Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilt samhälle och sociala rörelser

Forskningsområdet bedriver forskning kopplat till förändringar inom offentlig sektor och civilsamhället med särskilt fokus på välfärdspolitik och socialt arbete. Forskningsprojekt inom området studerar välfärdens förändrade villkor och organisering, samt hur det civila samhället påverkas av och är med och påverkar utvecklingen av välfärdsstaten. Inom området görs också jämförande analyser av civilsamhällen i olika länder och studier kring hur europeisering påverkar det svenska civilsamhället.

Färggrann vägg. Foto: Phoebe Gunn/Pexels

Vi studerar välfärdens förändrade villkor och organisering, samt hur det civila samhället påverkas av och är med och påverkar utvecklingen av välfärdsstaten. Vår forskning innefattar en rad olika områden, metoder och frågor inom exempelvis:

  • civilsamhälleseliter och maktkoncentration i civilsamhället
  • digitalisering och sociala medier
  • (eko-)social samhällsförändring
  • funktionsvariation och sexuell hälsa
  • samverkan mellan sektorer
  • utvärdering av idéburen verksamhet.

Vi arbetar också med jämförande analyser av civilsamhällen i olika länder och studerar hur europeisering påverkar det svenska civilsamhället.

Senaste publikationerna inom området

Förändrade förutsättningar för samverkan: Idéburna erfarenheter av idéburen offentlig samverkan med utgångspunkt i NADJö...
Mapping civil society elites: multi‑dimensional measure of resource stratifcation in civil society (MMRSC)Scaramuzzino, ...
Comparative Study on Contact Person Intervention in the Nordic Countries: An Integrative ReviewLehto-Lundén, T., Jägervi...
Kunskapsfrågan i den nya socialtjänstlagenSvensson, K. & Plantin, L., 2024 mars 6, I: Tidskrift för Kriminalvård.Forskni...
Civilsamhällets förmåga till lärande, samverkan samt mobilisering av resurser i samband med kriser.Linde, S., Einarsson,...

Ett centralt tema inom ramen för vår forskning rör välfärdsstatens och socialpolitikens internationalisering och europeisering. EU:s sociala dimension har utvecklats långt bortom vad som var möjligt att förutse för mindre än ett decennium sedan. Det sätter dels tryck på medlemsländerna att reformera sina socialpolitiska lösningar, men erbjuder också ideella organisationer en ny arena att verka på, söka medel från och utnyttja i lobbyinghänseenden med mera. I våra olika forskningsprojekt har vi utvecklat ett internationellt och komparativt perspektiv på det civila samhället, framför allt runt frågor om välfärd och socialt arbete. 

Vi använder detta perspektiv i bland annat ett omfattande forskningsprogram om europeisering av svenska civilsamhällesorganisationer och även i flera jämförande projekt runt det civila samhällets organisering i europeiska länder.

En viktig del av vår forskning handlar om hur civilsamhällesorganisationer hanterar och påverkas av en tilltagande professionalisering, marknadisering och införanden av affärsliknande styrsystem. Vi bedriver forskning om service, opinionsbildning och politisk påverkan där vi analyserar i vilken mån ekonomiska relationer med stat och kommun gör att civilsamhällesorganisationer håller tillbaka sin kritik av stat och kommun. Vi arbetar även med analyser om hur utvärderingsmodeller påverkar civilsamhällesorganisationers interna organisering, verksamhetsorientering och målbild. 

Utöver detta så undersöker vi hur en tilltagande professionalisering påverkar grunderna för medlemmars engagemang och deltagande i organisationer. En viktig del inom detta område är betydelsen av mer samverkansinriktad styrning för det civila samhällets organisationer exempelvis i form av dialoger, överenskommelser och samverkansmodeller mellan offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer.
 

Inom detta tema fokuserar vi på hur digitalisering och sociala medier påverkar civilsamhället. För närvarande undersöker vi vilken transformativ roll internet och sociala medier har för mobiliseringen och organiseringen av olika grupper. Vi analyserar även hur internet och sociala medier påverkar formella organisationer och till exempel medlemskap, samt hur näthat som riktas mot olika civilsamhällsaktörer kan se ut och vilka konsekvenser det får för civilsamhällets röstfunktioner.

Inom detta tema fokuserar vi på inbördes relationer som finns mellan aktörer inom civilsamhället och i vilken mån civilsamhället och dess aktörer även bör förstås utifrån begrepp som status, hierarki och prestige. Med hjälp av nätverks- och fältteorier undersöker vi betydelsen av samarbete, konkurrens och konflikt för förståelsen av civilsamhället och dess aktörer. Ett bra exempel på forskningen som vi bedriver inom detta tema är ett projekt där vi undersöker och jämför europeiska eliters och elitgruppers sammansättning inom civilsamhället.

Prenumerera på CSSA:s nyhetsbrev 

Kontakt

E-post: cssa [at] soch [dot] lu [dot] se (cssa[at]soch[dot]lu[dot]se)