Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)
På denna sida hittar du vanliga svar på frågor om antagning, behörighet, utbildningsinnehåll och så vidare. Du är välkommen att höra av dig om sidan inte kan svara på dina frågor.

Vad är forskarskolan?
Vad är tanken bakom forskarskolan?
Vad innebär en licentiatutbildning?
Vem kan ansöka?
Hur tar jag reda på om jag kan tillgodoräkna mig tidigare utbildning?
Räcker det med en socionomexamen för att vara behörig?
Vilken är arbetsgivarens roll?
Hur går ansökan och antagning till?
Måste jag bo på eller i nära anslutning till studieorten?
Hur söker jag till forskarskolan?
När öppnar och stänger ansökningsperioden?
Vart skickar jag ansökan?
När kommer antagningsbeskedet?
Är det möjligt att skicka in flera ansökningar för olika forskningsprojekt?
Vilka kurser ingår i forskarskolan?
Inom vilka temaområden sker utlysningarna 2019, 2020 och 2021?
Vad gör jag om mitt forskningsprojekt inte passar in i den tematiska utlysningen 1 eller 2?
Vad händer efter avlagd licentiatexamen?


Vad är forskarskolan?
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en långsiktig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten som pågår mellan 2019–2026. Forskarskolan ska under dessa år producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Vad är tanken bakom forskarskolan?
Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras på regeringens forskningsproposition. Tanken är att satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten, baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete.

Vad innebär en licentiatutbildning?
En licentiatutbildning innebär två års heltidsstudier, eller som i detta fall, fyra års halvtidsstudier som motsvarar 120 högskolepoäng. Minst 30 hp ska vara kurser och minst 60 hp licentiatuppsats. I detta fall är kursdelen 37,5 hp och licentiatuppsatsen (avhandlingen) 82,5 hp. Denna forskarutbildning bedrivs på deltid för att göra det möjligt för doktoranderna att fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden. Genom detta stärks kopplingen mellan universitet och socialtjänst – och förutsättningarna för praktiknära forskning ökar.

Vem kan ansöka?
För att vara behörig krävs en magister- eller masterexamen samt en tillsvidareanställning inom socialtjänsten. Forskarskolan riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken med forskningskunskap.

Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå (vanligen en magister- eller masterexamen), eller (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktorander ska förutom denna allmänna behörighet ha minst 30 hp inom huvudområdet socialt arbete pa avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet, samt ha skrivit självständiga arbeten (uppsats) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller arbeten som till sin kvalitet och omfattning kan anses motsvara detta. En socionom med examen de senaste tio åren har vanligen 30 hp socialt arbete i sin socionomexamen. En uppsats på 15 hp avancerad nivå motsvaras av en magisteruppsats.

Är du osäker vad detta innebär för dig så kontakta någon av de ansvariga för forskarskolan.

Vad menas med ”eller motsvarande”? Hur tar jag reda på om jag kan tillgodoräkna mig tidigare utbildning?
Inga förhandsbedömningar görs. Du behöver ansöka till forskarutbildningen för att kunna få dina tidigare studier prövade.

Räcker det med en socionomexamen för att vara behörig?
Nej, en socionomexamen är på 210 hp och räknas som grundnivå, även om en termin är på avancerad nivå. För att vara behörig till forskarutbildningen krävs 240 poäng och en examen på avancerad nivå.

Vilken är arbetsgivarens roll?
Forskarutbildningen innebär ett gemensamt åtagande från både arbetsgivare och lärosäte vilket betyder att arbetsgivaren ska vara aktivt involverad. Forskarskolan kommer att stå för 25 % av lönen, dvs. för halva forskarutbildningstiden. Arbetssituationen i övrigt ska vara ordnad så att halvtidsstudier är möjligt och arbetsgivaren ska vara delaktig i planering med doktoranden och dennes forskning.

Arbetsgivaren kommer också årligen tillsammans med doktoranden och universitetet att följa upp doktorandens progression. Arbetsgivaren kommer också att bjudas in till flertalet seminarier både på universitetet och arbetsplatsen under studietiden. Arbetsgivaren kommer även få möjlighet att följa övriga doktoranders forskning inom forskarskolan.

Hur går ansökan och antagning till?
Ansökan sker till Lunds universitet som samordnar ansökningsprocessen. Anvisningar kommer att finnas vid utlysningen och man kommer i ansökan att kunna ange vilket av de fyra ingående lärosätena man helst vill vara placerad. Ansökningarna kommer sedan att bedömas av forskarskolans styrgrupp gemensamt, och därefter kommer samtal att ske med den sökande och dennes arbetsgivare. Det är viktigt att tänka på att ansökan sker i konkurrens, det är de tio mest kvalificerade som kommer att antas.

Måste jag bo på eller i nära anslutning till studieorten?
Nej, dock kräver forskarstudierna relativt hög närvaro i forskarmiljön på universitet.

Hur söker jag till forskarskolan?
Ansökan sker till Lunds universitet som samordnar ansökningsprocessen. Här hittar du mer information och kan ansöka till forskarskolan. För en komplett ansökan behöver du förutom att fylla i ansökningsformuläret bifoga ett arbetsgivarintyg. Inför detta kan det vara bra att titta på detta avtal, som är ett exempel på det avtal som skrivs i samband med eventuell antagning.

Efter ansökningstiden kommer ansökningarna att bedömas av forskarskolans styrgrupp gemensamt, och därefter kommer samtal att ske med den sökande och arbetsgivaren. Det är viktigt att tänka på att ansökan sker i konkurrens, det är de tio mest kvalificerade som kommer att antas.

När öppnar och stänger ansökningsperioden?
Ansökan öppnar den 18 februari och stänger den 8 april.

Vart skickar jag ansökan?
Ansökan görs via Lunds universitet och här skickar du in ansökan.

När kommer antagningsbeskedet?
Besked om eventuell antagning skee i mitten av juni.

Är det möjligt att skicka in flera ansökningar för olika forskningsprojekt?
Nej, varje person söker med endast ett projekt.

Vilka kurser ingår i forskarskolan?
37,5 högskolepoäng i kurser som primärt ska tas i början av studierna, dvs. år 1 och 2. 30 hp obligatoriska kurser.

  • Introduktion, 7,5 hp
  • Kvalitativ metod, 7,5 hp
  • Kvantitativ metod, 7,5 hp
  • Generiska färdigheter, 7,5 hp
  • Valbar teoretisk ämneskurs, t.ex. ”barn”, i samverkan med nationella forskarskolan RSSW.

Inom vilka temaområden sker utlysningarna 2019, 2020 och 2021?

  • Barn, unga och familj (2019)
  • Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
  • Öppen för senare överenskommelse (2021)

Vad gör jag om mitt forskningsprojekt inte passar in i den tematiska utlysningen 1 eller 2?
Utlysning ett och två som sker under forskarskolans två inledande år är riktade mot (1) barn, unga och familj och (2) omsorg, äldre och funktionshinder. Det är välkommet att inkludera eller kombinera fler forskningsområden, till exempel ”barn till missbrukande föräldrar”, ”äldreomsorg och digitalisering” eller ”försörjningsstöd till äldre invandrare/till barnfamiljer” etc. Det kommer längre fram att beslutas om sista utlysningen ska ha någon inriktning och i så fall vilken.

Vad händer efter avlagd licentiatexamen?
Då syftet med forskarskolan är att främja kunskapsbildning inom socialtjänsten är tanken att licentianden ska återgå till arbete i socialtjänsten efter avslutade studier. Vilka arbetsuppgifter det kommer att innebära, och hur socialtjänsten kommer att arbeta med att även efteråt ta tillvara på forskarkompetensen, får utvecklas i varje enskilt fall.

 

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Sidansvarig:

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Kontaktinformation

Ambassadörerna för respektive lärosäte svarar på frågor om forskarskolan, forskningsprojekt och samverkan mellan kommun och lärosäten:

Lunds universitet
Lina Ponnert
Martin Bergström

Malmö universitet
Annelie Björkhagen
Per Germundsson

Göteborgs universitet
Mikaela Starke
Monica Nordenfors

Linnéuniversitetet
Sofia Enell
Åsa Söderqvist Forkby


Allmänt om forskarskolan:

Lunds universitet
Kerstin Svensson
046 2220461
kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Malmö universitet
Lars Plantin
040-6657408
lars [dot] plantin [at] mau [dot] se


Frågor om informationsmaterial och kommunikation:

Sofia Rydh
sofia [dot] rydh [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg