Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hälso- och sjukvårdskurator

Program | 60 högskolepoäng | 1 år | Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är legitimationsgrundande och antar studenter varje hösttermin.

Utbildningen

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Campus Helsingborg är en ettårig yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå.

Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesfältet och ger dig kunskaper och färdigheter som förbereder dig för din kommande yrkesroll som hälso- och sjukvårdskurator. Redan i början av utbildningen får du en praktikplacering i en klinisk verksamhet. Där får du delta i samtal med patienter, anhöriga och vårdplaneringsmöten, och utföra ett kvalificerat utredningsarbete.

I utbildningen rustas socionomerna med noggrant utvald kunskap om kuratorns arbetsområde och de blir tryggare i sitt yrkesutövande, såväl i arbetet med patienter och närstående som sjukvårdspersonal.

Helena Wiklund Weiss, Cancerrehabilitering, Region Skåne

Parallellt med din praktik får du fördjupa dig i frågor som rör till exempel hälsa, sjukdom och trauman, etiska dilemman och patienters rättigheter, samtalsstöd men även forskning inom hälso- och sjukvård.

Socialt arbete: Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård, kunskapsområden och professionella villkor, 7,5 hp (SAHT01)

Kursen beskriver och analyserar kunskapsområdet som ligger till grund för socialt och psykosocialt arbete avseende hälsa, ohälsa och risk för ohälsa.

Med hjälp av samhällsvetenskaplig teoribildning diskuteras, problematiseras och analyseras hälsofaktorer på såväl makro-, meso- som mikronivå; organisatoriska förhållanden vad gäller hälso- och sjukvård samt kuratorns professionella roll.


Socialt arbete: Hälso- och sjukvårdsjuridik och etiska dilemman, 7,5 hp (SAHS02)

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om den rättsliga regleringen avseende hälso- och sjukvårdsverksamhet och utveckla studentens förmåga till etiskt grundade ställningstaganden.

I kursen behandlas och problematiseras aktuell lagstiftning gällande patientens rättigheter, vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter samt rättsliga frågor rörande organisation och tillsyn.


Socialt arbete: Utredning, bedömning och behandling,15 hp (SAHS03)

Kursen syftar till att utveckla studentens teoretiska och praktiska kunskaper i arbetet med en social utredning samt analysera konsekvenser av handlingsval och den professionella rollen i relation till patienter, närstående och andra samarbetspartners.

Det rör sig om konkret yrkeskunskap som visar hur social, psykosocial och beteendevetenskaplig kunskap kan integreras med medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap till gagn för patienten, dennes nätverk och den vård som erbjuds.

Socialt arbete: Samtal och interaktion som metod,15 hp (SAHS04)

Kursen syftar till att ge studenten teoretiska och praktiska kunskaper gällande samtal och interaktioner med patienter och närstående. Kursen behandlar även kuratorers samverkande funktioner med andra aktörer, internt inom hälso- och sjukvården och externt med professionella samarbetspartners.


Socialt arbete: Examensarbete för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, 15 hp (SAHS05)

Kursen syftar till att ge studenten förmåga och färdighet att analysera relationen mellan teori, forskning och praktik i socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Studenten ska med empiri inhämtad från vårdenheten genomföra ett skriftligt självständigt arbete. Syftet med detta är att, utifrån vetenskaplig teori och metod, synliggöra och bidra till kunskapsutveckling av socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård. Det självständiga arbetet ska presenteras på vårdenheten.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet krävs en socionomexamen eller motsvarande, samt Engelska 6/B och Svenska 3/B. Du kan alltså söka till programmet direkt efter en socionomexamen. Antalet sökande är ofta högt, så vi tillämpar ett urval som baseras på:

  1. Yrkeslivserfarenhet
    Minst tre års yrkeslivserfarenhet efter socionomexamen eller motsvarande, med professionell människovårdande inriktning. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.
  2. Erfarenheter från hälso- och sjukvårdssektorn
    Minst ett års yrkeslivserfarenheter från hälso- och sjukvårdssektorn efter socionomexamen. Anställningen ska ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.
  3. Akademiska meriter
    Avslutad(e) kurs(er) på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng efter socionomexamen.

Vad krävs för att komma in på utbildningen?

Du ska ha tagit en socionomexamen.

Hur fördelar ni platser?

Behöriga sökande rangordnas utifrån de tre meriter (yrkeslivserfarenhet, erfarenheter från hälso- och sjukvårdssektorn samt akademiska meriter) som urvalet baseras på. Varje uppnådd merit ger 1 poäng. Vid lika meritpoäng tillämpar vi lottning.

Kontakta antagningsavdelningen om du vill veta mer om tidigare års antagningspoäng

Vad är professionellt människovårdande yrken?

Professionellt människovårdande yrken är yrken där arbetet handlar om att stödja människor i deras livssituation. I yrket har man en professionell kontakt med andra människor som är i behov av hjälp och stöd. Exempel på människovårdande yrken som kräver en socionomexamen är arbeten inom socialtjänsten, missbruksvård, kriminalvård, behandlingshem, LSS, skolkuratorer, socionomer inom sjukvården (somatik, psykiatri, vårdcentral/BVC/MVC/ungdomsmottagning/BUP etc).

Kan jag komma in på utbildningen på andra meriter? 

Ja. Du kan komma in på utbildningen om du exempelvis har en äldre social omsorgsexamen på 210 högskolepoäng eller en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk socionomexamen.

Även andra utbildningar och erfarenheter kan räknas in. I detta fall behöver du ansöka om prövning av reell kompetens.

Mer information om behörig genom reell kompetens på lu.se

Gör ni förhandsbedömingar av meriter?

Vi gör inga förhandsbedömningar av meriter. Det är först när du ansöker till utbildningen som dina inkomna meriter granskas.

Förkunskapskrav – lu.se

Vilka intyg och meriter ska jag ladda upp och hur gör jag det?

Du ska ladda upp intyg om arbetslivserfarenhet i samband med anmälan på antagning.se för att vi ska kunna granska dina meriter.

På antagning.se finns instruktioner om vad du ska ladda upp.

Ladda upp rätt papper – antagning.se

Går det att läsa utbildningen på halvtid?

Utbildningen ges för närvarande endast på heltid.

Hur många platser har utbildningen?

Utbildningen har totalt 20 platser.

Är utbildningen campusförlagd?

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ges på plats. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesfältet och redan i början av utbildningen får du som student en praktikplacering i en klinisk verksamhet inom Region Skåne. Vi har för närvarande inga planer på att erbjuda utbildning på distans.

Framtiden

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet är legitimationsgrundande och efter avslutad utbildning kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Programmet är forskningsförberedande och ger dig grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Kontakt

Studieinformation - för snabb kontakt
info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Gabriella Scaramuzzino
Studierektor för avancerad nivå

Helena Hansson
Programansvarig

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se)