det FORTE-finansierade bidraget har det också varit möjligt att samla forskare för möten kring olika skrivprojekt.

Nätverket har en maillista för övrigt informationsutbyte samt en Facebookgrupp där nyheter kan läggas ut av medlemmar.

Kontakt

Håkan Jönson
Socialhögskolan, Lunds universitet
hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]jonson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Katarina Andersson
​​​​​​​Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
katarina [dot] andersson [at] umu [dot] se (katarina[dot]andersson[at]umu[dot]se)

Antologier som tillkommit inom nätverkets ram

Johansson, S. (red.). (2010) . Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups förlag.

Gynnerstedt, K. & Wolmesjö, M. (red.). (2010). Tredje åldern. Sociala aspekter och medborgarskap. Malmö: Gleerups förlag.

Johansson, S. & Taghizadeh Larsson, A. (red.) (2016). Förändringsperspektiv på äldreomsorg – att leva som andra. Malmö: Gleerups förlag.

Jönson, H. & Szebehely, M. (red.). (2018). Äldreomsorger i Sverige. Lokala variationer och generella trender. Malmö: Gleerups förlag.

Jönson, H. (red.). (2021). Perspektiv på ålderism. Lund: Social Work Press.

För närvarande pågår arbete med ytterligare två antologier med beräknad utgivning 2022/2023.

Lärosäten med representation i nätverket

Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping
Högskolan Väst
Karlstad Universitet
Karolinska institutet
Linnéuniversitetet

Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö Universitet
Marie Cederschiöld högskola
Mittuniversitetet

Mälardalens universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet