The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anna Angelin

Anna Angelin

Associate professor | Senior lecturer

Anna Angelin

Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor - reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom.

Author

  • Anna Angelin
  • Torbjörn Hjort
  • Tapio Salonen

Summary, in Swedish

Artikeln fokuserar på lokala handlingsstrategier för att tillförsäkra skäliga levnadsvillkor och lyfter även fram reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödets funktion och räckvidd med fokus på familjers och barns ekonomiska utsatthet. Den ökade inkomstojämliketen tillsammans med en hög andel Malmöbors osäkra eller obefintliga ställning på den reglerade arbetsmarknaden och i de offentliga trygghetssystemen utgör en strukturell grogrund för social och hälsomässig problematik. Artikeln belyser hur Malmö stad policymässigt och i praktiken hanterar frågor om skälig levnadsnivå och materiell standard i förhållande till socialbidragstagare. Bland studiens intervjuade var enigheten omfattande att riksnormen inte var tillräckligt för att motsvara en skälig levnadsnivå. Den lokala kommunala nivåns möjligheter att vara en aktör som strategiskt reducerar negativa välfärdskonsekvenser för ekonomiskt utsatta barn diskuteras.

Department/s

  • School of Social Work

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

480-488

Publication/Series

Socialmedicinsk tidskrift

Volume

91

Issue

5

Document type

Journal article

Publisher

Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk

Topic

  • Social Work

Keywords

  • Malmö
  • child poverty
  • social welfare
  • health inequality

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0037-833X