The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lund Dissertations in Social Work

69. Storgaard, Asbjørn (2023) A potential for democratic emancipation? Policy and discretionary practices in probation service Lund: School of Social Work, Lund University.

68. Jha, Rishi (2023) Unsettled City: Neoliberal redevelopment, state crisis, slum resettlement & biopolitical struggle in Mumbai. Lund: School of Social Work, Lund University.

67. Jönsson, Anders (2023) Professional paperwork: To master the complex discretion regarding decision texts in social assistance Lund: School of Social Work, Lund University.

66. Eriksson, Karl (2023) Elusive Relations: A Phenomenology of Interpersonal Understanding in Social Work Lund: School of Social Work, Lund University.

65. Emilsson, Kajsa (2022) Support for sustainable welfare? A study of public attitudes related to an eco-social agenda among Swedish residents. Lund: School of Social Work, Lund University.

64. Kim, Yeon-Jin (2022) Korean Fatherhood in Policy and Practice. Lund: School of Social Work, Lund University.

63. Heule, Cecilia (2021) Staged inclusion. Community as a goal and challenge in social work education. Lund: School of Social Work, Lund Universtity.

62. Kläfverud, Maria (2021) Staging child perspectives: Before, during and after Barnahus visits. Lund: School of Social Work, Lund University.

61. Avendal, Christel (2021) Heightened everydayness: Young people in rural Sweden doing everyday life. Lund: School of Social Work, Lund University.

60. Carlstedt, Elisabeth (2020) Nursing homes on public display –​​​ Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare. Lund: School of Social Work, Lund University.

59. Bengtsson, Mikael (2020) Career and Profession.: Positions, status hierarchy and mobility in the profession of social work. Lund: School of Social Work, Lund University.

58. Linderot, Sofia (2020) For Love and Duty: Being a foster parent to a grandchild, sibling, niece or nephew. Lund: School of Social Work, Lund University.

57. Hjärpe, Teres (2020) Measuremant and resistance: Governing social workers by numbers. Lund: School of Social Work, Lund University.

56. Söderman, Emma (2019) Resistance Through Acting: Ambivalent Practices of the No Border Musical. Lund: School of Social Work, Lund University.

55. Schütze, Carolin (2019) Attitudes matter: Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations. Lund: School of Social Work, Lund University.

54. Lindellee, Jayeon (2018) Beyond Retrenchment: Multi-Pillarization of Unemployment Benefit Provision in Sweden. Lund: School of Social Work, Lund University.

53. Heintz, Maria (2018) ”Alla är ju med alla…”: Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan. Lund: School of Social Work, Lund University

52. Thell, Nataliya (2018) Public talk on personal troubles: a study on interaction in radio counselling. Lund: School of Social Work, Lund University

51. Nordling, Vanna (2017)  Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden. Lund: School of Social Work, Lund University.

50. Helmersson, Sara (2017) Mellan systerskap och behandling: Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor. Lund: School of Social Work, Lund University.

49. Ritenius Manjer, Åsa (2017) Det motsägelsefulla beslutet: Om kvinnors syn på och erfarenheter av mammografiscreening. Lund: School of Social Work, Lund University.

48. Jägervi, Lotta (2016) Villiga stödjare och motvilliga offer. Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer. Lund: School of Social Work, Lund University.

47. Eriksson, Erik (2015) Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik. Lund: School of Social Work, Lund University.

46. Söderberg, Maria (2014) Hänsynstagandets paradoxer. Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende. Lund: School of Social Work, Lund University.

45. Ebsen, Frank (2012) Udsat til børneforsorg. Om etablering av familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark. Lund: School of Social Work, Lund University.

44. Werner, Erika (2012) Trygg, sviken eller osäker. Tankar och förberedelser inför pensioneringen. Lund: School of Social Work, Lund University.

43. Andrée Löfholm, Cecilia (2011) Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt sammanhang. Lund: School of Social Work, Lund University.

42. Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet. Lund: School of Social Work, Lund University.

41. Hollertz, Katarina (2010) Problemen förgår, lösningarna består. Organisering av kommunala insatser för unga arbetslösa med försörjningsproblem. Lund: School of Social Work, Lund University.

40. Rosén, Annika (2010) Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige. Lund: School of Social Work, Lund University.

39. Linde, Stig (2010) Församlingen i granskningssamhället. Lund: School of Social Work, Lund University.

38. Angelin, Anna (2009) Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. School of Social Work, Lund University.

37. Kyhle Westermark, Pia (2009) MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem. Lund: School of Social Work, Lund University.

36. Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar. Lund: School of Social Work, Lund University.

35. Nielsen, Tabitha Wright (2009) Viljen til at frigøre. En undersøgelse af empowerment i praksis. Lund: School of Social Work, Lund University.

34. Olsson, Tina (2009) Crossing the quality chasm? The short-term effectiveness and efficiency of MST in Sweden: An example of evidence-based practice applied to social work. Lund: School of Social Work, Lund University.

33. Martinell Barfoed, Elizabeth (2008) Berättelser om adoption. Lund: School of Social Work, Lund University.

32. Larsson, Monica (2008) Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Lund: School of Social Work, Lund University.

31. Righard, Erica (2008) The welfare mobility dilemma. Transnational strategies and national structuring at crossroads. Lund: School of Social Work, Lund University.

30. Gassne, Jan (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund: School of Social Work, Lund University.

29. Ponnert, Lina (2007) Mellan klient och rättsystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv. Lund: School of Social Work, Lund University.

28. Liedgren Dobronravoff, Pernilla (2007) Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen. Lund: School of Social Work, Lund University.

27. Ulmestig, Rickard (2007) På gränsen till fattigvård. En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag. Lund: School of Social Work, Lund University.

26. Raunkiær, Mette (2007) At være døende hjemme. Hverdagsliv och idealer. Lund: School of Social Work, Lund University.

25. Panican, Alexandru (2007) Rättighet och Rättvisa. Användbarheten av rättighet och rättvisa i sociala projekt. Lund: School of Social Work, Lund University.

24. Olsson, Martin (2007) Unga vuxna med en historia av uppförandestörning. En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Lund: School of Social Work, Lund University.

23. Elvhage, Gudrun (2006) Projekt som retorik och praktik. Om utvecklingsarbetete på särskilda ungdomshem. Lund: School of Social Work, Lund University.

22. Hjortsjö, Maria (2005) Med samarbete i sikte. Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. Lund: School of Social Work, Lund University.

21. Wolmesjö, Maria (2005) Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Lund: School of Social Work, Lund University.

20. Hjort, Torbjörn (2004) Nödvändighetens pris. Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer. Lund: School of Social Work, Lund University.

19. Giertz, Anders (2004) Making the Poor Work. Social Assistance and Activation Programs in Sweden. Lund: School of Social Work, Lund University.

18. Granér, Rolf (2004) Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund: School of Social Work, Lund University.

17. Blomberg, Staffan (2004) Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik. Lund: School of Social Work, Lund University.

16. Hedblom, Agneta (2004) Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering, inklusion och marginalisering. Lund: School of Social Work, Lund University.

15. Ingvad, Bengt (2003) Omsorg och relationer. Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten. Lund: School of Social Work, Lund University.

14. Jönsson, Leif R. (2003) Arbetslöshet, ekonomi och skam. Om att vara arbetslös i dagens Sverige. Lund: School of Social Work, Lund University.

13. Bangura Arvidsson, Maria (2003) Ifrågasatta fäder. Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn. Lund: School of Social Work, Lund University.

12. Trulsson, Karin (2003) Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möte i familjeliv och behandling. Lund: School of Social Work, Lund University.

11. Skytte, Marianne (2002) Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger. Lund: School of Social Work, Lund University.

10. Johnsson, Eva (2002) Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare. Lund: School of Social Work, Lund University.

9. Magnusson, Jan (2002) Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000. Lund: School of Social Work, Lund University.

8. Laanemets, Leili (2002) Skapandet av feminititet. Om kvinnor i missbrukarbehandling. Lund: School of Social Work, Lund University.

7. Nieminen Kristofersson, Tuija (2002) Krisgrupper och spontant stöd. Om insatser efter branden i Göteborg 1998. Lund: School of Social Work, Lund University.

6. Montesino, Norma (2002) Zigenarfrågan. Intervention och romantik. Lund: School of Social Work, Lund University.

5. Tops, Dolf (2001) A society with or withour drugs? Continuity and change in drug policies in Sweden and the Netherlands. Lund: School of Social Work, Lund University.

4. Jarhag, Sven (2001) Planering eller frigörelse? En studie om bemyndigande. Lund: School of Social Work, Lund University.

3. Habermann, Ulla (2001) En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed. Lund: School of Social Work, Lund University.

2. Jönson, Håkan (2001) Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995. Lund: School of Social Work, Lund University.

1. Svensson, Kerstin (2001) I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård. Lund: School of Social Work, Lund University.

Contact

Kristina Göransson
Director of doctoral studies