Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i socialt arbete

Vidareutbildning | 120 högskolepoäng | 2 år | Masterexamen

Socialhögskolans masterutbildning vänder sig både till dig som just är klar med din grundutbildning och vill bygga på socionomexamen med en högre examen och till dig som har arbetat i flera år och vill ha fördjupade kunskaper i socialt arbete. Du kan välja att inom programmets ram ta ut en magisterexamen efter halva tiden.

Master i socialt arbete. Foto: Patrik Hekkala

Utbildningen ger dig professionell kompetensutveckling i flera yrkesområden inom socialt arbete och förbereder dig för forskarstudier. Du får även fördjupade ämneskunskaper och färdigheter med breda perspektiv och omvärldsanknytning. Som student tränas du i att tänka kritiskt kring forskning och utvecklingsarbete, hur du använder olika forskningsmetoder och hur du producerar vetenskapliga texter.

Det som är unikt med programmet är att det ger dig stor valfrihet att själv välja kurser inom ett specifikt område som du vill ha mera kunskap om. Det kan till exempel handla om barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område. Du får därtill en analytisk och metodologisk förmåga som är användbar i kvalificerat utvecklings- och förändringsarbete inom socialt arbete, till exempel:

 • projektarbeten
 • problemanalyser och inventeringar
 • mål- och visionsarbete
 • konsekvensanalyser
 • brukarundersökningar
 • utvärderingar
 • utredningsarbete
 • forskning

Välj kurser som intresserar dig

Programmet är en så kallad "skalmaster" vilket innebär relativt stor frihet att välja kurser i din masterexamen. I en filosofie masterexamen inom socialt arbete ska det ingå:

Vetenskapsteori och metod (30 hp)

Första terminens masterstudier inleds med de obligatoriska kurserna SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och SOAN56 Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp). Dessa kurser är även obligatoriska i en magisterexamen.

Denna kurs ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. Dessa kan sedan användas för att förstå sociala problem, processer och relationer på övergripande nationell nivå, såväl som på organisations- och interaktionsnivå.

Under kursen får du insikt om:

 • hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori
 • teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället
 • mikroteori som behandlar mänskligt samspel
 • teorier på mesonivå som rör samspel mellan och inom organisationer
 • hur vi konstruerar, kategoriserar och hanterar individer och sociala problem

På kursen får du också fördjupa dig i och diskutera hur olika begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för både det sociala arbetet och det sociala i allmänhet kan tillämpas.

Kursen ges på halvfart i en jämn takt under en hel termin. Hälften av undervisningstiden ägnar du åt föreläsningar och hälften åt obligatoriska seminarier.


Kontakt

Håkan Jönson
Kursföreståndare

Hur kan vi skaffa oss kunskap om socialt arbete? Vilka forskningsmetoder är användbara? Hur hänger forskningsfråga, metodval och analys ihop?

Denna kurs är framtagen speciellt för forskning om och analyser av frågor som är relevanta för socialt arbete och syftar till att ge deltagarna bred och praktisk kunskap om olika metoders för- och nackdelar.

Kursen består av två moment där det första handlar om kvantitativa metoder och det andra om kvalitativa metoder. Momenten inleds med metodologisk förankring i vetenskapsteoretiska traditioner, deras historik och utveckling. Kursen lägger vikt vid tillämpning av olika metoder, tolkning och analys av olika typer av datamaterial, samt kritisk granskning av metodernas förtjänster och begränsningar.


Kontakt

Lisa Wallander
Kursföreståndare

Valbara kurser på valfri nivå (30 hp)

Sammanlagt 30 hp kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller utgöras av utlandsstudier. Anmäl dig via www.antagning.se.

Huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå (minst 30 hp)

Välj bland de kurser på avancerad nivå som ges på Socialhögskolan. Anmäl dig via www.antagning.se.

Examensarbete i socialt arbete (30 hp)

Det finns tre olika uppsatskurser på avancerad nivå. Anmäl dig via www.antagning.se.


Kombinera studier och arbete

Programmet ges både på hel- och halvfart. Studierna inleds med kursen Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp). Vad du sedan vill och behöver läsa kan diskuteras i samråd med programmets utbildningskoordinator och/eller studierektor. Kontakta studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se). Dessutom kan studierna med fördel kopplas till arbetsuppgifter du har på din egen arbetsplats eller i annan verksamhet.

Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. Det finns även möjlighet att ta ut en magisterexamen inom programmets ram.

Obs! Efter den första terminen måste kurser inom masterprogrammet sökas genom antagning.se. Detta gäller även uppsatskurserna!

Framtiden

Programmet ger dig behörighet att söka till en forskarutbildning. En masterexamen i socialt arbete är också en kompetensutveckling för socionomer. Genom att gå utbildningen är du bättre förberedd på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på specialiserad kompetens. Flera av de som gått utbildningen arbetar idag med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Kontakt

Studieinformation - för snabb kontakt
info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Gabriella Scaramuzzino
Studierektor för avancerad nivå

info [at] soch [dot] lu [dot] se (Johanna Larsson)
Utbildningsadministratör

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se)