Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundläggande psykoterapi

Vidareutbildning | 45 högskolepoäng | Familjeterapeutisk, Kognitiv beteendeinriktad eller psykodynamisk inriktning

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för ditt vanliga yrke. Tidigare universitets/högskoleutbildning krävs.

Tre inriktningar

Du kan läsa grundläggande psykoterapi med antingen familjeterapeutisk, kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) eller psykodynamisk inriktning. De tre inriktningarna som du kan välja mellan har vissa gemensamma moment för att du ska få en insikt i likheter och skillnader mellan de olika områdena. I huvudsak ges dock undervisning och klinisk tillämpning inom den terapeutiska inriktning du valt.

Du läser inom vald terapeutisk inriktning:

  • Teori och metod, 20 hp
  • Psykopatologi och psykiatrisk diagnostik samt metoder för bedömning och problemformulering, 10 hp
  • Vetenskapsteori och behandlingsforskning 3 hp
  • Lagstiftning, etik och journalföring 2 hp
  • Handlett klientarbete 10 hp

12 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem och förbättra måendet. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient.

KBT grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt på kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändring av tankemönster kan ge känslomässiga och beteendemässiga förändringar. Och omvänt: att beteendeförändringar kan påverka känslor och tankemönster. 

Utbildningens profil

KBT är integrativ terapiform där kognitiv och beteendeterapeutisk teori och metod kombineras och utbildningen syftar till att ge dig god kompetens i dessa behandlingsformer. Både syndromspecifika behandlingsmanualer och mer flexibla arbetssätt där du lär dig att identifiera de processer som driver och vidmakthåller problemen övas under utbildningen. I behandlingsarbetet kan både välkända och nyare metoder inom KBT-fältet användas flexibelt utifrån vad som bedöms som mest verksamt i det enskilda fallet.

Att som terapeut kunna hantera känslomässigt innehåll i terapin är centralt. Det egna klientarbetet och psykoterapihandledningen är en bärande del av utbildningen där din utveckling i rollen som terapeut står i fokus. Terapeutisk förmåga och färdighetsutveckling i psykoterapeutisk metod övas även under olika gruppövningar under utbildningens gång.


20 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan

16 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan

Kombinera studier och arbete

Grundläggande psykoterapiutbildning är en vidareutbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma personer inom vård och behandling där kliniska kunskaper och erfarenheter vävs ihop med fördjupade teoretiska kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning. På utbildningen förenar du ett pågående yrkesarbete med teoretiska studier, klientarbete under handledning och arbetar med din egna personliga och professionella utveckling.

Klientarbete under handledning innebär att du genomför ett psykoterapeutiskt behandlingsarbete med vuxna patienter/klienter eller par/familjer på en arbetsplats. Detta sker under handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut på utbildningen.

Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer. Det betyder att du har föreläsningar och seminarier vid Socialhögskolan i Lund under motsvarande minst en dag per vecka om du studerar KBT- eller psykodynamisk inriktning och minst två dagar varannan vecka för studier på familjeinriktning. Därutöver tillkommer olika uppgifter och klientarbete. Observera att du ska kunna arbeta med psykoterapi under handledning på en arbetsplats.

Som student uppmuntras du till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildningen krävs att du har minst två års yrkeslivserfarenhet och en akademisk yrkesexamen om minst 210 högskolepoäng (till exempel socionom, psykolog, läkare eller psykiatrisjuksköterska). Dina chanser att komma in ökar om du samtidigt med studierna arbetar minst 25 procent inom ett människovårdande yrke där du kan bedriva psykoterapi under handledning inom utbildningens ram.

Se behörighetskrav på sidan ansökan och antagning

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet att söka till psykoterapeutprogrammet som ges av Institutionen för psykologi, under förutsättning att de övriga behörighetskraven för programmet uppfylls.

Psykoterapeutprogrammet – Institutionen för psykologi

Kontakt

Studieinformation:
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Annika Petré
Utbildningskoordinator

Studievägledning
Om du önskar ett vägledningssamtal behöver detta förbokas. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Vid frågor om utbildningsinnehåll, kontakta respektive kursföreståndare.

Lena Tärnhäll
Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning

Christel Darte
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Lotta Björk
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Erik Fagerberg
Kursföreståndare psykodynamisk inriktning