Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Social Work Press

Vid Socialhögskolan

Social Work Press är ett open access-förlag som publicerar kvalitetsgranskade antologier inom området socialt arbete.

Förlaget har som mål att bidra till en ökad utgivning av svenskspråkiga publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Social Work Press ansluter sig till internationella traditioner med universitetsbaserade publikationsserier. Förlaget tillhör Socialhögskolan, Lunds universitet, men välkomnar bidrag från forskare vid andra lärosäten.


Ny antologi i socialt arbete

Omslag av antologin perspektiv på ålderism

Perspektiv på ålderism

Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ålder över hela livsloppet. Den här antologin består av 15 kapitel där forskare belyser ålderismens varierade uttrycksformer och komplexitet. I antologins kapitel sätts problemet i olika perspektiv – teoretiskt såväl som empiriskt – och undersöks i relation till flera olika sammanhang.

 1. Introduktion till antologin (PDF - 199 kB) av Håkan Jönson
 2. Om ålder i ålderismdebatten (PDF - 214 kB) av Satu Heikkinen
 3. Åldersgränser – ett forskningsområde för samhällsvetare (PDF - 192 kB) av Tove Harnett
 4. Ålder och ålderism – om görandet av privilegierelationer baserade på ålder (PDF - 192 kB) av Clary Krekula
 5. Paradoxal andrafiering – diskriminerar yngre mot sig själva i framtiden? (PDF - 261 kB) Av Håkan Jönson
 6. Ålderism och ableism som strategier för social ordning (PDF 172 kB) av Åsa Alftberg
 7. Dementism och ålderism (PDF - 165 kB) av Lars-Christer Hydén och Atiqur Rahman
 8. "Mina barn tycker jag ska vara försiktig" (PDF - 262 kB) av Janicke Andersson, Lisa Ekstam och Gabriella Nilsson
 9. Ålderistisk erotofobi – ängslan inför att se äldre som sexuella varelser (PDF - 721 kB) av Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg
 10. Omvänd ålderism? Gestaltningar av 100-åringar i svenska tidningar (PDF - 283 kB) av Cristina Joy Torgé och Rosita Nyman
 11. Studenters beskrivningar av äldre i samband med träning för biståndsutredning – att hantera kategorisering (PDF - 289 kB) av Camilla Seitl
 12. Vem bestämmer när det är läggdags? Ålderism i kommunala riktlinjer (PDF - 235 kB) av Glenn Möllergren
 13. Äldreboendets mångetniska arbetsgrupp och föreställningar om äldre omsorgsmottagares förändringsresistens (PDF - 189 kB) av Palle Storm
 14. Är arbetslivet ålderistiskt? Reflektioner om hur arbetslivet för den åldrande arbetskraften är och kan göras mer hållbart (PDF - 408 kB) av Kerstin Nilsson
 15. Ålderism som samhällsfenomen – definitioner, konsekvenser för hälsa och igenkänning i gränslandet mellan individers vardag och vetenskap (PDF 264 kB) av Fredrik Snellman

 • Åsa Alftberg är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. Hennes forskning rör bland annat äldreomsorg, föreställningar om åldrande och hälsa samt stöd till anhöriga. För närvarande forskar hon om äldre personer med synnedsättning och deras upplevelser av fysisk aktivitet.
 • Janicke Andersson är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Hennes forskningsintressen är åldersnormer och åldersstrukturer i samhället, det förkroppsligade åldrandet samt åldrandets idéhistoria i relation till makt och styrning.
 • Torbjörn Bildtgård är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Torbjörns forskning har sedan ett tiotal år fokuserat äldres familjerelationer i det senmoderna samhället, till exempel att skiljas sent i livet, träffa ny partner sent i livet, åldrande styvfamiljer med mera.
 • Lisa Ekstam är docent i arbetsterapi vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet med koppling till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Hennes forskning fokuserar på vardagens aktivitet och görande i relation till hälsa och boende med fokus på äldre och åldrande.
 • Tove Harnett är docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om äldreomsorg där hon ibland annat undersökt rättighetskonstruktioner och insatser till äldre med missbruksproblematik.
 • Satu Heikkinen är universitetslektor i sociologi, Karlstads universitet. Hon har forskat om kategorisering, äldres mobilitet och äldres dans. Under senare år har hon intresserat sig för studier om ålder. För närvarande arbetar hon som en av redaktörerna med en bok om dans, rörelse och sociologi.
 • Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi vid Avdelningen för åldrande och social förändring (Linköpings universitet) och forskar om att leva med demenssjukdomar. Sedan 2011 leder han Centrum för demensforskning (CEDER).
 • Håkan Jönson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning handlar om äldreomsorg och om samhälleliga föreställningar om äldre och åldrande. Just nu studerar han specialiserad äldreomsorg för personer med långvarigt missbruk och komplexa behov.
 • Clary Krekula har under många år arbetat vid Karlstads universitet, senast som professor i sociologi, och är sedan 2021 professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet.
 • Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö Universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring biståndsbedömningar i äldreomsorgen och de föreställningar om äldres behov som dessa uttrycker.
 • Gabriella Nilsson är docent i etnologi och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Hennes forskning rör frågor om hur makt görs och verkar på ett samhälleligt och ett individuellt plan. Detta har hon utforskat i tre empiriska inriktningar: kön och våld, ålder och äldre samt vård och barns hälsa.
 • Kerstin Nilsson är professor i folkhälsovetenskap epidemiologi och docent i arbetsvetenskap vid Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Hon forskar sedan 2003 om hållbart arbetsliv i alla åldrar och har utvecklat SwAge-modellen (Sustainable working life in all ages) swage.org
 • Rosita Nyman arbetar som adjunkt vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och undervisar inom området Gerontologi. Hennes forskningsintresse handlar om äldre personers sociala åldrande.
 • Atiqur Rahman är doktorand vid Avdelningen för åldrande och social förändring (Linköpings universitet) med ett speciellt intresse för demens och studier av åldrande.
 • Camilla Seitl är lektor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hennes forskning kretsar kring hur vuxna lär i sociala sammanhang och hur villkor, så som organisatoriska förutsättningar, formar detta lärande i arbete men också inför kommande arbetsuppgifter.
 • Fredrik Snellman är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. Hans forskning har utvecklat metoder för att undersöka ålderism. För närvarande utvecklar han övningsuppgifter om ålderism till Socialstyrelsens utbildningsinitiativ om levnadsvanor för äldre riktad till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
 • Palle Storm är socionom, vikarierande lektor och postdoktor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning rör främst betydelser av kön och hudfärg i äldreomsorgens vardag, med särskilt intresse för migrerade kvinnors och mäns erfarenheter av omsorgsarbete.
 • Cristina Joy Torgé är lektor vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping. Joys forskning handlar främst om äldre personer som omsorgsgivare. Hon genomför för närvarande en studie om erfarenheter av, och förutsättningar för, anhörigstöd.
 • Peter Öberg är professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle och chefredaktör för International Journal of Ageing and Later Life. Hans socialgerontologiska forskning har senaste decennium handlat om den åldrande familjen i förändring. Hans nuvarande forskning handlar om att skiljas på äldre dar (grey divorce).

Kontakt

Håkan Jönson
Redaktör