Lund Dissertations in Social Work

Avhandlingsserien vid Socialhögskolan, Lunds universitet

60. Elisabeth Carlstedt (2020) Nursing homes on public display –​​​ Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

59. Mikael Bengtsson (2020) Karriär och profession – om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

58. Linderot, Sofia (2020) Av kärlek och plikt: att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

57. Hjärpe, Teres (2020) Mätning och motstånd - sifferstyrning i socialtjänstens vardag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

56. Söderman, Emma (2019) Resistance Through Acting: Ambivalent Practices of the No Border Musical. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

55. Schütze, Carolin (2019) Attitudes matter: Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

54. Lindellee, Jayeon (2018) Beyond Retrenchment: Multi-Pillarization of Unemployment Benefit Provision in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

53. Heintz, Maria (2018) ”Alla är ju med alla…”: Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

52. Thell, Nataliya (2018) Public talk on personal troubles: a study on interaction in radio counselling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

51. Nordling, Vanna (2017)  Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

50. Helmersson, Sara (2017) Mellan systerskap och behandling: Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

49. Ritenius Manjer, Åsa (2017) Det motsägelsefulla beslutet: Om kvinnors syn på och erfarenheter av mammografiscreening. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

48. Jägervi, Lotta (2016) Villiga stödjare och motvilliga offer. Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

47. Eriksson, Erik (2015) Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

46. Söderberg, Maria (2014) Hänsynstagandets paradoxer. Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

45. Ebsen, Frank (2012) Udsat til børneforsorg. Om etablering av familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

44. Werner, Erika (2012) Trygg, sviken eller osäker. Tankar och förberedelser inför pensioneringen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

43. Andrée Löfholm, Cecilia (2011) Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt sammanhang. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

42. Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

41. Hollertz, Katarina (2010) Problemen förgår, lösningarna består. Organisering av kommunala insatser för unga arbetslösa med försörjningsproblem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

40. Rosén, Annika (2010) Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

39. Linde, Stig (2010) Församlingen i granskningssamhället. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

38. Angelin, Anna (2009) Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

37. Kyhle Westermark, Pia (2009) MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

36. Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

35. Nielsen, Tabitha Wright (2009) Viljen til at frigøre. En undersøgelse af empowerment i praksis. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

34. Olsson, Tina (2009) Crossing the quality chasm? The short-term effectiveness and efficiency of MST in Sweden: An example of evidence-based practice applied to social work. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

33. Martinell Barfoed, Elizabeth (2008) Berättelser om adoption. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

32. Larsson, Monica (2008) Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

31. Righard, Erica (2008) The welfare mobility dilemma. Transnational strategies and national structuring at crossroads. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

30. Gassne, Jan (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

29. Ponnert, Lina (2007) Mellan klient och rättsystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

28. Liedgren Dobronravoff, Pernilla (2007) Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

27. Ulmestig, Rickard (2007) På gränsen till fattigvård. En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

26. Raunkiær, Mette (2007) At være døende hjemme. Hverdagsliv och idealer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

25. Panican, Alexandru (2007) Rättighet och Rättvisa. Användbarheten av rättighet och rättvisa i sociala projekt. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

24. Olsson, Martin (2007) Unga vuxna med en historia av uppförandestörning. En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

23. Elvhage, Gudrun (2006) Projekt som retorik och praktik. Om utvecklingsarbetete på särskilda ungdomshem. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

22. Hjortsjö, Maria (2005) Med samarbete i sikte. Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

21. Wolmesjö, Maria (2005) Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

20. Hjort, Torbjörn (2004) Nödvändighetens pris. Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

19. Giertz, Anders (2004) Making the Poor Work. Social Assistance and Activation Programs in Sweden. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

18. Granér, Rolf (2004) Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund: Socialhögskolan. Lunds universitet.

17. Blomberg, Staffan (2004) Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

16. Hedblom, Agneta (2004) Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering, inklusion och marginalisering. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

15. Ingvad, Bengt (2003) Omsorg och relationer. Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

14. Jönsson, Leif R. (2003) Arbetslöshet, ekonomi och skam. Om att vara arbetslös i dagens Sverige. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

13. Bangura Arvidsson, Maria (2003) Irågasatta fäder. Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

12. Trulsson, Karin (2003) Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möte i familjeliv och behandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

11. Skytte, Marianne (2002) Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

10. Johnsson, Eva (2002) Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

9. Magnusson, Jan (2002) Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

8. Laanemets, Leili (2002) Skapandet av feminititet. Om kvinnor i missbrukarbehandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

7. Nieminen Kristofersson, Tuija (2002) Krisgrupper och spontant stöd. Om insatser efter branden i Göteborg 1998. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

6. Montesino, Norma (2002) Zigenarfrågan. Intervention och romantik. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

5. Tops, Dolf (2001) A society with or withour drugs? Continuity and change in drug policies in Sweden and the Netherlands. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

4. Jarhag, Sven (2001) Planering eller frigörelse? En studie om bemyndigande. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

3. Habermann, Ulla (2001) En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

2. Jönson, Håkan (2001) Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

1. Svensson, Kerstin (2001) I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.