Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hej och välkommen till socionomutbildningen!

Vid Socialhögskolan

Snart börjar första terminen på socionomprogrammet! Du kommer under utbildningens första dagar att få en mängd information om upplägg, schema, grupparbeten etcetera för kursen Socialt arbete som ämne och profession (SOPA11).

De första två veckorna kommer vi att ha en del campusförlagd undervisning och vill därför göra dig uppmärksam vid inskrivningen på vilken klass du tillhör men också vilken basgrupp du tillhör.

 • Tisdagen den 31 augusti har basgrupp 1,2 och 3 campusförlagd undervisning
 • Onsdagen den 1 september har basgrupp 4, 5 och 6 campusförlagd undervisning.

Du hittar ditt schema genom att söka i vår schemaportal på kurskoden SOPA11. Om du endast vill se din studieort, sök på studentgrupp och skriv in kurskoden i sökrutan.

Sök efter ditt schema i TimeEdit

Notera gärna att det vid sidan av den schemalagda undervisningen finns tid avsatt för självstudier. Du ansvarar själv för att planera dina studier och att du använder din tid så du hinner läsa kurslitteraturen. Om du är ny som student vid universitetet kan det vara ovant och nytt att i hög grad själv disponera din studietid, för dig som läst tidigare är det något du redan är van vid. Mitt tips är att du börjar med att fokusera på den första delkursens litteratur.

Jag och mina kollegor på kurser ser fram emot att träffa dig!

Lotta Mulder
Kursföreståndare, delkurs 1
Socialt arbete som ämne och profession (SOPA11)
lotta [dot] mulder [at] soch [dot] lu [dot] se


Litteratur för höstterminen 2021

För att du redan nu skall kunna börja förbereda dig, om du vill, har vi som är lärare på kursen sammanställt en litteraturlista.

Detta gör det möjligt för dig att exempelvis låna eller köpa de böcker som används på kursen. Det är den utgåva av böckerna som anges i listan som vi lärare använder i undervisningen. Vill du använda äldre versioner måste du själv jämföra dem med de utgåvor vi använder för att ta reda på vad som skiljer mellan dem – och du behöver läsa in det som eventuellt förändrats från den äldre versionen.

Litteraturlistan är organiserad i alfabetisk ordning. Den innehåller både böcker och vetenskapliga artiklar, samt olika online-tillgängliga källor. Kursen är uppdelad i tre delkurser. På varje delkurs kommer du att läsa en del av litteraturen som finns med på litteraturlistan. Exakt vilken litteratur som tillhör vilken delkurs kommer du att se när kursen börjar och du får tillgång till Canvas, kursens läroplattform.

Böckerna kan du låna på våra bibliotek, eller köpa. De vetenskapliga artiklarna får du tillgång till via bibliotekets databaser, som du får tillgång till när du registrerats som student.

 • Akademikerförbundet SSR (2017) Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare.
 • Barnombudsmannen (2017) Max18: Statistik om barn och unga.
 • Berner, Boel (2005) Problemen med problemet. I: Lundqvist, Åsa; Davies, Karen och Diana Mulinari (red.) Att utmana vetenskapens gränser. Malmö: Liber (16 s).
 • Blomberg, Helena & Stier, Jonas (2016) Att vara kommunikativt låst – professionellas
  berättande om (vanskliga) vårdrelationer, Socialvetenskaplig tidskrift 2016 (s. 1-18). (18 s).
 • Brante, Thomas (2009) Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. Borås högskola. Rapport nr 8, 2009 (s.15-34). (19 s).
 • Carlberg, Alec (2006 Ett bättre liv är möjligt: om empowerment och social mobilisering. [Ny utg.] Stockholm: NUTEK. (40 s).
 • Cederborg, Ann-Christin (2014) Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Malmö: Gleerups. (165 s).
 • Denvall, Verner, Heule, Cecilia & Kristiansen, Arne (2016). Social mobilisering. En utmaning för socialt arbete. Malmö: Gleerups, (238 s.).
 • Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip (red) (2018) Manifest för ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur. (317 s)
 • Erlandsson, Sara (2014) ”Gammal” eller ”Funktionshindrad”? Välfärdspolitik gränsdragning och konstruktioner av grupper, Socialvetenskaplig tidskrift 21(3-4): 266-282. (16 s).
 • Fekjaer, Silje Bringsrud (2016) Att tolka och förstå statistik. Malmö: Gleerups, (96 s).
 • Folkhälsomyndigheten (2019) Folkhälsoenkäten, (17 s). Rapporten är gratis och kan laddas ner från Folkhälsomyndighetens hemsida.
 • Framme, Gunilla (2014) Vad gör socionomerna för skillnad i den psykiatriska vården?
  Socialvetenskaplig tidskrift, 21(2): 85-104. (19 s).
 • International Federation of Social Workers (2018) Global Social Work Statement of Ethical
  Principles
  (IASSW). (8 s).
 • Hammar Chiriac, Eva, & Hempel, Anders (2020) Handbok för grupparbete: att skapa
  fungerande grupparbeten i undervisning
  . Lund: Studentlitteratur. (260 s).
 • Harnett Tove (2019) Utifrån ålder eller behov? Ålder som organiserande princip för
  stödinsatser till äldre. Socialvetenskaplig tidskrift, 26 (3-4): 303-322, (21 s).
 • Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco (2014) Introduktion till
  samhällsvetenskaplig analys
  . Malmö: Gleerups. (203 s).
 • Ineland, Jens, Molin, Martin & Sauer, Lennart (2013) Normalitet och identitet i det
  senmoderna - om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och
  arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, 20(1): 53-70, (17 s).
 • Jeppsson Grassman, Eva, Holme, Lotta, Taghizadeh Larsson, Annika & Whitaker, Anna
  (2011) Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med
  funktionsnedsättningar. Socialvetenskaplig tidskrift, 18(2):107-125, (18 s).
 • Johansson, Håkan (2018) Universella eller selektiva insatser mot fattigdom. Finns det en rätt
  väg? i: Swärd, Hans (red.) Bedöma och åtgärda fattigdom. Om välfärdens skiljelinjer och
  samhällets yttersta skyddsnät
  . Lund: Studentlitteratur, ss. 95-104. (kapitel 4), (9 s).
 • Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nana (2011) Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till
  praktik
  . Lund: Studentlitteratur, (135 s).
 • Jääskeläinen, Tanja (2012) Kunskapen, professionen och makten - En kvalitativ studie om
  socionomernas villkor och förutsättningar
  . Göteborgs universitet, 2012 (s. 5-20, 49-52), (18
  s).
 • Jönson, H. & Harnett, T. (2018) Socialt arbete med äldre – två grundläggande färdigheter och
  förmågor. I Årsbok 2018, Socialhögskolan, Lunds Universitet (s. 12-17), (6 s).
 • Kalman, Hildur(2013) Kunskap och kunnigt handlande (Kapitel 3, s. 48-62), I: Blom, Björn,
  Stefan Morén & Lennart Nygren (red.) Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och
  användning
  , Stockholm: Natur & Kultur (14 s).
 • Kullberg, Karin (2006) Man hittar sin nisch. Om män i socionomyrket – karriär, minoritet
  och maskulinitet
  . Växjö universitet, 2006 (s.85-88, 95-121), (29 s).
 • Mattsson, Tina (2015) Intersektionalitet i socialt arbete. Malmö: Gleerups, (204 s).
 • Markström Urban (2019) Stöd till personer med psykiskfunktionsnedsättning – etablering av
  ett nytt verksamhetsfält. Socialvetenskaplig tidskrift, 26 (3-4): 323-340, (17 s).
 • Martinell Barfoed, Elizabeth (2014) Standardiserad interaktion – en utmaning för socialt
  arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1), (20 s).
 • Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune, Swärd, Hans & Knutagård, Marcus (red) (2016)
 • Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur och Kultur, 544 s (valda delar, totalt ca
  420 s)
 • Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red) (2013) Perspektiv på sociala problem. Stockholm:
  Natur & Kultur 372 s (valda delar, totalt ca 100 s).
 • Närvänen, A-L. (2009) Ålder, livslopp, åldersordning. I Jönson, Håkan (red.). Ålder,
  Åldersordning, Ålderism
  . NISAL, Linköpings universitet (s. 18-29), (11 s).
 • Pettersson, Ulla (red) (2018) Etik och socialtjänst. Om förutsättningarna för det sociala
  arbetets etik
  . Malmö: Gleerups, (141 s).
 • Regeringskansliet (2011) FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, (103 s).
 • Regeringskansliet (2014) Konventionen om barnets rättigheter. Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
 • Regeringens proposition 2017/2018:186 Inkorporering av FN:s konvention om barns
  rättigheter
  , (19 s).
  Socialstyrelsen (2021) Riksnormen inom försörjningsstöd år 2021, (2 s). 
 • Socialhögskolan (2011) Socialhögskolan rekommenderar: Råd och anvisningar inför uppsatsarbetet. Lund, Lunds universitet, Socialhögskolan, 50 s.
 • Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen, Kapitel 1
  (Transnationell Migration; s. 26-48), kapitel 3 (Fattigdomens förändring, utbredning och
  dynamik; sida 90-126), kapitel 4 (Multipla välfärdsproblem i ett jämförande perspektiv; sida
  127-148) och kapitel 8 (Papperslösa sida 268-287), 99s. (läses valda delar om 100 sidor).
  Socialstyrelsen (2015) Bedöma barns mognad för delaktighet. Stockholm: Socialstyrelsen.
  (65 s).
 • Socialstyrelsen (2003) Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling. Stockholm:
  Socialstyrelsen. (109 s).
 • Svensson, Kerstin (2019) Socionomers syn på sin yrkesroll och organisation. En jämförande
  enkätstudie 2008 och 2018
  . Lund: Socialhögskolan Lunds universitet, (s.2-5, s.19-38, s.39-
  40), (23 s).
 • Svensson, Kerstin, Johnsson, Eva, Laanemets, Leili (2008) Handlingsutrymme: utmaningar i
  socialt arbete
  . Stockholm: Natur och Kultur. (255 s).
 • Svensson, Lennart G (2011) Profession, organisation, kollegialitet och ansvar.
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2011 (s. 301-319), (18 s).
 • Topor, Alain & Borg, Marit (2008) Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur, (140 s).
 • Trygged, Sven (2013) Internationellt socialt arbete i teori och praktik. Lund:
  Studentlitteratur. (264 s).
 • Ulmanen, Petra (2015) Kvinnors och mäns hjälp till sina gamla föräldrar – innehåll,
  omfattning och konsekvenser. Socialvetenskaplig tidskrift 22(2): 111-132,(21 s).
 • Ulmestig, Rickard & Panican, Alexandru (2015) Socialt medborgarskap och möjligheten till
  ett självständigt liv – ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner.
  Socialvetenskaplig tidskrift. 22 (3-4): 323-339 (16 s).
 • Wallroth, Per (2010) Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag. (187 s).

Totalt antal sidor: 3941

Kontakt

Studieinformation:
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Studievägledning:
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se