Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socionomprogrammet

Läs till socionom vid Lunds universitet!

Socionomprogrammet vid Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär tre och ett halvt års heltidsstudier. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund eller Helsingborg.

På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden inom socialt arbete.

Fanny Björck läser till socionom i Lund. Hon vill ha ett yrke där hon får använda sin kreativitet för att påverka människors livsvillkor.

För dig som väljer att studera till socionom ser framtiden ljus ut. Efterfrågan är stor inom alla sektorer. Somliga jobbar idag till exempel som socialsekreterare eller konsulter, medan andra arbetar som behandlingspersonal eller biståndshandläggare. Och detta inom en mängd olika verksamhetsområden, såsom kommuner, kriminalvården, skolan eller organisationer för frivilligt socialt arbete.

Jasmine Helgemo läser till socionom i Helsingborg. Hör henne berätta om utbildningen och om sina planer för framtiden.

Socionomprogrammet är indelat i ett basblock, ett fortsättningsblock och ett fördjupningsblock. Som heltidsstudent på Socionomprogrammet förväntas du lägga cirka 40 timmar i veckan på studier. Förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, praktik, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. Femte terminen är verksamhetsförlagd och du blir placerad på en organisation med socionomverksamhet.

Basblock, 1-90 hp, grundnivå

Termin 1, 2 och 3

Kursen avser att ge en inblick i människors levnadsförhållanden, behov, rättigheter och sociala problem samt ge en introduktion till socialt arbete som profession och forskningsområde i svensk och internationell belysning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, fältstudier och övningar. Undervisningen sker såväl enskilt som i grupp.

Kursen omfattar tre delkurser:

  1. Människors levnadsvillkor, behov och rättigheter, 10 hp. Delkursen förmedlar kunskaper om mänskliga rättigheter och de olika villkor som människor lever i, såväl i Sverige som internationellt. Där ingår de levnadsvillkor som rymmer sociala problem och är aktuella för socialt arbete. Delkursen ger vidare en introduktion till socionomutbildningens pedagogik och lärandeformer, kommunikation och grupprocesser.
  2. Socialt arbete som forskningsområde, 10 hp. Delkursen ger en inblick i forskning i socialt arbete, vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt hur man läser och skriver akademiska texter och söker kunskap.
  3. Socialt arbete som profession, 10 hp. Delkursen ger en introduktion till det sociala arbetets historia och utveckling över tid, såväl i Sverige som internationellt. Delkursen introducerar olika verksamhetsfält för socionomer och ger kunskap om hur socialt arbete kan verka på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kontakt

Erik Eriksson
Kursföreståndare delkurs 1

Marie Sepulchre
Kursföreståndare delkurs 2

Maria Bergendal Arvidsson
Kursföreståndare delkurs 3

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teoretiska perspektiv och begrepp med relevans för socialt arbete.

Under kursen tränar studenten sin förmåga använda olika teoretiska perspektiv och värdera perspektivens möjligheter och begränsningar i förhållande till socialt arbete. Studenten övar också kontinuerligt på att reflektera över aktuella fenomen och sin framtida yrkesroll med utgångspunkt i de perspektiv de möter under kursen.

Ett övergripande mål med kursen är att studenten efter genomgången kurs hartillgodogjort sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger en bas försitt professionella vetande och fortsatta kunskapsbyggande om människor och de samhällen de bildar och lever i.


Kontakt

Em Andersson
Kursföreståndare

Juridik i socialt arbete 1 är den första av två juridikkurser på socionomprogrammets tredje termin.

Kursens ska förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Det innebär bland annat att studenterna på denna kurs tränas i att tillämpa normer inom straffrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, skoljuridik, boenderätt, kredit- och exekutionsrätt, migrationsrätt, arbetsrätt samt diskrimineringsrätt. Därutöver introducerar vi studenterna till rättssociologiska perspektiv på samspelet mellan rätt och samhälle samt till mångfalden av kritiska perspektiv på rätt och rättstillämpning.

Under hela kursen läggs stor vikt vid att träna studenterna i förmåga att strukturera komplexa och motsägelsefulla argumentationer samt analysera de ingående argumentens hållbarhet och relevans utifrån rättsliga normer. Särskilda fördjupningar sker inom straffrätt och social familjerätt.


Kontakt

Pär-Henrik Björverud
Kursföreståndare

Den här kursen fördjupar och säkerställer, med stöd av föregående kurs en grundläggande kunskapsnivå rörande tolkning och tillämpning av rättsliga normer med relevans för det professionella sociala arbetet i den framtida yrkesutövningen som socionom.

Kursens syfte är att studenten skall ha tillgodogjort sig kunskap om lagstiftning främst inom socialtjänstområdet och träning i att tillämpa rättsliga normer. Förutom socialtjänstområdet behandlas bland annat socialförsäkringsrätt, hälso- och sjukvårdsrätt och migrationsrätt med relevans för det sociala arbetets professionella praktik. Vidare syftar kursen till att studenten skall kunna de formella regler som gäller vid handläggning av ärenden som återfinns inom förvaltnings- och kommunalrätt, offentlighet- och sekretesslagslagen samt inom socialtjänstlagstiftningen.

Kursen avslutas med ett utredningsmoment där studenterna i grupp författar en barnavårdsutredning.


Kontakt

Lupita Svensson
Kursföreståndare

Fortsättningsblock, 91-180 hp, grundnivå

Termin 4, 5 och 6

Denna kurs ingår i första delen av socionomprogrammets fjärde termin. Kursen syftar till att ge förståelse för definitioner, konstruktioner och förekomst av sociala problem, det sociala arbetets interventioner samt förklaringsmodeller. I kursen ingår också ett fördjupande självständigt arbete.

Kursen är en sammanhållen kurs. Kursen vidareutvecklar teman som tagits upp under socionomprogrammets tidigare terminer. Den inleds med en problematisering av begreppen sociala problem. Därefter fokuseras olika problemområden för socialt arbete. De lyfts fram och analyseras tillsammans med kunskap om arbetsmetoder och interventioner. Här belyses exempelvis arbetslöshet, fattigdom, missbruksproblematik, våld i nära relationer, socialt arbete med äldre samt migration.

Efter undervisning om vetenskapliga metoder arbetar studenterna med att insamla och bearbeta material till självständiga fördjupningar inom valda områden. Kursen avslutas med diskussioner och ger på så sätt möjlighet till fördjupad reflektion.


Kontakt

Cecilia Heule
Kursföreståndare

Denna kurs ingår i andra delen av socionomprogrammets fjärde termin. Kursen har som syfte är att integrera teori och metod för bedömning och kommunikation inom socialt arbete samt förståelse för det sociala arbetets utförande och konsekvenser.

Kursen är en sammanhållen kurs som bygger på teorier om kommunikation, interaktion, makt och etik. Kunskaper och teorier i och om olika bedömningar och socialt arbete tillämpas i praktiska övningar. Vi tränar på olika typer av samtal, individuellt och i grupp. Kursen innebär en fördjupad tillämpning av de teman som tagits upp tidigare under kursen.

I kursen kommer vi att arbeta med förläsningar varvat med tillämpningsövningar och seminarier. Kursen avslutas med en individuell skriftlig examinationsuppgift där du skall reflektera över ditt eget perspektiv på socialt arbete i relation till kursens innehåll. För att kunna fullfölja kursen måste du vara på plats, därför har vi obligatorisk närvaro på många moment.


Kontakt

Åsa Ritenuis Manjer
Kursföreståndare

Kursen ges på socionomprogrammets femte termin på heltid. Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet.

Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp.

Denna kurs syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om det sociala arbetets institutionella och organisatoriska villkor.

På kursen arbetar du enskilt med att skriva ett paper vilket ska vara en organisationsteoretisk grundad analys med utgångspunkt från exempel du företrädesvis hämtar från din praktikerfarenhet. Dessa paper seminariebehandlas och examineras i slutet på kursen. Vid sidan av föreläsningar ligger fokus i undervisningen på handledning i grupp.


Kontakt

David Hoff
Kursföreståndare

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga forskningsmetoder samt statistik och forskningsetik.

Kursen bygger vidare på de grundläggande kunskaper om forskningsmetod och vetenskapsteori som förmedlats under termin ett och fyra.

Kursen bygger också vidare på de grundläggande kunskaper och färdigheter i litteratur- och kunskapssökning som studenterna har tillgodogjort sig under utbildningens tidigare kurser.

I kursen ingår övningar i insamlingsmetoder inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, fördjupade reflektioner om bearbetning/beräkning och analys av empiriska material samt metodval och etiska aspekter på kunskapsproduktion i och för socialt arbete.


Kontakt

Anett Schenk
Kursföreståndare

Under denna kurs ska du under handledning planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete (en kandidatuppsats) som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Du ska också opponera på ett annat vetenskapligt arbete vid ett seminarium, samt fungera som andraopponent på ytterligare ett examensarbete.Kursen Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Fördjupningsblock, 181-210 hp, avancerad nivå

Termin 7

Den sjunde terminen på socionomprogrammet inleds med en valbar fördjupningskurs. Du väljer bland de kurser som ges och fyller i ett valformulär innan sista anmälningsdatum för respektive termin.

Valbara kurser - termin 7

Denna kurs på avancerad nivå ges som obligatorisk kurs på socionomprogrammets sjunde termin, kurs SOPM21. Den är också en sökbar kurs som kan ingå i magister- eller masterexamen, SOAN63.

Kursen består av dels ett större enskilt arbete dels av pedagogiska inslag som skall stimulera till reflektion över lärandeprocesser i kunskapsinhämtning.

Det enskilda arbetet genomförs i form av en interventionsplan, dvs förslag på hur ett socialt problem kan hanteras ur en rad infallsvinklar som juridiska, professionella, vetenskapliga och etiska. Utgångspunkten är realistiska fallbeskrivningar om någon form av problematik. Interventionsplanen ska motiveras genom stöd i aktuell forskning och i praktik och i den förslagna interventionen skall även utvärdering föreslås.

Kursdeltagaren förväntas ta reda på hur professionella praktiker själva skulle ställa sig till problemet och hur de vill lösa det. Under kursen sker handledning av lärare och av brukare.

Samtliga studenter kommer att tillhöra en mindre studiegrupp med särskilda tider för handledning och examination.


Kontakt

Anna Angelin
Kursföreståndare

Kontakt

Studieinformation - för snabb kontakt
info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Erika Werner
Studierektor

Studievägledning
Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.
studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se)