Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Vid Socialhögskolan

Socialhögskolans viktigaste resurs är personalen. Tillsammans ska vi arbeta för att institutionen ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö för alla anställda.

Arbetsmiljön ska vara trygg, stimulerande och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde. Målet med arbetsmiljöarbetet syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i såväl det dagliga arbetet som vid verksamhetsplanering. Vidare är syftet att förebygga stress och därigenom minska sjukfrånvaron.

Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan ledning och medarbetare. De anställda ska därför ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Vid Socialhögskolan accepteras ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Jämställdhet och likabehandling

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Därför främjar vi perspektiv som kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexualitet, funktionsnedsättning etcetera genom att bevaka, granska och medvetandegöra så att dessa blir integrerade delar av Socialhögskolans utbildningar och institutionens övriga verksamheter.

Här hittar du länkar, dokument, kontaktuppgifter och annan viktig information som rör Socialhögskolans jämställdhets- och likabehandlingsarbete

Trakasserier

Prefekten har utrednings- och åtgärdsskyldighet för alla former av trakasserier som berör vår verksamhet, både när det gäller anställda och studenter. Den som har upplevt sig trakasserad kan vända sig direkt till prefekten eller någon annan den känner förtroende för, till exempel en kollega, kursföreståndare, skyddsombud eller personalsamordnare.

Det går att vara anonym, men då kan endast generella åtgärder vidtas. Dock är det alltid bättre att lämna anonyma uppgifter än att inte lämna några uppgifter alls. Den som får kännedom om att någon blivit utsatt för trakasserier ska agera och informera ledningen om vad som skett, men givetvis respektera om personen vill vara anonym.

Här kan du läsa mer om kränkningar och trakasserier.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk och inte kan arbeta måste du meddela detta till arbetsgivaren.

Här kan du läsa mer om vad du behöver göra när du blir sjuk.

Brandskydd

Socialhögskolan bedriver ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud.

Här kan du läsa mer om brandskydd samt hitta utrymmningsinstruktioner.

Om något händer

Ring 0112 (112 externt) om det uppstår en nödsituation.

Här kan du läsa mer om första hjälpen och hjärt- och lungräddning samt krishantering.

Arbetsmiljöorganisation

Vid Socialhögskolan har biträdande prefekten fått ansvar för att leda det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker i samverkan med medarbetarna. Prefekten har dock det övergripande ansvaret för att institutionen arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Prefekten är också brandskyddsansvarig. Biträdande brandskyddsansvarig är husintendenten och det finns ett skyddsombud på institutionen.

Personalsamordnaren är krissamordnare för personalen och för studenter har studievägledaren motsvarande roll.

Läs mer på sidan arbetsmiljöorganisation.

Kontakt

Katarina Jacobsson
Prefekt
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ellinor Weise
Personalsamordnare
046-222 96 68
ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se (ellinor[dot]weise[at]soch[dot]lu[dot]se)

Övriga kontakter

Håkan Eriksson
Husintendent /
Biträdande brandskyddsansvarig
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Tina Mattsson
Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg
Socialhögskolan Lund
Telefon: 046-222 12 53
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se (skyddsombud[at]soch[dot]lu[dot]se)

Anneli Nielsen
Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg
Socialhögskolan Lund
Telefon:046-222 94 04
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se (skyddsombud[at]soch[dot]lu[dot]se)

Företagshälsovården
Lunds universitet
Telefon: 046-22 232 80

Studenthälsan
Telefon: 046-222 43 77

Studerandeskyddsombud
Socionomsektionen

E-post: ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (ordf[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)

Larmtelefon Lunds universitet
Telefon: 046-222 07 00