Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Migration och socialt arbete

Forskargrupp vid Socialhögskolan

Forskargruppen med inriktning på migration bildades 2013 på Socialhögskolan i Lund. Internationell migration och etniska relationer (IMER) är en etablerad forskningsinriktning som denna forskargrupp knyter an till. Det sociala arbetets bidrag till denna forskningsinriktning är fortfarande mycket blygsamt, men en förändring är på gång. Nya studier tar upp ämnesspecifika frågeställningar och flera av dessa studier visar att många migranter inte omfattas av de etablerade sociala skyddsnäten. Denna och andra former av socialt utanförskap ger upphov till nya strategier för att klara välfärden och migranterna själva är viktiga aktörer i dessa processer.

Att utveckla en ämnesspecifik migrationsforskning är ett övergripande syfte för denna forskargrupp. Mer specifikt ämnar vi studera hur det sociala arbetet konceptualiseras i migrationsrelaterade frågeställningar, vilka interventioner det ger upphov till både inom ramen för de etablerade välfärdsinstitutionerna och bortom dessa institutionaliserade former. Vi diskuterar även hur migrationsfenomenet utmanar etablerade inrättningar, inte minst den nationella välfärdsstatens betydelse och gränser, och ifrågasätter grundläggande kunskapspremisser i förståelsen av det sociala livet och i förlängningen av det sociala arbetet.

De seniora forskare och doktorander som ingår i denna grupp arbetar med egna forskningsprojekt och deltar i både internationella och nationella forskargrupper och -nätverk som arbetar kring tema migration. Vi är också aktiva i nyligen bildade nätverk vars specifika inriktning är migration och socialt arbete.

Kristina Göransson är forskare och lektor på Socialhögskolan. Hon har en filosofie doktorsexamen i socialantropologi och arbetar främst med forskningsfrågor kopplade till familj, generationsförhållanden och genus. Sedan 2002 har hon bedrivit olika etnografiska forskningsprojekt i Singapore, med fokus på hur skyldigheter och förväntningar mellan äldre och yngre generationer har omtolkats och omförhandlats i samband med samhällets moderniseringsprocess. Hennes senaste forskningsprojekt handlar om föräldraskap och synen på barns utbildning i Singapore, mer specifikt vilka slags materiella och känslomässiga investeringar föräldrar gör för att stötta sina barns skolgång och hur dessa praktiker är relaterade till dominerande kulturella föreställningar om föräldraskap och barndom. Göransson är aktiv i flera olika forskningsnätverk, däribland det europeiska forskarnätverket Sociology of Family and Intimate Lives och de nordiska forskarnätverken Gendering Asia Network och Nordic Southeast Asia Network.

Norma Montesino är docent och lektor i socialt arbete. Hennes forskning handlar om migrationsfrågor i socialt arbete i ett historiskt och nutida perspektiv. Montesino har bland annat skrivit om migrationspolitik med fokus på romer och flyktingmottagningens historia. I forskningsprojektet "Föreställningar kring arbetsförmåga och ohälsa. Icke-arbetsföra flyktingar i Sverige" studerade hon mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, ett avslutat projekt som har utvidgats till frågor som behandlar betydelsen av hälsovårdspolitiska bedömningar i välfärdsarbete med migranter i Sverige. Montesino är medlem i nationella och internationella forskarnätverk, såsom Romers och resandes historia i Norden, Europeiskt nätverk för Romani Studies, Nordiskt nätverk för socialt arbete och migration, samt nationellt nätverk om irreguljär migration och nätverk för antirasistiskt socialt arbete.

Vanna Nordling är doktor i socialt arbete. Hennes forskning handlar om välfärdsarbete med irreguljära/papperslösa migranter. Fokus ligger på hur professionella som kommer i kontakt med denna grupp upplever möjligheter och begränsningar i sitt arbete. Hon deltar i forskningsgruppen Civilsamhälle och socialt arbete (CSSA) och var medlem i doktorandnätverket WelMi, det nordiska nätverket för forskarstuderande inom immigration, integration och välfärd.

Roberto Scaramuzzino är forskare och lektor i socialt arbete. Hans forskning handlar bl.a. om civilsamhällesorganisationers roll i integrations- och välfärdssystemen med fokus på välfärdstatliga förändringar och Europeisering. Scaramuzzino disputerade 2012 med avhandlingen ”Equal Opportunities? : A Cross-national Comparison of Immigrant Organisations in Sweden and Italy” som jämför invandrarorganisationer i Italien och Sverige. Han medverkar i forskningsprogrammet ”Bortom välfärdsstaten: Europeisering av det svenska civilsamhällets organisationer” (EUROCIV). Han deltar även i forskargruppen ”Civilsamhälle och Socialt Arbete” (CSSA) och är medlem WelMi, det nordiska nätverket för forskarstuderande inom immigration, integration och välfärd. (University of Helsinki) samt nätverket ”Nordic Populism” (NoPo, Aalborg Univeristy).

Carolin Schütze är doktorand på Socialhögskolan. Hon intresserar sig för forskning kring integration, medborgarskap, flyktingpolitik och frågor kring främlingsfientlighet och antidiskriminering.

Emma Söderman är doktorand på Socialhögskolan. Hon har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och en ettårig masterexamen i globala politiska studier från Malmö högskola. Hennes avhandlingsprojekt handlar om migrationskontroll, papperslösa ungdomar och mobilisering, med utgångspunkt i exemplet No Border Musical. No Border Musical är ett samarbete mellan Asylgruppen i Malmö, teater Interakt och ungdomar med erfarenhet av att leva som papperslösa i Sverige. Söderman har sedan 2005 varit aktiv medlem i Asylgruppen i Malmö. I sina studier har hon använt sina erfarenheter som aktivist vilket fördjupat och utvecklat hennes akademiska kunskaper om fältet.

Anna Tegunimataka är doktorand i ekonomisk historia vid Lunds universitet, med en särskild inriktning på ekonomisk demografi. Hennes forskning handlar om invandrares integration i Skandinavien, framförallt i Danmark. Hon genomför kvantitativ analys av registerdata och undersöker fenomen som de ekonomiska effekterna av medborgarskap och blandäktenskap, samt analyserar betyg hos olika generationer invandrare. Reformer och förändringar av välfärdsstaten och dess effekter för enskilda individer är även det något som undersöks i avhandlingen. Anna har dessutom varit med och författat en av statens offentliga utredningar som behandlar frågor rörande medborgarskap. Anna undervisar i kvantitativa metoder på socionomprogrammet och handleder socionomstudenter i sina examensarbeten.