Hälso- och sjukvårdskurator

Nytt program för socionomer

Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbilda dig till hälso- och sjukvårdskurator och få samtidigt möjlighet att knyta kontakter inom yrkesområdet. Utbildningen är legitimationsgrundande.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Lunds universitet är en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Det omfattar 60 högskolepoäng, vilket innebär ett års heltidsstudier. Programmet ges på Campus Helsingborg och studenter antas varje hösttermin.

Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesfältet och ger dig kunskaper och färdigheter som förbereder dig för din kommande yrkesroll som hälso- och sjukvårdskurator. Redan i början av utbildningen får du en praktikplacering i en klinisk verksamhet. Där får du delta i samtal med patienter, anhöriga och vårdplaneringsmöten, och utföra ett kvalificerat utredningsarbete som ingår i utbildningen.

Parallellt med din praktik får du fördjupa dig i frågor som rör hälsa, ohälsa, sjukdom och trauman, etiska dilemman och patienters rättigheter. Du får också möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom socialt utredningsarbete.

Termin 1

Kursen syftar till att beskriva och analysera det kunskapsområde som ligger till grund för socialt och psykosocialt arbete avseende hälsa, ohälsa och risk för ohälsa.

Med hjälp av samhällsvetenskaplig teoribildning diskuteras, problematiseras och analyseras hälsofaktorer på såväl makro-, meso- som mikronivå; organisatoriska förhållanden vad gäller hälso- och sjukvård samt kuratorns professionella roll.

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om den rättsliga regleringen avseende hälso- och sjukvårdsverksamhet och utveckla studentens förmåga till etiskt grundade ställningstaganden.

I kursen behandlas och problematiseras aktuell lagstiftning gällande patientens rättigheter, vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter samt rättsliga frågor rörande organisation och tillsyn.

Kursen syftar till att utveckla studentens teoretiska och praktiska kunskaper i arbetet med en social utredning samt analysera konsekvenser av handlingsval och den professionella rollen i relation till patienter, närstående och andra samarbetspartners.

Det rör sig om konkret yrkeskunskap som visar hur social, psykosocial och beteendevetenskaplig kunskap kan integreras med medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap till gagn för patienten, dennes nätverk och den vård som erbjuds.

Termin 2

Kursen syftar till att ge studenten teoretiska och praktiska kunskaper gällande samtal och interaktioner med patienter och närstående. Kursen behandlar även kuratorers samverkande funktioner med andra aktörer, internt inom hälso- och sjukvården och externt med professionella samarbetspartners.

Kursen syftar till att ge studenten förmåga och färdighet att analysera relationen mellan teori, forskning och praktik i socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Studenten ska med empiri inhämtad från vårdenheten genomföra ett skriftligt självständigt arbete. Syftet med detta är att, utifrån vetenskaplig teori och metod, synliggöra och bidra till kunskapsutveckling av socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård. Det självständiga arbetet ska presenteras på vårdenheten.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet krävs en socionomexamen eller motsvarande, samt Engelska 6/B och Svenska 3/B. Urvalet baseras på arbetslivserfarenhet bestående av antal yrkesverksamma år med professionell människovårdande inriktning efter socionomexamen. Anställningen ska ha omfattat minst 50% av en heltidsanställning.

Framtiden

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet är legitimationsgrundande och efter avslutad utbildning kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Programmet är forskningsförberedande och ger dig även behörighet att ansöka till forskarutbildning.

Kontakt

Leili Laanemets
Studierektor för avancerad nivå

Marianne Larsson Lindahl
Programansvarig

Förbokade vägledningssamtal
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se