Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Schema Lund ht 2020

höstterminen 2020
Socialhögskolan följer Folkhälsomyndighetens och Lunds universitets riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. För att kunna upprätthålla den distans som krävs är därför antalet platser i lärosalarna begränsade. Det innebär att en stor del av undervisningen fortsätter att ske digitalt/på distans. Med anledning av detta har arbetet med schemaläggningen försenats. Scheman för terminens första halva är i stort sett klara men kan förändras med kort varsel de närmaste veckorna. Var uppmärksam på detta inför terminsstart. I scheman för terminens andra halva (från och med vecka 45) är alla moment campusförlagda men det kan komma att förändras beroende på vilka riktlinjer kring Covid-19 som gäller då. Du som läser i Lund kan hitta ditt schema via länkarna nedan.

Tentamensschema höstterminen 2020

Socionomprogrammet:

Termin 1

SOPA11 Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp

Termin 2

SOPA 21 Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp

Termin 3

SOPA31 Juridik i socialt arbete 1, 15 hp

SOPA32 Juridik i socialt arbete 2, 15 hp

Termin 4

SOPA43 Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 hp

SOPA44 Kommunikation och handling i socialt arbete, 15 hp

Termin 5

SOPA 54 Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp

Termin 6

SOPA61 Det sociala arbetets organisering, 7 hp

SOPA62 Kunskapsproduktion i socialt arbete, 8 hp

SOPA63 Självständigt examensarbete, 15 hp

Termin 7

SOPM15: Socialt arbete med äldre, 15hp

SOPM16 Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik, 15 hp

SOPM17: Social Policy in Europe, 15hp

SOPM21 Professionellt socialt arbete, 15 hp


Grundnivå

SOAA02 Socialt arbete i Sverige, en introduktion (Social Work in Sweden, an introduction) , 7,5 hp (Inställd)


Avancerad nivå

SOAN36 Social Policy in Europe, 15 hp

SOAN41 Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik, 15 hp

SOAN44 Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

SOAN47 Socialt arbete i skolan

SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete, 15 hp

SOAN55 Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys, 15 hp

SOAN60 Socialt arbete med äldre, 15 hp

SOAN63 Professionellt socialt arbete, 15 hp

Grundläggande psykoterapiutbildning

SOAP12 Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 hp

SOAP14 Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund, 45 hp

SOAP15 Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45 hp

Uppsatskurser

SOAM20 Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

SOAM21 Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, 30 hp

SOAM22 Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg