Ledning och styrelse

Socialhögskolan är en institution som tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Institutionsledningen

Det löpande arbetet på Socialhögskolan leds och samordnas av prefekten med stöd av den biträdande prefekten och tre studierektorer.

Studierektorerna har samordnande och övergripande pedagogiskt ansvar inom sina områden medan kursföreståndare leder arbetet inom kurser och professorer leder forskningen vid institutionen.

Institutionsledningen

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Till uppgifterna hör att besluta om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur med mera. Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse.

Ledning & styrelse på Socialhögskolans medarbetarwebb