Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Författaranvisningar

Socialvetenskaplig tidskrift

Vilken typ av artiklar?

Socialvetenskaplig tidskrift publicerar peer review granskade vetenskapliga artiklar, debattinlägg, bokrecensioner, presentationer av nya avhandlingar och andra nyheter inom forskningen.

Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden inom det socialvetenskapliga forskningsfältet, från olika discipliner och i olika vetenskapliga genrer. Manuskript ska vara skrivna på svenska.

Manuskript som insänds till Socialvetenskaplig tidskrift får inte tidigare vara publicerade, ej heller vara föremål för bedömning av annan tidskrift eller förlag.

De vetenskapliga artiklarna ska vara teoretiska eller empiriska originalarbeten, alternativt översiktsartiklar av något socialvetenskapligt intresseområde. Debattinlägg kan vara kommentarer till tidigare publicerade artiklar, ta upp metodologiska eller teoretiska frågor,kontroverser inom forskningsfältet, forskningspolitiska frågor och utbildningsfrågor.

Forumartiklar utgör ett komplement till mer traditionella, vetenskapliga artiklar i form av argumenterande och kritiska/reflekterande essäer och kommentarer kring aktuell forskning, politik, teori och metoder som är relevanta för tidskriftens läsare. Artiklar som publiceras i Forum genomgår samma granskningsförfarande som övriga manuskript, men formen kan vara friare.

Den redaktionella processen

Fram till det att en artikel är publicerad har den korresponderande redaktören ansvar för kommunikation med författare. Efter beslut om publicering tar redaktionssekreteraren över ansvaret.

Efter en första granskning av redaktionen bedöms vetenskapliga artiklar av två oberoende referees med hög vetenskaplig kompetens. Redaktionen fattar utifrån utlåtanden från referees beslut om publicering. Redaktionen ger inte råd eller kommentarer till refuserade manus utöver de som erhålls från referees.

Efter att beslut om publicering fattats får författarna synpunkter på språk och vissa detaljer för revidering och korrekturläsning. Efter sättning görs en förnyad korrekturläsning, men i detta skede kan inte nya innehållsliga ändringar göras.

Utformning av manus

Manus skickas in per e-post till den korresponderande redaktören Torbjörn Hjort: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se Till mailet ska bifogas dels ett anonymiserat manus, dels ett följebrev. Läs mer om anonymiserat manus här.

Följebrevet ska beröra följande frågor:

 • Författarnamn med titel och institutionstillhörighet
 • Kontaktuppgifter till korresponderande författare
 • Om projektet är etikprövat
 • Om liknande manus publicerats eller är under bedömning för annan tidskrift eller förlag
 • Kommentarer om huruvida den gjorda anonymiseringen  kan försvåra bedömningen om manuskriptets kvalitet
 • Om manus har flera författare skall det anges hur de olika författarna bidragit och vilka överväganden som gjorts om författarordning. Se gärna de så kallade Vancouverreglerna för samförfattande av vetenskapliga texter.

Vetenskapliga manuskript ska förutom brödtext innehålla:

 • Titel (60-80 tecken, max 100 tecken)
 • Svensk sammanfattning (max 300 ord)
 • Engelsk titel
 • Engelskt summary (max 300 ord)

För att underlätta läsning av manus önskar redaktionen att alla manuskript utformas enligt nedanstående anvisningar:

 • Manus sänds in i Word-format (.doc eller .docx)
 • Vetenskapliga manuskript: Max 7800 ord inklusive engelskt summary, ingress och referenser
 • Debattartiklar: Max 3500 ord inklusive referenser
 • Forumartiklar: Max 5000 ord inklusive referenser
 • Recensioner: Max 2000 ord inklusive referenser
 • Typsnitt: Times New Roman 12 punkter
 • 1,5 radavstånd
 • Nya stycken avgränsas med indrag 0,8 cm, inga tomrader
 • Inget indrag efter rubrik, tabeller/figurer och längre citat
 • Mariginaler: vänster/höger 3,5; uppe/nere: 2,5
 • Maximalt 3 rubriknivåer inklusive titel
 •     Nivå 1: Arial 16 punkter, fet, centrerad
 •     Nivå 2: Arial 14 punkter, fet, vänsterjusterad
 •     Nivå 3: Arial 12 punkter, kursiv, vänsterjusterad
 • Längre citat markeras med indrag 1 cm höger och vänster
 • Tabeller och figurer sätts in löpande i texten
 • Harvardsystemet, se exempelvis guide här
 • Använd typografiska citattecken (”)
 • Följ Svenska Skrivregler eller Myndigheternas skrivregler vad gäller exempelvis förkortningar

Angående referenshantering

För att referera till en källa i löpande text vill vi att det skrivs på följande sätt: …(Lipsky, 1980) alternativt (Lipsky, 1980, s. 180) om referensen berör en bestämd sida i verket. Är det flera sidor som avses skriver vi (Lipsky, 1980, s. 180f.) alternativt (Lipsky, 1980, s. 180ff.). Bokstaven f står för och följande där 180f. anger 180 och följande sida medan 180ff. anger sidan 180 och några påföljande sidor. Naturligtvis går det även bra att skriva ut det sidintervall som avses: 180–183 (obs! tankstreck och ej bindestreck i intervallet).

Nedan ges några exempel på hur källor bör anges i referenslistan, där exemplen avser kapitel i antologi, monografi, vetenskaplig artikel och artikel ur dagstidning på nätet. Precis som referenslistan i din artikel är exemplen såklart sorterade i bokstavsordning:

Brante, T. (1990) Professional types as a strategy of analysis. I: M. Burrage & R. Torstendahl (red.) Professions in Theory and History. Rethinking the study of the Professions. London: Sage.

Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977) Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2): 340–363.

Wolodarski, P. (2015) Pojkarnas problem blir också samhällets problem. Dagens Nyheter. [http:// http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-pojkarnas-problem-blir.... Hämtat: 2015-03-13].

Anonymisering av manus

För att säkra en anonymiserad refereebedömning ska alla författarnamn tas bort i text, tabeller och figurer såväl som formuleringar där det framgår vem som är författare. Tänk även på att ta bort information om namn och eventuell institutionstillhörighet i word-dokumentets egenskaper (kan beroende på Word-version göras genom Arkiv/egenskaper eller Office-knappen/förbered/Kontrollera dokument). Även projekttitlar och liknande kan vara avslöjande. Vad gäller referenser kan ett stort antal referenser till egna publikationer vara avslöjande, men de behöver inte vara det. Generellt är det brukligt att referenser till publikationer där det framgår att artikelförfattaren är ansvarig anges ”Författare (1998)” och likadant i referenslistan, utan titel.

Det viktigaste är dock att författaren/författarna själva funderar kring vad som kan vara avslöjande för just den inskickade artikeln. En författare som utförligt refererar till sig själv enligt principen ”författare (årtal)” kan i vissa sammanhang vara lättare att identifiera än om referensen hade skrivits ut som vanligt.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Från och med årskiftet 2019/2020 tar Linköpings universitet över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. Men redan nu tar den nya redaktionen emot nya manus på adressen: karin [dot] osvaldsson [at] liu [dot] se

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Anna Meeuwisse
tel: 046-222 31 57
e-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Korresponderande redaktör
Docent Torbjörn Hjort
tel: 046-222 30 61
e-post: torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionssekreterare
Mikael Bengtsson
tel: 046-222 01 14
e-post: mikael [dot] bengtsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Redaktionsledamöter
Christofer Edling, sociologi, Lunds universitet
Robert Holmberg, psykologi, Lunds universitet
Katarina Jacobsson, socialt arbete, Lunds universitet
Susanna Johansson, socialt arbete, Lunds universitet
Björn Johnson, socialt arbete, Malmö högskola
Åsa Lundqvist, sociologi, Lunds universitet
Lars Plantin, socialt arbete. Malmö högskola
Kerstin Svensson, socialt arbete, Lunds universitet

Adress
Socialvetenskaplig tidskrift,
Socialhögskolan
Lunds universitet
Box 23, 221 00 Lund

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg