Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anna Angelin

Docent, universitetslektor

Forskning

Jag är docent i socialt arbete och mitt forskningsområde är främst fattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd. 2014 blev jag universitetslektor med inriktning mot socialpolitik. Jag har även under 2013-2016 haft en deltidstjänst som forskningschef för EconSec, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet/Lund University Economic Security Institute vars huvudsakliga syfte är att bidra med vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet för individer och samhälle. Under 2014-15 ledde jag en Advanced Study Group på Lunds universitets Pufendorfinstitut med den tvärvetenskapliga forskargruppen "Credit Society" som sedan även beviljades ett Pufendorftema för tvärvetenskaplig forskning under 2016. Jag är sedan 2015 tillfälligt bosatt i Riyadh där jag arbetat för Världsbanken i ett forskningsprojekt om policyutformning för att underlätta arbetsmarknadsetablering för unga med särskild inriktning mot att främja en ökning av unga saudiska kvinnors väg ut på arbetsmarknaden. I Riyadh har jag även arbetat med uppdrag för W4SG, Women for sustainable growth, en organisation grundad vid Lunds universitet CMES som verkar för kvinnors ökade ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga etablering i gulfländerna.

Tillsammans med professor Håkan Johansson och professor Max Koch och PhD Alexandru Panican har jag 2012-2015 arbetat i ett forskningsprojekt finasierat av EU:s sjunde ramprogram för projektet ”Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”. Tillsammans med forskarkollegor i Tyskland (Oldenburg University, koordinator), Italien (University of Milan), Storbritannien (Edinburgh University), Norge (NOVA) och Polen (Warzaw University) har vi studerat fattigdom och staternas organiseringen av insatser mot fattigdom samt hur länderna påverkas av EU:s mål och strategier avseende fattigdom och inklusion. Jag arbetade under 2011 till 2012 även med uppdraget att skriva forskningsunderlag samt genomföra en empirisk studie kring barnfattigdom och socialbidragstagande till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Min doktorsavhandling "Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna" (2009) studerade långtidsarbetslösa unga med försörjningsstöd där jag undersökte levnadsförhållanden för de 70-talister som drabbades av 1990-talets arbetslöshetskris och som därefter kvarstannat i socialbidrag under många år. Min avhandling följer upp långvariga konsekvenser av ett tidigt och varaktigt utanförskap på arbetsmarknaden. Avhandlingen fastställde genom longitudinella registeranalyser samt en komparativ enkätstudie vilka levnadsvillkor denna grupp hade 10 år efter sin uteblivna arbetsmarknadsetablering samt studerade genom 74 kvalitativa intervjuer med långvarigt arbetslösa unga vuxna hur de själva upplevt och hanterat denna tillvaro.

Jag har även forskat vidare kring dessa frågor i ett komparativt inriktat nordiskt forskningsprojekt om ungas arbetslöshet, etableringsmönster och försörjningsproblem då jag tillsammans med fem nordiska forskarkollegor beviljades ett fyraårigt forskningsanslag 2009-2013 från NORDCORP NOS-HS Joint committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences för det komparativa forskningsprojektet “Youth Trajectories: A Longitudinal Study of Risk Factors for Marginalization in Finland, Norway and Sweden”. Detta projekt är nu i en fas av avslutande publieringar.

År 2012-2014 hade jag även en tvåårig post doc från Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Övriga uppdrag

Sakkunnig i SOU 2003:92 Unga utanför.
Styrelseledamot i statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen 2005-2008.
Lokalföreningsordförande Rädda Barnen 2006 –2015.
2008 Ledamot av nationell referensgrupp ledd av professor Peter Waara som på uppdrag av FAS utvärderar svensk ungdomsforskning år 2000-2008.
2009 Expert i temagruppen ”Unga i arbetslivet” finansierat av ESF och lett av Ungdomsstyrelsen med syfte att öka ungas etablering i arbetslivet.

Undervisning

Majoriteten av min tid både innan och efter disputation har varit externfinansierad forskning samt post-doc varför jag endast undervisat på deltid. Under 2013 var jag kursföreståndare för institutionens introduktionskurs för nyblivna doktorander. Jag arbetade även som lärare och kursföreståndare för SOAU04 från vårterminen 2010 till höstterminen 2011 där så kallade uppdragsstudenter med erfarenhet som brukare av socialt arbete läser tillsammans med socionomstuderande under 7 terminens valbara kurs. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering. Kursen inriktas till stor del mot utvidgade kunskaper inom social mobilisering, brukarmedverkan, entreprenörskap och socialt företagande samt projektbyggande. Under 2013 var jag inbjuden till School of Social Welfare, University of California, Berkeley för att vidareförmedla denna pedagogik samt publicerade i samarbete med Berkeleykollegor 2015 en artikel om detta i "Journal of Evidence-Informed Social Work" avseende hur brukare kan integreras i undervisning inom socialt arbete. Jag har arbetat på Socialhögskolan sedan år 2000 och parallellt med min forskning undervisat, handlett samt examinerat på många olika kurser bl.a. inom fattigdomsforskning, organisationsteori, exklusionsforskning med mera. Jag är även biträdande handledare till doktorand Jayeon Lindelee.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Anna Angelin
E-post: anna [dot] angelin [at] soch [dot] lu [dot] se

Docent

Socialhögskolan

28

Universitetslektor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg