Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fältvalidering av studenters fördjupningsarbeten

Under termin 4 på socionomprogrammet

Bakgrund

När det gäller socionomers arbetssituation så har fokus hitintills legat på själva arbetsmiljön inom den offentliga förvaltningen, hur denna kan förbättras med stöd av löneökning, mentor, administrativa assistenter och så vidare. Ett aktuellt exempel är ett projekt av Ingrid Schéle finansierat av AFA försäkring 2016 och som handlar om psykologers och socialsekreterares hälsa och som motiveras av att längre sjukskrivningar är vanligare bland psykologer och socialsekreterare än i befolkningen i genomsnitt.

Få, om något, forskningsprojekt, har haft fokus på utbildningens betydelse för socionomers arbetssituation med utgångspunkt från nyutexaminerade socionomers delaktighet i utbildning och själva utbildningens utformning i relation till det sociala arbetets praktik. Att inte betrakta utbildningsvärlden som separat från yrkesvärlden kan skapa sammanhang, hanterbarhet och meningsfullhet för såväl nya socionomer som socionomstudenter.

Forskningsfrågor

Följande forskningsfrågor har formulerats för projektet och dessa kopplar till de två utmaningarna:

Kan denna insats (samtalspartner till studenter som arbetar med en fördjupande studie i sociala problem) stärka kontakten mellan akademi och yrkesverksamma socionomer och hur kan denna kontakt koppla till yrkesmässig kompetens?

1. a) Hur beskriver de yrkesverksamma socionomer sin roll som samtalspartners till studenter under fördjupningsarbeten?

b) På vilket sätt beskriver socionomer sin syn på akademin i förhållande till forskning och handledning på arbetsplatsen?

c) Hur kopplar HR och chefer deltagandet som samtalspartners till kompetensstegen?

Hur kan tidig exponering för socialt arbete skapa begriplighet och sammanhang för socionomstudenter inför en framtida yrkeskarriär?

2. a) Utifrån kriterier som visar koppling till praktik, vilka skillnader kan avläsas utifrån genomgång av fördjupningsarbeten under vår- och hösttermin 2016 jmf med fördjupningsarbeten vår- och hösttermin 2017?

b) Hur beskriver socionomstudenter valet av ämne och analysgenomförande utifrån kontakt med socionomer och brukare?

Under projekttiden kommer representanter för HR, tidigare samtalspartners och studenter att intervjuas utifrån ovanstående.

Sidansvarig:

Projektdeltagare

Marianne Larsson Lindahl

Finansiär: Helsingborg stad genom Plattformen

Tidsplan: juni 2017 - juni 2018

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg