Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationaliseringspolicy

Socialhögskolan 2020–2024

På denna sida fastslås mål och riktlinjer för Socialhögskolans internationaliseringsverksamhet för perioden 2020–2024. Syftet är att förtydliga Socialhögskolans vision och mål med internationalisering.

Om internationalisering

I Lunds universitets handlingsplan för internationalisering för 2019–2021 konstateras att internationalisering är en självklar del i universitetets målsättning att ta samhällsansvar och möta globala utmaningar, detta genom att hålla hög kvalitet i forskningen och genom att erbjuda relevanta, uppdaterade och gångbara utbildningar. Internationalisering ger dessutom nödvändiga förutsättningar för att kunna sträva mot EU:s mål inom Agenda 2030 som handlar om att förverkliga mänskliga rättigheter, utrota fattigdom och ojämlikhet, och samtidigt hushålla med våra naturresurser. I policyn slås det fast att med internationalisering avses ”den avsiktliga processen att integrera en internationell, interkulturell eller global dimension i syftet, innehållet och tillhandahållandet av eftergymnasial utbildning, för att öka kvaliteten i utbildning och forskning för alla studenter och anställda och för att meningsfullt bidra till samhället” (Lunds universitet 2018:1).

För Socialhögskolans verksamhet har dessa strävanden hög relevans då globalisering påverkar det sociala arbetet både i Sverige och utomlands. Det sociala arbetet utövas inte isolerat utan sker i mellanmänskliga samspel, är gränsöverskridande och syftar till förändring. Det blir därmed allt mer aktuellt för institutionens studenter att skaffa sig interkulturell kompetens och att förankra sina kunskaper om socialt arbete i en internationell kontext. Det handlar om möjligheter att kunna verka och arbeta utomlands men också om att rusta sig/ha kompetens att verka i ett mångkulturellt Sverige. Därför ska all verksamhet inom utbildning och forskning vid Socialhögskolan inkludera ett internationellt perspektiv och verksamheten ska kännetecknas av goda möjligheter till internationella erfarenheter och internationellt utbyte för personal och studenter.

Institutionens internationaliseringsarbete följer Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026, Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan för 2020 och särskilt Lunds universitets handlingsplan för internationalisering för 2019–2021. Dessa riktlinjer har anpassats till institutionens förutsättningar gällande ämnesområdet socialt arbete samt befintliga kurs- och programstrukturer. Begreppet internationalisering omfattar här alla aktiviteter som tillför utbildning och forskning en internationell dimension. Fokus ligger på fysiska och digitala möten och mobilitet, nätverk och fördjupade samarbeten, internationell publicering samt internationalisering på hemmaplan.


Övergripande mål för Socialhögskolans internationalisering

 1. Socialhögskolan ska aktivt arbeta för internationalisering på flera nivåer; internationalisering på hemmaplan, internationell mobilitet samt internationella relationer för såväl studenter som personal inom administration, utbildning och forskning. Socialhögskolan ska arbeta för att främja förmågan hos både personal och studenter att verka och kommunicera i en internationell miljö, både utomlands och på hemmaplan. Samtliga studenter ska under sin utbildning ha kommit i kontakt med socialt arbete i andra länder och erbjudits möjlighet att genomföra någon del av utbildningen utomlands. All personal, såväl lärare och forskare som administratörer ska uppmuntras och erbjudas möjligheter att utbyta erfarenheter genom språklig kompetensutveckling, jobbskuggning, lärarutbyten och forskningssamarbeten.  
 2. Långsiktiga samarbeten inom forskning, utbildning och institutionens övriga verksamheter ska prioriteras för att skapa stabilitet i internationaliseringsarbetet. Möjligheter att både fördjupa och utvidga redan existerande samarbeten av olika slag ska undersökas. Socialhögskolan har samtidigt en ambition att vara öppen för kortare samarbeten med andra lärosäten och forskningsinstitut i den mån de bedöms bidra till utveckling av prioriterade områden.
 3. Internationaliseringsarbetet ska genomföras så hållbart som möjligt och Socialhögskolan ska sträva efter att minska klimatpåverkan. Detta avser såväl resande som inköp av material och dylikt. Arbetsrelaterade flygresor utgör den enskilt största källan av utsläpp av koldioxid inom akademin. Eftersom akademiker flyger betydligt oftare än andra medborgare har vi ett större ansvar att minska våra individuella och totala utsläpp.

Konkretiserade mål för forskning, utbildning och administration

I detta avsnitt anges konkreta mål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde; grund- och masterutbildning, forskarutbildning, forskning och personal. De mer specifika aktiviteter som syftar till att uppnå målen anges i kursivt.

Grund- och masterutbildning

Genom utbildningen ska studenter tillgodogöra sig både internationella erfarenheter och interkulturell kompetens.

1. Synliggöra internationellt spår i utbildningen

Socialhögskolan ska informera, inspirera och skapa incitament för studenters internationella utbyten under utbildningen.

 • Arrangera internationella caféer, informationsträffar och seminarium om utlandsstudier.
 • Certificate of International Merits. Diplom som intygar deltagande i internationella aktiviteter.   

2. Internationalisering på hemmaplan

Socialhögskolan ska genom den löpande undervisningen i Sverige säkerställa att studenterna tillägnar sig internationell förståelse och interkulturell kompetens. Samtliga studenter ska ha kommit i kontakt med andra språk, särskilt engelska, liksom det sociala arbetets förutsättningar och praktik i andra länder.

 • Erbjuda möjlighet att träna på att kommunicera på engelska i tal och skrift, till exempel B- och C-uppsats samt kurslitteratur och gästföreläsningar på engelska.
 • Kartlägga, identifiera luckor och vidareutveckla internationella inslag i undervisningen.
 • Säkerställa att kurslitteratur täcker internationella perspektiv.
 • Undersöka möjligheter att utveckla distanskurser och kursutveckling från ett internationellt perspektiv med partneruniversitet.
 • Undersöka möjligheter till virtuell mobilitet och digitala verktyg i undervisningen.
 • Underlätta för lärare och studenter med internationella erfarenheter att föreläsa om och integrera dessa i undervisningen.
 • Undersöka hur redan existerande projekt och nätverk kan integreras i undervisning och på institutionen.
 • Aktivt arbeta för att bjuda hit gästande lärare och samarbeta med kursansvariga.
 • Arrangera återkommande temadagar och seminarier med internationella gäster.
 • Uppmuntra examensarbeten med komparativt perspektiv, eller baserade på empiri från andra länder.

3. Mobilitet

Socialhögskolan ska verka för att minst 25 procent av studenterna ska ha förlagt någon del av sin utbildning utomlands genom VFU, MFS eller annat uppsatsarbete, tillgodoräkningsbara kurser vid andra universitet eller andra utlandsförlagda arrangemang. Institutionen ska också verka för ett ökat mottagande och gott stöd för inkommande studenter.

 • Underhålla och informera om existerande mobilitetsutbyten och aktivt verka för att utveckla fler mobilitetsfönster.
 • Upprätthålla, underhålla och utveckla nya kontakter där studenter kan göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands.
 • Erbjuda stöd till studenter som ansöker om MFS-stipendium och etablera kontaktnät för deras datainsamling i annat land.
 • Hitta kurser vid utländska lärosäten som kan tillgodoräknas inom våra program.
 • Underlätta studenters medverkan i internationella studentkonferenser vid andra universitet, exempelvis Utrecht, som en del av utbildningen.
 • Utveckla möjligheter för studenter att byta kortare moment av internationell medverkan mot moment under kurs.
 • Undersöka möjligheten att utöka kursutbudet för internationella studenter på engelska, både på grund- och avancerad nivå.
 • Undersöka möjlighet att öppna programkurser för nordiska studenter.
 • Upprätthålla information och stödsystem för internationella studenter.

4. Samarbeten och nätverk

Institutionen ska kontinuerligt underhålla och medverka i europeiska och andra internationella nätverk för att på olika sätt kunna föra in internationella perspektiv på utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen ska sträva efter fördjupade och långsiktiga samarbeten.

 • Underlätta internationella samarbeten och nätverk för utbildningen.
 • Aktivt söka efter och utveckla strategiska samarbeten.
 • Undersöka hur avtal på fakultets- och universitetsnivå kan användas av oss.
 • Undersöka möjligheter inom program som Erasmus, Nordplus, COST, LERU, U21, EU-finansiering, SANORD, LP, ICM, STINT, ICM med mera
 • Undersöka hur existerande samarbeten och kontakter kan utvecklas mot finansierade nätverk och fördjupade projekt.

Forskarutbildning

Socialhögskolans forskarutbildning ska ha en internationell prägel genom svensk och internationell rekrytering, utbildning på både svenska och engelska, liksom möjligheter att förlägga en del av forskarutbildningen utomlands. Samtliga doktorander ska i slutet ha presenterat minst en gång vid en internationell vetenskaplig konferens.

 • Internationell utlysning vid doktorandantagning.
 • Informera om finansieringsmöjligheter för att samla empiri, gå kurser eller delta i internationella kurser och konferenser.
 • Erbjuda viss finansiering genom ”doktorandryggsäcken”.
 • Möjlighet att tillgodogöra sig poäng för presentation vid internationell konferens.
 • Uppmuntra att doktorander skriver och publicerar på engelska och andra språk.
 • Erbjuda en engelskspråkig kommunikationsmiljö för internationella doktorander.

Forskning

Socialhögskolan ska ge goda möjligheter för forskare ska vara aktiva och delaktiga i det internationella forskarsamhället genom deltagande i konferenser, internationell publicering och medverkan i internationella nätverk och utbyten, både som gäster och värdar.

1. Upprätthålla god kommunikation om internationalisering och forskning

 • Synliggöra forskningen som bedrivs på Socialhögskolan på den internationella arenan (till exempel LUP).
 • Synliggöra Socialhögskolans internationella samarbeten på hemsidor.
 • Informera om finansieringsmöjligheter för att aktivt delta i internationella konferenser, professionella sammanslutningar och forskningsprojekt.

2. Mobilitet

 • Internationella gästforskare ska kontinuerligt bjudas in till institutionen. Besöken ska vara välplanerade och ge utrymme för egen forskning och diskussioner och utbyte med egna forskare.
 • Stimulera till erfarenhetsutbyte mellan forskare som deltagit i internationella forskningsprojekt.
 • Informera om finansieringsmöjligheter och program för forskarvistelser utomlands.

3. Upprätthålla stödstruktur för underhållning och utveckling av internationella forskarsamarbeten

 • Undersöka och underlätta forskarutbyten genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, STINT, FORTE, U21, Marie Curie, COST, LERU med mera.
 • Verka för att internationella konferenser arrangeras i Lund.
 • Kartlägga internationella forskningssamarbeten som redan finns och underlätta att utarbeta nya. Förbättra förutsättningar för internationellt forskningssamarbete.
 • Undersöka möjligheter till fördjupad samverkan av redan existerande nätverk.
 • Speciella ansökningsseminarium för EU-projekt och andra internationella projekt.

Personal - administration, utbildning och forskning

All personal på Socialhögskolan ska få möjlighet till kompetensutveckling för internationaliseringsarbete genom kommunikationsträning och kunskap om socialt arbete och socionomutbildningar i andra länder.

1. Språk- och pedagogisk kompetens

 • Information och stöd för språkkurser i engelska och även andra språk för forskare, lärare och administrativ personal.
 • Undersöka kursutbud i interkulturell kommunikation vid LU.

2. Mobilitet

 • Erbjuda möjlighet till och underlätta virtuell och fysisk mobilitet bland forskare, lärare och administratörer. (till exempel Erasmus).
 • Internationellt utbyte ska primärt finansieras inom ramen för utbytesavtal, fondmedel och annan extern finansiering. I mån av utrymme kan institutionens grundanslag finansiera utbyteskostnader, framförallt i samband med utveckling av kommande utbytesavtal och upprättande av internationella nätverk.

3. Mottagande av internationell personal

4. Erfarenhetsutbyten, kunskapsspridning och samordning av internationaliseringsarbete

 • Skapa forum för personal att delge och utbyta internationella erfarenheter – exempelvis återkoppling på personalmöten efter besök.
 • Samordning av internationaliseringsarbete genom regelbundet mötesforum (se nästa sektion).
 • Vid nyrekrytering överväga internationell utlysning.

5. Hållbar internationalisering och minskad klimat- och miljöpåverkan

 • Miljövänliga alternativ ska övervägas för alla Socialhögskolans aktiviteter såsom telefonbaserade eller digitala möten istället för möten som kräver resor, tåg istället för flyg med mera.
 • Socialhögskolan följer Lunds universitets föreskrifter och allmänna råd för tjänsteresor ur miljöhänsyn.
 • Frågan om resande ska tas upp i medarbetarsamtal.

Kontakt

Anneli Nielsen
Internationell koordinator
Telefon: 046-222 94 04
E-post: anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se (anneli[dot]nielsen[at]soch[dot]lu[dot]se)

Roberto Scaramuzzino
Docent, 
internationaliseringsansvarig
Telefon: 046-222 99 16
E-post:  roberto [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se (roberto[dot]scaramuzzino[at]soch[dot]lu[dot]se)