Ulla Melin Emilsson

Professor i Socialt arbete. Psykolog. Socionom. Universitetslektor.

Forskning

Avhandling

Titel: "Vardag i olika världar - Om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden."

Forskningsinriktning

Sociala, socialpolitiska och socialpsykologiska perspektiv på professionellt yrkesutövande i människobehandlande organisationer.

Forskningsområden

Äldreomsorg och forskarutbildning.
Sedan i början av 1990-talet har jag studerat omsorgen om gamla demenssjuka människor med fokus på relationers och mellanmänskliga processers betydelse i professionellt yrkesutövande. Sedan 2002 innehåller forskningen även en jämförande socialpolitisk infallsvinkel på äldreomsorg i Sverige, Frankrike och Portugal. Från och med 2006 har forskningsområdet utvidgats till att också omfatta omsorgen om gamla människor i England då jag genom ett utlandsstipendium från FAS-Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap har fått möjlighet att bedriva forskning där under en längre period.

Till en början hade forskningen framförallt en relationsorienterad infallsvinkel med psykodynamiska och fenomenologiskt/hermeneutiska utgångspunkter, men senare har även en organisationsteoretisk och socialpolitisk förståelseram används. Med motsvarande teoretiska och metodologiska ansats utgör sedan 1999 också svensk forskarutbildning ett av mina studieområden.

Inom ramen för grundforskning försöker jag ta reda på och förstå "vad som händer" i det vardagliga arbetet inom omsorgen av gamla människor, liksom på forskarutbildningens område. I den tillämpade delen har jag utvecklat och studerat metoder och arbetssätt att använda inom dessa fält där handledning utgör det tydligaste exemplet.

Glappet mellan teori och praktik i arbetet med människor har med åren blivit alltmer synligt i min forskning och med tiden kommit att bli ett av mina främsta forskningsintressen tillsammans med mitt andra fokus som handlar om hur olika verksamhetsområden liksom forskningsdiscipliner och praktiker skall kunna interagera. Genom min delaktighet i det sedan 2007 pågående interdisciplinära forskningscentrat CASE- Centre for Ageing and Supportive Environments vid Lunds universitet har detta multidisciplinära fokus ytterligare kunnat fördjupas.

Forskningsprojekt i urval

1999 -2000 "Vardag i olika världar - om att vara vårdbiträde bland dementa". FRN, Forskningsrådsnämnden, Dnr: 990287:2 A 11 - 5/1266.

2000-2003 "Handledning som utbildning och stöd för personal i arbete med äldre demenssjuka – ett utvecklingsprojekt". RALF, Rådet för arbetslivsforskning, Dnr: 1999-0590: Projektet i sin helhet finns redovisat i boken "Handledning och lärande i äldreomsorgens vardag" utgiven på Studentlitteratur.

2001 "Handledning - hinder eller möjlighet i forskarutbildningen?" Crafoordska stiftelsen, ref nr: 20010984.

2002-2004 "Handledning av handledare - om utveckling av handledning som utbildningsform och stöd i forskarutbildningen". Rådet för Högskoleutbildning, projekt nr 026/F01.

2003-2004 Kommunikation, gruppdynamik och ledarskap i Lantmätarutbildningen. Utbildningsnämnden för Lantmätarprogrammet, Lunds tekniska högskola.

2002-2006 "Gammal och dement i Sverige, Portugal och Frankrike - en komparativ studie av socialpolitiska mål och implementering i tre kulturer". FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Dnr: 2001 – 2422.

2006-2007 ”Äldreboenden i olika kulturer – om vård, organisering och handledning i Storbritannien och Sverige”. Utlandsstipendium för vistelse vid Faculty of Education, Health and Sciences, University of Derby, UK, FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Dnr: 2006-1547.

2007-2010 CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds universitet, FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (medsökande; huvudsökande S Iwarsson).

2008-2010 CASE-Centre for Ageing and Supportive Environments, Lund universitet, FAS- Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Studierektor för CASE Forskarskola om Äldre och Åldrande.

2007-2011 Senior Life Transition Points and Their Implications for Everyday Mobility: perspectives, patters, scenarios and the issue of car use. Finansierat via ERA NET 2007 och Vinnova – Keep Moving: improving the mobility for older persons, EU. I samarbete med Lunds Tekniska Högskola (huvudsökande: A Ståhl).

2007 – 2011 Non-take-up i den svenska välfärdsmodellen - Om kvinnors val kring deltagande i mammografiscreening och behandling vid bröstcancerdiagnos. I samarbete med Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet och UMAS – Universitetssjukhuest MAS, Malmö. Finansierat av Cancerfonden, CAN 2008/864 1 950000 kr ( Bitr projektledare, projektledare S Zackrisson)

2010-2013 “Improving health services for European citizens with dementia: Development of best practice strategies for the transition from ambulatory to institutional long-term care facilities.” Acronym: Right Time Place Care. Finansierad av EU – Seventh framework Programme, Grant no 242153: 3 600 000 SEK (Bitr Work Package ledare, medsökande, huvudsökande I Rahm Hallberg).

Övrigt

Sedan 1988 har jag undervisat på socionomprogrammets samtliga nivåer. Jag arbetar även med pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning från grundutbildningsnivå till forskarutbildningsnivå på olika fakulteter och universitet i Sverige.

Under åren 2003-2006 var jag anlitad för utveckling och genomförande av forskarhandledarutbildning vid Lunds Tekniska Högskola, LTH och Naturvetenskapliga Fakulteten vid Lunds universitet. Numera är jag verksam inom docentutbildningen vid LTH och Naturvetenskapliga Fakulteten vid Lunds universitet.

Under nio år mellan 1993 – 2006 var jag ledamot (suppleant) i Socialhögskolans institutionsstyrelse.

Sedan 2008 är jag studierektor för CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments Forskarskola.
Vidare är jag verksam i betygsnämnder vid doktors- och licentiatexamina, genomför sakkunniguppdrag vid tillsättning av universitetslektorer, fungerar som opponent samt reviewer för olika vetenskapliga tidskrifter.

Samverkan med det omgivande samhället (tredje uppgiften):

Kontakterna utanför universitetet har framförallt skett genom handledning och utbildning inom olika områden under de senaste 25 åren. Forskningsinformationen har skett genom föreläsningar och kurser inom olika offentliga sektorer bland personal av olika kategorier både inom äldreomsorg men också inom många andra områden av socialtjänsten liksom vårdsektorn.

Publikationer

Alla publikationer i LUP (Lund University Publications)

Oktober 2012

Artiklar i internationella refereegranskade tidskrifter

Melin Emilsson, U. (2001) ”A Supervisão como Metodo de Pesquisa em Servio Social: Projecto sobre Idosos e Doenca Mental na Suecia" Interacçoes, 1, Outubro 2001, 50-64.

Melin Emilsson, U. (2005) "Recognizing but not acknowledging: On using research information in social work with elderly people suffering from dementia" The British Journal of Social Work vol 34 nr 8, 1393-1409.

Melin Emilsson U. (2006) “Supervision as Pedagogy and Support Interacçoesin the Swedish Eldercare – A Developmental Project" Journal of Gerontological Social Work vol 47 nr 3-4, 83-102.

Melin Emilsson, U. & Johnsson, E. (2007) "Supervision of Supervisors": On Developing
Supervision in Post-graduate Education", Higher Education Research and Development,
26(2), 163-180.

Melin Emilsson, U. & Lilje, B. (2008) “Training social competence in engineering education – necessary, possible or not even desirable?” European Journal of Engineering Education, 33 (3) pp 1-11.

Melin Emilsson, U. (2008) “Identity and Relationships: On Understanding Social Work with
Older People Suffering from Dementia”, Journal of Social Work Practice, 22 (3) pp 317-328.

Melin Emilsson, U. (2009) ”Health care, social care or both? A qualitative explorative study of different focuses in long-term care of older people in France, Portugal and Sweden”. European Journal of Social Work, 12 (4) 419-434.

Melin Emilsson, U. (2011) “Leadership in Social Care”, Book review, Journal of Social Work
Practice
, 25(1) March 2011, 127-130.

Melin Emilsson, U. (2011) “The Role of Social Work in Cross-professional Teamwork – Examples from an Older People’s Team in England, British Journal of Social Work, December, 29, 1-19.

Melin Emilsson, U. (2012) “The Staff’s View on Dementia and the Care in three Cultures – a Qualitative Study in France, Portugal and Sweden. Dementia: The international Journal of Social Research and Practice. 11(1), 31-48.

Melin Emilsson, U. (2012) “"Looking after our elderly - European based research into the care of older people 20 years, 9 projects in 10 countries". Europe 24. www.publicservice.uk.com

Söderberg, M., Ståhl, A. & Melin Emilsson, U. (2012) “Independence as a stigmatizing value for older people considering relocation to a residential home”. European Journal of Social Work, 1-16.

Söderberg, M. Ståhl. A. & Melin Emilsson, U. (2012)” Family members' strategies when their elderly relatives consider relocation to a residential home — Adapting, representing and avoiding”, Journal of Aging Studies, 26, 495-503.

Melin Emilsson, U. & Ståhl, A. (2012) “Good personal finances or strong social capital – Gender based life conditions that are important to leading an active life when a person becomes alone in old age”. (Submitted)

Ståhl, A. Stjernborg, V. & Melin Emilsson, U. (2012) ”Changes in outdoor activities when becoming alone in the household in old age”, (submitted).

Ritenius Manjer, Å., Melin Emilsson, U. & Zackrisson, S. (2012) “Social network, health- related attitudes and cancer in close relations: On the risk of non-attendance in mammography screening”, (Submitted).

Wikström, E. & Melin Emilsson, U. (2012) “User autonomy in care of older people in nursing homes – an organizational culture perspective”. (Submitted).


Artiklar i nationella refereegranskade tidskrifter eller böcker

Melin Emilsson U. (1998) Vardag i olika världar. Om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden. Lund: Arkiv förlag (Akad avh).

Melin Emilsson, U. (2001) "Möten och relationer i demensvården – om forskning och implementering för utbildning, stöd och utveckling". Tidskriften Vård Nr 1. 2001. April, 53-58.

Melin Emilsson, U. (2004) "Gruppboende för dementa - en omsorgsform eller ett begrepp i försvinnande?" Socialvetenskaplig Tidskrift vol. 11 nr 3-4, 252-274.

Ritenius Manjer, Å., Zackrisson, S. & Melin Emilsson, U. (2008) “Kvinnors val kring mammografiscreening – ett exempel på non-take-up i den svenska välfärdsmodellen. Socionomens Forskningssupplement, Nr 24 s 34-45.

Rapporter med internationell publicering

Melin Emilsson U. (2004) "Supervision of supervisors - on developing supervision as pedagogy and support in Post-graduate education" The Swedish Council for Higher Education, Final report (026/F01) www.rhu.se 

Melin Emilsson U. (2004) "On Developing Supervision As Pedagogy and Support in Post- graduate Education" UK Council for Graduate Education, Newsletter, October 2004, Issue 47. www.ukcge.ac.uk/newsletter.html 

Melin Emilsson U. (2008) Special Housings for the Elderly in Different Cultures - on Care, Organisation and Supervision in Great Britain and Sweden. Final report. The Swedish Council for Working Life and Social Research, Dnr 2006-1547 www.fas.forskning.se 

Böcker och rapporter på svenska

Fahlström, G., Melin Emilsson U., Nordström, M. (1994) ”Granskning av Karen Davies avhandling Women and Time. Weaving the strands of everyday life" i André Å & Eliasson R, red: Omsorgens vardag och villkor: 20 doktorander granskar fem avhandlingar. Meddelanden från Socialhögskolan, Lund.

Melin Emilsson U. (1996) ”Den blå klänningen. Om privat och offentligt i gruppboenden för
dementa” i Eliasson R, red: Omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen. Lund: Studentlitteratur.

Gullacksen, A-C & Melin Emilsson U. (1997) ”Det sociala arbetet inom hälso-och sjukvård. En pionjär blickar tillbaka. Intervju med U. Fredlund” i Edebalk P G, Farm I, Swärd H red: Socialhögskolan i Lund 50 år. En jubileumsskrift 1947-1997. Meddelanden från Socialhögskolan, Lund.

Melin Emilsson U. (2004) Handledning och lärande i äldreomsorgens vardag. Lund: Studentlitteratur.

Melin Emilsson U. (2004) "Med fokus på handledningsrelationen - om möten, perspektiv och tillit i forskarutbildningen" i Jönson H, red: En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval. Femton texter till Rosmari Eliasson-Lappalainen. Lund: Studentlitteratur.

Melin Emilsson, U. (2007) “Demens det normala på äldreboende? In K. Svensson (red)
Normer och normalitet i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Melin Emilsson, U. (2010) ”Socialt arbete, counselling och psykoterapi” In S. Larsson & S. Trygged (red) Counselling. Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia Förlag.

Melin Emilsson, U (2012) ”Socialt arbete och sjuka äldre”, In Lalos, A. Blom, B. Morén, S. & Olsson, M. (red) Socialt arbete i hälso- och sjukvård”. Stockholm: Natur & Kultur, (In Press).

Populärvetenskapliga texter och presentationer (I urval)

Melin Emilsson U. (2002) ”Vårdbiträde inom äldreomsorgen. Offer eller kompetent specialist? Äldre i Centrum Nr 2.

Melin Emilsson U. & Johnsson E. (2003) ”Handledning av handledare och doktorander – om utveckling av handledning som utbildningsform och pedagogiskt instrument inom forskarutbildningen”. Paper konferenspresentation, Högskoleverkets Kvalitetskonferens, Malmö 26-28 mars 2003.

Melin Emilsson U. (2004) "Handledning som utbildning och stöd för personal i arbete med äldre demenssjuka – ett utvecklingsprojekt". Slutrapport, RALF - Rådet för arbetslivsforskning/Vinnova Dnr: 1999-0590.

Melin Emilsson U. (2004) Handledning och lärande i äldreomsorgens vardag - ett utvecklingsprojekt. Poster, Forskningens Dag, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet.

Melin Emilsson U. (2006) Gammal och dement i Sverige, Portugal och Frankrike - en komparativ studie av socialpolitiska mål och implementering i tre kulturer, slutrapport FAS – Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Dnr 2001-2422 www.fas.forskning.se 

Konferenspresentationer (I urval)

2000 Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugal den 3 oktober 2000. Presentation in Portuguese. Title: ”Supervisão como metodo no trabalho Social”.

2001 Karolinska Institutets Forskningsnämnd Vård den 4 april 2001. Paper och föreläsning.
Title: ”Om möten och relationer i demensvården” på nationell konferens ”Kunskapens
Universum – ett seminarium om ny kunskap i praktisk tillämpning”.

2003 Högskoleverkets Kvalitetskonferens i Malmö 26-28 mars 2003. Abstract och föreläsning.
Titel: "Handledning av handledare och doktorander – om utveckling av handledning som utbildningsform och pedagogiskt instrument inom forskarutbildningen".

2004 Forskningens Dag vid Medicinska Fakulteten i Malmö och Lund den 2 och 3 november
2004. Poster "Handledning i Äldreomsorgens Vardag".

2007 Nationellt Socialt seminarium i Lund den 6 december 2007. Paper presentation. Title: Om CASE och CASE Forskarskola”.

2008 International seminar at Sjöbacken, Flen organised by Derby University, UK. Paper presentation. Language: English Title: ”CASE and CASE Graduate School” February 25,
2008.

2009 Kwansei Gakuin University, Osaka Japan in March 2009. Paper and presentation at the International conference Future Living For Older People arranged by the Sweden-Japan Network For Research on Older People. Language: Engelska. Title: ”Keep moving: Improving the
mobility of older people. An example of research collaboration in Europe”.

2009 Tokyo University, Japan in October 2009. Paper and presentation as a participant in Swedish Aging Society Delegation representing Lunds UniversityLanguage: Engelska. Title: “Comparative examples of long term care for older people in France, Portugal, and
Sweden”.

2009 Derby University, England. Paper and presentation at an Open Seminar December 10, 2009. Language: English. Title: “Dementia care in Europe and ‘Older people’s Team in the UK”.

2010 Universidad de Lanús, Buenos Aires, Argentina, April 2010. Language: Spanish. Title: La Necesariedad de la Teoria en el Trabajo Social Profisional.

2011 The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Times,
August 11th - 13th 2011, Reykjavik, Iceland. Paper and presentation, title: “The Role of Social Work with Older People in a Cross Professional Context – Examples from an Older People’s team in the UK”.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Ulla Melin Emilsson
Kontaktinformation

Tel:
+46462229416

E-post:
ulla.melin_emilsson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00