Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser

vid Socialhögskolan

Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.

Grundnivå

Kursen gers på engelska och har som huvudsakligt syfte att ge grundläggande kunskap om socialt arbete i Sverige. Målet är att öka den teoretiska och praktiska kunskapen om socialt arbete i Sverige och att belysa de olika aktörerna och sammanhangen för socialt arbete (privat och offentlig sektor, frivilligsektorn).

Kursen fokuserar på svenskt socialt arbete men omfattar också studenternas tidigare kunskap och erfarenheter av socialt arbete i olika miljöer. Kursen består av två huvudsakliga delar: en med fokus på teori och en med fokus på praktiskt socialt arbete i det samtida svenska välfärdssamhället.


Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete i Sverige, en introduktion, 7,5 hp

På denna kurs undersöker du det sociala arbetets samhällsvetenskapliga och socialpolitiska förutsättningar. Du arbetar med uppgifter som ger dig en fördjupad förståelse av det sociala arbetets organisationer och praktiska verksamheter.

Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete.  

Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Det sociala arbetet studeras utifrån teoretiska, institutionella, komparativa samt praktiska utgångspunkter.

Kursen är indelad i fyra delkurser:

 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på individ och samhälle
 • Politik och organisation
 • Sociala arbetets organisation och praktik
 • Självständigt fördjupningsarbete

Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 hp


Avancerad nivå

Förkunskapskravet är en kandidtatexamen i socialt arbete eller motsvarande (exempelvis socionomexamen). Kurserna på avancerad nivå kan tillgodoräknas som en ämnesfördjupande kurs, vetenskapsteori eller vetenskaplig metodkurs i en master eller magisterexamen.

På denna kurs får du ökade kunskaper om villkoren för socialt arbete med fattigdom utifrån tre nivåer. Den samhälleliga nivån, den professionella praktiken och brukarperspektivet.

Kursen omfattar tre moment:

 1. Det första momentet innehåller en genomgång och problematisering av begreppet fattigdom och den vetenskapliga och politiska diskussion som finns runt begreppet. Vidare ingår en mer samhällsövergripande del som behandlar de villkor och mekanismer som skapar och vidmakthåller ekonomisk utsatthet och fattigdom.
 2. Del två fokuserar på det sociala arbetet med fattigdom och ekonomisk utsatthet. I huvudsak handlar detta om välfärdsstatens sätt att hantera ekonomisk utsatthet där statliga arrangemang ingår men tyngdpunkten ligger på det kommunala försörjningsstödet.
 3. Del tre behandlar fattigdom och ekonomisk utsatthet på individ- och hushållsnivå.

Kurstillfällen och anmälan

Kursen ges inte för tillfället.

Har du arbetat med socialt arbete i några år och samlat på dig praktisk kunskap? Vill du dela med dig av denna kunskap genom att vägleda och handleda socionomstudenter under deras verksamhetsförlagda studier? Denna kurs ger dig utökad kompetens i utbildningshandledning.

Kursen förmedlar kunskaper om teorier och metoder i socialt arbete med inriktning på utbildningshandledning. Kursen ger kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik och kunskaper om hur utbildningshandledning kan stimulera användande av metoder för kartläggning av människors levnadsvillkor samt definiera, analysera och bedriva socialt arbete med utgångspunkt från teori, forskning och egna erfarenheter.

Kursen omfattar tre moment som löper parallellt:

 1. Teorier om socialt arbete och utbildningshandledning
 2. Utbildningshandledningens metodik och pedagogik
 3. Handledning i grupp på den egna pågående handledningen av socionomstuderande (innebär att aktivt medverka i handledningsgrupp och i den teoretiskt, metodiskt och pedagogiskt arbeta med utbildningshandledning utifrån eget uppdrag samt kunna analysera och belysa faktorer och processer som påverkar handledningssituationen. Deltagarna skall genom handledning få kunskaper och färdigheter i att stimulera socionomstuderande att arbeta med integration av teori och praktik i socialt arbete.)

Kurstillfällen och anmälan

Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Arbetar du med elevhälsoarbete i skolan? Då ska du läsa denna kurs som ger dig kunskap om bland annat elevhälsoarbetets ramar, barns normalutveckling och problematisk utveckling, samt risk- och skyddsfaktorer. Under kursen får du fördjupade färdigheter i ett konsultativt förhållningssätt.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med elevhälsoarbete i skolan: socionomer/kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, med flera.

Särskilda behöríghetskrav

För behörighet krävs att du som sökande under utbildningstiden har uppdrag inom skolan, eller i samverkan med skolan, samt har minst ett års yrkeserfarenhet inom området efter examen. Intyg om anställning ska bifogas vid ansökan.


Kurstillfällen och anmälan

Kursen ges inte för tillfället.

Denna kurs vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om psykisk (o)hälsa. Kursen tar sin utgångspunkt i den ökade uppmärksamheten kring psykisk (o)hälsa i samhället, genom att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv fokusera olika sätt att förklara, definiera och hantera psykiskt (o)hälsa.

Vidare berörs konsekvenser av psykisk ohälsa för de drabbade och deras anhöriga samt faktorer som främjar respektive försvårar återhämtning. Särskilt fokus riktas mot diagnosers dubbelhet, att innebära såväl möjligheter som begränsningar.

Uppmärksamhet riktas mot hälso- och återhämtningsfrämjande handlingsstrategier som syftar till att mobilisera och stärka resurser hos individen och det sociala nätverket. Kursen tar också upp bemötande, förhållningssätt och etiska dilemman.


Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv ges inte för tillfället.

Vill du bli bättre på att analysera och förstå socialt arbete och sociala problem? Denna kurs ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. Dessa kan sedan användas för att förstå sociala problem, processer och relationer på övergripande nationell nivå, såväl som på organisations- och interaktionsnivå.

Under kursen får du insikt om:

 • hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori
 • teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället
 • mikroteori som behandlar mänskligt samspel
 • teorier på mesonivå som rör samspel mellan och inom organisationer
 • hur vi konstruerar, kategoriserar och hanterar individer och sociala problem

På kursen får du också fördjupa dig i och diskutera hur olika begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för både det sociala arbetet och det sociala i allmänhet kan tillämpas.


Kurstillfällen och anmälan

Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete, 15 hp

Hur kan vi skaffa oss kunskap om socialt arbete? Vilka forskningsmetoder är användbara? Hur hänger forskningsfråga, metodval och analys ihop?

Denna kurs är framtagen speciellt för forskning om och analyser av frågor som är relevanta för socialt arbete och syftar till att ge deltagarna bred och praktisk kunskap om olika metoders för- och nackdelar.

Kursen består av två moment där det första handlar om kvantitativa metoder och det andra om kvalitativa metoder. Momenten inleds med metodologisk förankring i vetenskapsteoretiska traditioner, deras historik och utveckling. Kursen lägger vikt vid tillämpning av olika metoder, tolkning och analys av olika typer av datamaterial, samt kritisk granskning av metodernas förtjänster och begränsningar.


Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys, 15 hp

Denna kurs syftar till att visa på den centrala roll utvärderingar har för att utveckla lärande och kunnande inom det sociala arbetet. På kursen får deltagarna utifrån teori och fallstudier reflektera över vems erfarenheter som kommer till tals i utvärderingar samt hur kunskap skapas och används i människovårdande verksamheter.

Kursen behandlar aktuell teoribildning kring utvärderingar samt metoder som används för insamling och bedömning av data i samband med utvärderingar. Du får också ta del av framväxten av olika utvärderingspraktiker – allt från brukarutvärderingar till effektstudier – som presenteras tillsammans med en diskussion om utvärderingars roll både nationellt och internationellt.

Inom kursen behandlas kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder, liksom olika utvärderingsmodeller.

Introduktion till ämnet:

Utvärdering - mer än metod. En översikt, av Ove Karlsson (PDF 610 kB)

Kort introduktion till utvärdering (28 MB)


Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om teoretiska perspektiv på och resultat från empiriska studier av professionella bedömningar, med särskild tillämpning i socialt arbete. Ett centralt antagande är att praktikers kunskapsanvändning tar sitt främsta uttryck i deras bedömningar och i de handlingar som följer, och att det är genom att skärskåda sina bedömningar och bedömningsgrunder som man får syn på vilken kunskap man använder i praktiken och på hur man tänker när man använder kunskapen.

Ett viktigt syfte med kursen är att de vetenskapliga verktyg som presenteras ska hjälpa studenten att i sin nuvarande eller framtida yrkesutövning reflektera kring och utveckla sina egna tankeprocesser (kunskap om bedömningar) och sin kunskapsanvändning och expertis (kunskap i bedömningar) på det sociala arbetets fält.


Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) sker med läkemedlen metadon, buprenorfin eller buprenorfin-naloxon och är den vanligaste vårdformen för personer med ett beroende av heroin eller andra opioider. I kursen analyseras och problematiseras LARO ur individ- och samhällsperspektiv. Kursen bygger på ett flerdisciplinärt synsätt och utgår från såväl medicinsk och som samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap om opioidberoende och LARO. Brukarperspektiv tas upp löpande under kursen, med utgångspunkt i skriftliga case och filmer.

Kursen består av fem moment:

 • Opioidberoende som socialt problem (Opioid use disorder: Social issues) – 1,5 Hp
 • Opioidberoende som medicinskt problem (Opioid use disorder: Medical issues) – 1,5 Hp
 • LARO ur historiskt och samhälleligt perspektiv (Medication-assisted treatment: Historical and societal perspectives) – 1,5 Hp
 • LARO: Organisering, reglering och vårdmodeller i Sverige (Medication-assisted treatment: Organization, regulation and treatment models in Sweden) – 2,5 Hp
 • Problem och utmaningar i det praktiska arbetet med LARO (Problems and challenges in medication-assisted treatment) – 3 Hp

Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

På denna kurs fördjupar du dig i hur beslutsfattande går till inom olika områden inom välfärd och socialpolitik på europeisk, nationell och lokal nivå.

Kursen består av två huvudsakliga delar: en med fokus på teori och en med fokus på pågående förändringar i samtidens välfärdssamhällen.

På kursen får du studera teman som:

 • arbetsmarknad
 • fattigdom och utanförskap
 • migration och hemlöshet
 • hållbar välfärd och miljösocialpolitik

Kursen syftar till att ge dig analytiska verktyg som förbättrar din förmåga att utforska och förklara socialpolitiska modeller och dess koppling till socialt arbete och sociala tjänster. Du kommer att diskutera interventioner ur både ett bottom up och top down perspektiv. Det läggs särskild tonvikt vid teoretiska diskussioner om socialpolitikens olika sätt att hantera social förändring på olika nivåer (europeisk, nationell och lokal).


Kurstillfällen och anmälan SOAN36

Social Policy in Europe, 15 hp

Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar för social mobilisering för utsatta och marginaliserade grupper i samhället. Kursen ges också som en uppdragsutbildning riktad mot brukarorganisationer.

Kursen avser att ge fördjupad insikt i kritiska teorier inom socialt arbete, förändringsstrategier, projektkunskap, entreprenörskap samt att erbjuda en plattform för handling och reflektion. Kursen erbjuder ett handlingsorienterat lärande. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering.


Kurstillfällen och anmälan SOAN73

Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap, 15 hp

Går det att förstå beroende? Går det att förändra? På denna kurs står kunskap om skadligt bruk och beroende i centrum.

Kursen blandar teori med praktiska inslag och inblickar i fältet. Syftet med kursen är dels en fördjupning av kunskaper gällande beroendeproblematik, dels en fördjupad förmåga att iscensätta och reflektera över professionella möten samt att tillhandahålla verktyg för reflektion över den egna läroprocessen och den egna kunskapen.

Kursen tar upp bland annat:

 • drog- och beroendelära
 • motiverande samtal
 • sex-, spel- och hormonberoende
 • alkohol- och narkotikakontroll
 • olika behandlingsmodeller
 • behandlingsforskning
 • etik och professionella gränser
 • det professionella behandlingsarbetets innehåll och innebörder

Kursen baseras på ditt eget självstyrda lärande enligt PBL-metoden, föreläsningar, fallstudier, gästföreläsningar och studiebesök varvat med olika praktiska, videoinspelade och handledda samtals- och reflektionsövningar. Arbetet med PBL är gruppbaserat men du kan själv påverka innehållet av, takten för och djupet i dina studier.


Kurstillfällen och anmälan SOAN74

Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik, 15 hp

Behovet av socialt arbete inriktat mot de äldre är stort. På denna kurs får du särskilda kunskaper om åldrande och åldersrelaterad social problematik.

Under kursen får du kunskap om:

 • åldrande och äldre som målgrupp
 • centrala teorier om människans åldrande
 • lagstiftning och andra regelverk som rör äldre
 • demografiska förändringar och dess betydelse
 • äldreomsorg, ledarskap och organisation

Du får dessutom på kursen särskilt diskutera sociala utmaningar och sociala problem som får egenartad karaktär under ålderdomen. Det vill säga missbruk, ensamhet, fattigdom, migration, sexualitet och död. Därutöver får du diskutera och studera människans åldrande ur etiska frågeställningar, genusperspektiv, migration, etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet.


Kurstillfällen och anmälan SOAN69

Socialt arbete med äldre, 15 hp

Vill du ha verktygen så att du kan reflektera och analysera interventioner i socialt arbete? På denna kurs får du göra en interventionsplan utifrån realistiska fallbeskrivningar.


Kurstillfällen och anmälan SOAN63

Professionellt socialt arbete, 15 hp

Vill du veta mer om hur tillvaron, inflytandet och möjligheterna till att delta i samhället ser ut för personer med en normbrytande funktionsvariation i relation till socialt arbete? Läs då denna kurs som låter dig problematisera maktstrukturer och samhällets rådande funktionsnormer och dess värderingar av vad som uppfattas som nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.


Kurstillfällen och anmälan SOAN78

Kursen ges inte för tillfället.

Kursen behandlar hur olika teoretiska och rättsliga kunskaper kan integreras i socialt bedömningsarbete gällande barn, unga och familj så att ett barnperspektiv erhålls.

Under kursen ges fördjupad kunskap om:

 • socialt utsatta barn och ungas situation och villkor
 • hur barn kan påverkas av olika typer av våld
 • barns behov av skydd och stöd
 • olika innebörder och tolkningar av barnperspektiv
 • konsekvenser av beslut och interventioner för barns- och ungas livs- och uppväxtvillkor
 • interprofessionellt samarbete kring barn, unga och familj

Kurstillfällen och anmälan SOAN79

Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv, 15 hp

Vad motiverar människor att engagera sig i frivilligt socialt arbete? Och hur organiseras detta i det civila samhället? Var ska vi dra gränserna mellan offentliga aktörer, marknaden och det civila samhällets organisationer? Denna kurs ger dig ökad kunskap om vilka roller och funktioner det civila samhället har i nutida socialt arbete.


Kurstillfällen och anmälan SOAN67

Socialt arbete i det civila samhället, 15 hp

Hur ska vi möta utmaningarna och ta vara på de möjligheter som internationell migration innebär? På denna kurs får du en inblick i hur internationell migration ändrar förutsättningarna för att bedriva socialt arbete. Kursen har en stark praktisk förankring och bygger på ett samarbete mellan forskare och socionomer i Sverige och andra länder.


Kurstillfällen och anmälan SOAN80

Internationell migration i socialt arbete, 15 hp

Vill du ta ut en magisterexamen ska du läsa denna kurs. Under kursen ska du under handledning planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 hp som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Du ska också opponera på ett annat vetenskapligt arbete vid ett seminarium. Kursen inleds med ett introduktionsmöte. Därefter arbetar du självständigt i kontakt med den handledare du tilldelas.Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Under denna kurs ska du under handledning planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 30 hp som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Du ska också opponera på ett annat vetenskapligt arbete vid ett seminarium. Kursen inleds med ett introduktionsmöte. Därefter arbetar du självständigt i kontakt med den handledare du tilldelas.


Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Har du redan en magisterexamen och vill bygga på för att få en masterexamen ska du läsa denna kurs. Under kursen ska du under handledning planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 hp som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Du ska också opponera på ett annat vetenskapligt arbete vid ett seminarium. Kursen inleds med ett introduktionsmöte. Därefter arbetar du självständigt i kontakt med den handledare du tilldelas.Kurstillfällen och anmälan

Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå

info [at] soch [dot] lu [dot] se (Helena Gyllensvärd)
Utbildningskoordinator

Studieinformation
info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se)