Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och organisering

Forskargrupp vid Socialhögskolan

I fokus för denna grupps intresse är det sociala arbetets olika organisationer och organisering av olika praktiker. Vi ansluter därmed till en tradition vid Socialhögskolan i Lund att kritiskt studera institutioner och institutionalisering.

Att studera institutioner och organisering innebär att försöka förena strukturella och individuella aspekter. Det innebär därför att förstå individers ageranden lika väl som en strävan att förstå de organisatoriska och politiska fält där det sociala arbetets praktik utövas och där nya organisationer, och nya sätt att organisera, utvecklas. Här är historiska och idéhistoriska processer av särskilt intresse för att vi genom dem kan förstå och förklara utvecklingen av dessa fält.


Forskarantologin Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter – människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv som utkom 2013 är ett resultat av diskussionerna i gruppen.

Forskningsteman

Gruppens medlemmar arbetar med forskningsprojekt med skiftande metoder och empirisk bas. Några av de teman som förenar gruppens intresse och som vi samlas kring är:

  •      Organisering av det sociala arbetets praktik, eller ”Varför gör man som man gör?”
  •      Hur organisatoriska idéer sprids och översätts och hur förändring sker.
  •      Professioner, professionalisering och professionellas arbete.
  •      Kunskap, kunskapsbildning och samspelet mellan praktik, forskning och utbildning är angränsande teman inom gruppens intressesfär.
  •      Sociala roller, och deras möjligheter i organisationer, såsom klient-, brukar- och hjälparroller, handlingsutrymme och brukarinflytande.

Gruppens intresse ligger alltid nära det sociala arbetets praktik. En del projekt bedrivs därför också i nära samverkan med någon specifik praktik, ibland såsom utvärdering, ibland i andra former.