Civilsamhälle och socialt arbete

CSSA

Professor Anna Meeuwisse och professor Håkan Johansson leder sedan hösten 2008 en forskargrupp med inriktning mot det civila samhället ur det sociala arbetets perspektiv. Gruppen bygger vidare på en tradition vid Socialhögskolan i Lund att bedriva forskning om frivilligt socialt arbete.

Forskning inom gruppen spänner över en rad olika områden och inkluderar skiftande forskningsfrågor och metoder. Ett övergripande intresseområde är att studera välfärdens förändrade villkor och organisering och hur civilsamhällesorganisationer och organisering påverkas av och är med och påverkar utvecklingen i välfärdsstaten.

Välfärdsstatens och socialpolitikens internationalisering

Ett centralt tema inom ramen för CSSAs forskning rör välfärdsstatens och socialpolitikens internationalisering och europeisering. EU:s sociala dimension har utvecklats långt bortom vad som var möjligt att förutse för mindre än ett decennium sedan och sätter dels tryck på medlemsländer att reformera sina socialpolitiska lösningar, men erbjuder också ideella organisationer en ny arena att verka på, söka medel från, utnyttja i lobbyinghänseenden m.m. I våra olika projekt har vi utvecklat ett internationellt och komparativt perspektiv på det civila samhället, framför allt runt frågor om välfärd och socialt arbete. Detta undersöker vi bland annat i ett omfattande forskningsprogram om europeisering av svenska civilsamhällesorganisationer, men även i flera jämförande projekt runt det civila samhällets organisering i europeiska länder m.m.

Professionalisering, marknadisering och samverkan

En viktig del av forskningen rör hur civilsamhälles organisationer hanterar och påverkas av en tilltagande professionalisering, marknadisering och införande av affärsliknande styrsystem. Vi driver forskning om sektorns ”service” och ”röst” funktion där vi analyserar i vilken mån ekonomiska relationer med stat och kommun gör att civilsamhällesorganisationer håller tillbaka sin kritik av stat och kommun. Vi arbetar även med analyser om hur utvärderingsmodeller påverkar civilsamhällesorganisationer avseende deras interna organisering, verksamhetsorientering och målbild. Medlemmar ur gruppen undersöker även hur tilltagande professionalisering påverkar grunderna för medlemmars engagemang och deltagande. En viktig del inom detta område är betydelsen av mer samverkansinriktad styrning för det civila samhällets organisationer exempelvis i form av dialoger, överenskommelser och samverkansmodeller mellan offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer.

Digitalisering och sociala medier

En del av forskningen fokuserar på hur digitalisering och sociala medier påverkar civilsamhället. För närvarande driver medlemmar i forskargruppen studier om vilken transformativ roll internet och sociala medier har för mobiliseringen och organiseringen av olika grupper. Vi undersöker även hur internet och sociala medier påverkar formella organisationer och till exempel medlemskap. Medlemmar i forskargruppen har också börjat studera näthat som riktas mot olika civilsamhällsaktörer och vilka konsekvenser det får för civilsamhällets röstfunktion.

Relationer mellan aktörer

En del av gruppens forskning fokuserar på de inbördes relationerna mellan aktörer inom civilsamhället och i vilken mån civilsamhället och dess aktörer även bör förstås utifrån begrepp som status, hierarki och prestige. Med hjälp av nätverks- och fältteorier undersöker vi betydelsen av samarbete, konkurrens och konflikt för förståelsen av civilsamhället och dess aktörer. Ett exempel på detta är att vi under kommande år kommer att undersöka eliter och elitgruppers sammansättning inom civilsamhället i ett europeisk jämförande perspektiv.

Mot bakgrund av dessa teman har forskargruppens medlemmar fått finansiering från flera centrala forskningsråd som Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, FORTE, FORMAS, Myndigheten för civilsamhälle och ungdomsfrågor, Allmänna Arvsfonden m.m.

Medverkande forskare

Malin Arvidson (FD, docent) Civilsamhälle och politisk påverkan, utvärderingsmodeller och organisatorisk anpassning, utvärderingens granskande funktion.

Kajsa Emilsson (Doktorand) Idéburna-offentliga partnerskap, civilsamhälles organisering och mobilisering runt urbana hållbara välfärdsmodeller

Erik Eriksson (FD) Brukarinflytande, brukarmobilisering och brukarmedverkan i relation till offentliga sektor.

Sara Helmersson (FD) Professionalisering och byråkratisering inom civilsamhället med fokus på kvinnojourer.

Håkan Johansson (Prof.) Forskning om europeisering av svenska civilsamhälle, politisk påverkan och politiska strategier, samt om eliter i civilsamhället

Ulrika Levander (FD) Diskurs och policyanalys av begrepp och politik om ideell sektor. Sociala företag och socialt företagande.

Stig Linde (FD) Ideella verksamheters organisering och institutionella villkor. Utvärderingar och kvalitetsarbete inom församlingar, socialt inriktade frivilligorganisationer och idéburen vård och omsorg

Anna Meeuwisse (Prof.) Det frivilliga sociala arbetets utveckling och förändrade förutsättningar; patient och anhörigföreningar i lokalt, nationellt och internationellt perspektiv m.m. Forskning om europeisering och eliter i civilsamhället.

Gabriella Scaramuzzino (FD) Digitalisering, civilsamhället, näthat, arbetares rättigheter, samt prostitution, och forskningen handlar om vilken transformativ roll internet och sociala medier har för mobiliseringen och organiseringen av olika grupper.

Roberto Scaramuzzino (FD) Dialoger och samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer samt EUs betydelse för det svenska civilsamhället och hur svenska organisationer använder sig av EU som en möjlighetsstruktur för finansiering och för att påverka politiken. Forskning om europeisering och eliter i civilsamhället.

Kerstin Svensson (Prof.) Forskning om professioner och professionalisering i relation till frivilligt socialt arbete.