Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Migration och mobilitet

Forskargrupp vid Socialhögskolan

Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla en ämnesspecifik migrationsforskning genom att studera hur det sociala arbetet konceptualiseras i migrationsrelaterade frågeställningar, vilka interventioner det ger upphov till både inom ramen för de etablerade välfärdsinstitutionerna och bortom dessa institutionaliserade former.

Att utveckla en ämnesspecifik migrationsforskning är ett övergripande syfte för denna forskargrupp. Mer specifikt ämnar vi studera hur det sociala arbetet konceptualiseras i migrationsrelaterade frågeställningar, vilka interventioner det ger upphov till både inom ramen för de etablerade välfärdsinstitutionerna och bortom dessa institutionaliserade former. Vi diskuterar även hur migrationsfenomenet utmanar etablerade inrättningar, inte minst den nationella välfärdsstatens betydelse och gränser, och ifrågasätter grundläggande kunskapspremisser i förståelsen av det sociala livet och i förlängningen av det sociala arbetet.

De seniora forskare och doktorander som ingår i denna grupp arbetar med egna forskningsprojekt och deltar i både internationella och nationella forskargrupper och -nätverk som arbetar kring tema migration. Vi är också aktiva i nyligen bildade nätverk vars specifika inriktning är migration och socialt arbete.

Christel Avendal är doktor i socialt arbete och vikarierande lektor på Socialhögskolan. Hennes forskning handlar om barn och ungas vardagsliv med särskilt geografiskt fokus. Teorier kring plats, rum, mobilitet och gränser är centrala i forskningen. Avendal undervisar i globalt socialt arbete samt om perspektiv på begreppet kultur. Hon har forskat om hur socialt arbete överförs mellan länder och anpassas till lokala kontexter, med särskilt fokus på hur socialarbetare i Ghana integrerar det som ofta kallas the traditional system, traditionella sätt att hantera sociala frågor, i professionellt socialt arbete. Hon är medlem i forskargruppen Barn, familj och välfärd.

Kristina Göransson är forskare och lektor på Socialhögskolan. Hon har en filosofie doktorsexamen i socialantropologi och arbetar främst med forskningsfrågor kopplade till familj, generationsförhållanden och genus. Sedan 2002 har hon bedrivit olika etnografiska forskningsprojekt i Singapore, med fokus på hur skyldigheter och förväntningar mellan äldre och yngre generationer har omtolkats och omförhandlats i samband med samhällets moderniseringsprocess. Hennes senaste forskningsprojekt handlar om föräldraskap och synen på barns utbildning i Singapore, mer specifikt vilka slags materiella och känslomässiga investeringar föräldrar gör för att stötta sina barns skolgång och hur dessa praktiker är relaterade till dominerande kulturella föreställningar om föräldraskap och barndom. Göransson är aktiv i flera olika forskningsnätverk, däribland det europeiska forskarnätverket Sociology of Family and Intimate Lives och de nordiska forskarnätverken Gendering Asia Network och Nordic Southeast Asia Network.

Claudia Di Matteo är för närvarande doktorand vid Socialhögskolan (2020 - pågående). Hennes projekt heter "Mapping the Social Protection System(s) for Migrant Women experiencing Gender-Based Violence (GBV): EU multi-countries construction of data, actors, and tools". Det övergripande målet är att analysera könsrelaterat våld (GBV) inom akademiska och professionella diskursiva praktiker, genom att titta på de specifika situationer för kvinnor med en osäker invandrarstatus och deras tillgång till sociala tjänster i Sverige och Italien. Claudias forskningsintressen omfattar ämnen som migration, könsbaserat våld och avancerade välfärdssamhällen. Innan hon fick sin doktorandtjänst arbetade Claudia som forskare vid Centre for Socio-Economic Research on Ageing vid IRCCS INRCA. Claudia har omfattande yrkeserfarenhet från (I)NGOs som arbetar inom området migration och internationellt samarbete samt från statliga organ inom området psykisk hälsa och barnskydd. Hennes forskningsintressen omfattar socialpolitik, offentlig politik och välfärdstjänster ur ett internationellt och jämförande perspektiv. Mer information om Claudias publikationer.

Norma Montesino är docent och lektor i socialt arbete. Hennes forskning handlar om migrationsfrågor i socialt arbete i ett historiskt och nutida perspektiv. Montesino har bland annat skrivit om migrationspolitik med fokus på romer och flyktingmottagningens historia. I forskningsprojektet "Föreställningar kring arbetsförmåga och ohälsa. Icke-arbetsföra flyktingar i Sverige" studerade hon mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, ett avslutat projekt som har utvidgats till frågor som behandlar betydelsen av hälsovårdspolitiska bedömningar i välfärdsarbete med migranter i Sverige. Montesino är medlem i nationella och internationella forskarnätverk, såsom Romers och resandes historia i Norden, Europeiskt nätverk för Romani Studies, Nordiskt nätverk för socialt arbete och migration, samt nationellt nätverk om irreguljär migration och nätverk för antirasistiskt socialt arbete.

Vanna Nordling är doktor i socialt arbete. Hennes forskning handlar om välfärdsarbete med irreguljära/papperslösa migranter. Fokus ligger på hur professionella som kommer i kontakt med denna grupp upplever möjligheter och begränsningar i sitt arbete. Hon deltar i forskningsgruppen Civilsamhälle och socialt arbete (CSSA) och var medlem i doktorandnätverket WelMi, det nordiska nätverket för forskarstuderande inom immigration, integration och välfärd.

Roberto Scaramuzzino är forskare och lektor i socialt arbete. Hans forskning handlar bl.a. om civilsamhällesorganisationers roll i integrations- och välfärdssystemen med fokus på välfärdstatliga förändringar och Europeisering. Scaramuzzino disputerade 2012 med avhandlingen ”Equal Opportunities? : A Cross-national Comparison of Immigrant Organisations in Sweden and Italy” som jämför invandrarorganisationer i Italien och Sverige. Han medverkar i forskningsprogrammet ”Bortom välfärdsstaten: Europeisering av det svenska civilsamhällets organisationer” (EUROCIV). Han deltar även i forskargruppen ”Civilsamhälle och Socialt Arbete” (CSSA) och är medlem WelMi, det nordiska nätverket för forskarstuderande inom immigration, integration och välfärd. (University of Helsinki) samt nätverket ”Nordic Populism” (NoPo, Aalborg Univeristy).

Carolin Schütze är doktorand på Socialhögskolan. Hon intresserar sig för forskning kring integration, medborgarskap, flyktingpolitik och frågor kring främlingsfientlighet och antidiskriminering.

Emma Söderman är doktorand på Socialhögskolan. Hon har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och en ettårig masterexamen i globala politiska studier från Malmö högskola. Hennes avhandlingsprojekt handlar om migrationskontroll, papperslösa ungdomar och mobilisering, med utgångspunkt i exemplet No Border Musical. No Border Musical är ett samarbete mellan Asylgruppen i Malmö, teater Interakt och ungdomar med erfarenhet av att leva som papperslösa i Sverige. Söderman har sedan 2005 varit aktiv medlem i Asylgruppen i Malmö. I sina studier har hon använt sina erfarenheter som aktivist vilket fördjupat och utvecklat hennes akademiska kunskaper om fältet.

Anna Tegunimataka är doktorand i ekonomisk historia vid Lunds universitet, med en särskild inriktning på ekonomisk demografi. Hennes forskning handlar om invandrares integration i Skandinavien, framförallt i Danmark. Hon genomför kvantitativ analys av registerdata och undersöker fenomen som de ekonomiska effekterna av medborgarskap och blandäktenskap, samt analyserar betyg hos olika generationer invandrare. Reformer och förändringar av välfärdsstaten och dess effekter för enskilda individer är även det något som undersöks i avhandlingen. Anna har dessutom varit med och författat en av statens offentliga utredningar som behandlar frågor rörande medborgarskap. Anna undervisar i kvantitativa metoder på socionomprogrammet och handleder socionomstudenter i sina examensarbeten.

Senaste publikationerna inom området

Saskia Sassen: Globalisering och fördrivningMontesino, N. & Söderman, E., 2022, Teorier för socialt arbete. Andersson, E...
Charles Tilly: Beständig ojämlikhet - kategorier, vardagsrelationer och berättelserMontesino, N., 2022, Teorier för soci...
Jihadi Kitsch: The Promesse de Bonheur of Islamist TerrorismNecef, M. Ü. & Frees Esholdt, H., 2022 dec. 15, (E-pub ahead...
Jakt på papperslösa gör oss till en polisstatLind, J., Djampour, P., Sager, M., Söderman, E., Nordling, V., Mulinari, D....
De unga gör helt rätt när de stämmer statenMoberg, C., Corvellec, H., Lindroth, A., Isacson, M., Nilsson, L., Nicholas, ...