Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professioner och organisering

Forskningsområdet studerar organiseringen av välfärdspraktiker och de aktörer som verkar där, som professionella, men också som klienter, brukare, volontärer, besökare och liknande. Fokus ligger på det sociala arbetet och dess organisationer. Forskningen bygger därmed vidare på en tradition vid Socialhögskolan i Lund att kritiskt granska institutioner och institutionalisering. Området studerar också professioner, professionalisering, professionsutveckling och professioner såsom aktörer i organisationer.

Med organisering menar vi både de strukturer som skapas genom politiska och byråkratiska beslut, och de mikrosituationer där människor samverkar för speciella uppgifter. Organisering sker också i vardagens kontinuerliga arbete och möten där kulturer, vanor och traditioner utvecklas. 

Gruppen har också ett stort intresse för professioner, professionalisering, professionsutveckling och professioner såsom aktörer i organisationer.

För att förstå organisering och professioner behöver man förena strukturella och individuella aspekter. Det innebär att försöka förstå individers och gruppers ställningstaganden och agerande i relation till organisatoriska och politiska fält där praktiken äger rum. Här är nya sätt att organisera, nya professioner och nya aktörer av intresse, samtidigt som vi behöver undersöka historiska och idéhistoriska processer för att förstå och förklara utvecklingen av dessa fält.

Gruppens samtal och diskussioner speglas i två forskarantologier:

Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter – människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv (2013)

Välfärdens aktörer – utmaningar för människor, professioner och organisationer (2021)

Forskningsteman

Gruppens medlemmar arbetar med forskningsprojekt med skiftande metoder och empirisk bas. Några av de teman som förenar gruppens intresse och som vi samlas kring är:

  • Organisering av det sociala arbetets praktik, eller ”Varför gör man som man gör?”
  • Hur organisatoriska idéer sprids och översätts och hur förändring sker.
  • Professioner, professionalisering och professionellas arbete.
  • Sociala roller, och deras möjligheter i organisationer, såsom klient-, brukar- och hjälparroller, handlingsutrymme och brukarinflytande.

Kunskap, kunskapsbildning och samspelet mellan praktik, forskning och utbildning är  angränsande teman inom gruppens intressesfär.  Gruppens intresse ligger alltid nära det sociala arbetets praktik. En del projekt bedrivs därför också i nära samverkan med någon specifik praktik, ibland såsom utvärdering, ibland i andra former. I gruppens samtal ingår flera forskare från andra institutioner och lärosäten, bland annat från Malmö universitet och de sociologiska och statsvetenskapliga lundainstitutionerna.

Senaste publikationerna inom området

Digitalized Social Services: Formation of "new" street-level relations and professional compensationHjärpe, T., Carlsson...
Incompatible logics? Professionals and volunteers as collaborating partners in the disability services, the social servi...
Sökes: barnombud. Om möjligheter att stärka barns delaktighet och trygghet i kontakten med sociala myndigheterLevander, ...
Förändrade förutsättningar för samverkan: Idéburna erfarenheter av idéburen offentlig samverkan med utgångspunkt i NADJö...
Accumulated Silence When “Passing the Buck”: Organisational Tensions in Child Welfare Investigations.Ponnert, L., 2024 m...