Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner

Hur överskuldsättning påverkar ungas vuxenblivande

Under 2010-talet har överskuldsättning blivit ett allvarligt problem som ökat bland svenska hushåll. Stigande konsumtionskrav, ungdomsarbetslöshet och en aggressiv kreditmarknad gör unga vuxna till en särskilt sårbar grupp, och de ekonomiska fordringarna på ungdomar ökar. Coronapandemin har också haft starkt negativa konsekvenser på ungas ekonomi, med en ökad skuldsättning som följd.

Överskuldsättning skapar svårigheter vid inträdet i vuxenlivet och tenderar att bli ett långvarigt problem. Trots detta är ungas överskuldsättning ett närmast outforskat ämne i Sverige. Projektet följer ett antal unga vuxna under en treårsperiod, där vi studerar hur överskuldsättning påverkar deras vuxenblivande i termer av etablering på arbets- och bostadsmarknad, men också hur självbild och mer personliga relationer påverkas.

Utgångspunkten i forskningsprojektet "Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner" är att överskuldsättning inte enbart är ett ekonomiskt problem. Utifrån ett socialt perspektiv är syftet att undersöka hur olika dimensioner av skuld samspelar i unga skuldsattas liv.

"Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner" är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Socialhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Vill du delta i projektet?

Unga vuxnas egna erfarenheter är huvudfokus i studien. Genom återkommande intervjuer vill vi följa unga vuxna som har skuldsättningsproblematik under en treårsperiod. Frågor som vi vill få svar på är hur de ekonomiska svårigheterna inleddes och hur skulderna påverkar vardagen och steget in i vuxenlivet. Vi vill också kartlägga strategier för att ta sig ur de ekonomiska svårigheterna. Unga vuxnas egna upplevelser och berättelser kommer sällan fram i forskning, och detta vill vi åtgärda.

Ett professionellt perspektiv. Projektet har även en ambition att sätta de unga vuxnas erfarenheter i relation till ett större samhälleligt perspektiv. Därför planerar vi också att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer med personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med unga vuxna som har en skuldsättningsproblematik. Här handlar det om att diskutera hur samhällets insatser är utformade, och hur professionella uppfattar problem och lösningar när det gäller överskuldsättning bland unga vuxna.

Studien kommer primärt att genomföras i Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Vi söker deltagare till projektet Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner. Den här förfrågan vänder sig till dig som är 18-25 år som är skuldsatt och har återkommande svårigheter med att betala dina skulder och fasta utgifter. 

Förfrågan om deltagande

Unga vuxnas egna röster och berättelser om erfarenheter av skuldsättning är en fråga som sällan berörs i forskning. Detta vill vi åtgärda genom en studie där unga vuxna kommer till tals genom intervjuer och vår förhoppning är att du skulle vilja delta i en sådan undersökning. Som tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen kommer du vid varje intervjutillfälle att erhålla ett bio-presentkort.

Bakgrund och syfte

Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Socialhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Syftet är att studera hur ekonomisk överskuldsättning (d.v.s. upprepade svårigheter att betala sina skulder och utgifter varje månad) påverkar unga vuxna mellan 18 och 25 år. Frågor som vi vill försöka få svar på är hur de ekonomiska svårigheterna inleddes, om och i så fall hur de påverkar relationer till släkt och vänner, och hur de inverkar på steget in i vuxenlivet. Vi vill också höra om din livssituation och dina tankar om hur du tror att du skulle kunna ta dig ur de ekonomiska svårigheterna.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen genomförs framförallt genom intervjuer, och med varje deltagare vill vi göra en intervju om året i tre år. Varje intervju kommer att pågå mellan en och två timmar. Dina erfarenheter är viktiga för oss, och under intervjuerna kommer vi att prata om det som du tycker är viktigt. Någon gång mellan varje intervjutillfälle kommer vi också försöka ha mer informell kontakt där vi diskuterar din medverkan i studien. Om du väljer att medverka kommer du vid ett senare tillfälle av studien att tillfrågas om att delta i så kallade observationer, där vi exempelvis följer med hem till dig eller till olika aktiviteter som arbete eller kontakt med myndigheter. Vi kan även komma att fråga dig om du vill delta genom att skriva dagbok om dina erfarenheter eller ta fotografier av din vardag. Precis som intervjuerna är detta helt frivilligt, och även om du tackar nej till att delta i undersökningen på dessa sätt kan du fortfarande delta i intervjuerna enbart.

Vilka är riskerna med deltagande?

Vi hoppas så klart att det inte ska vara något problem för dig att delta i studien, men vissa frågor kan så klart vara jobbiga att diskutera under intervjuerna. Det är till exempel inte otänkbart att samtalsämnena som berörs kan röra upp jobbiga minnen och negativa känslor. Det är därför viktigt att du noga funderar på om du vill delta. Om du skulle märka att det är jobbigt att delta när studien har börjat, har du också rätt att avbryta när du vill utan att ange skäl. Om du behöver kan vi också hjälpa dig med kontakter till verksamheter där du kan få stöd för dina problem.

Vilka är fördelarna med deltagande?

I intervjuerna kommer vi vara noga med att bara prata om sådant som du känner dig bekväm att dela med dig av, och vi kommer inte att berätta för någon annan att du deltar i undersökningen utan att du vill det. Att delta i intervjuer kan hjälpa dig att få nya idéer om hur du kan hantera din situation. Den långsiktiga målsättningen med studien är att resultatet ska hjälpa oss att förhindra att unga vuxna hamnar i ekonomisk skuldsättning i framtiden samt att skapa underlag för professionella att stödja unga vuxna som har ekonomiska svårigheter.

Hantering av data och sekretess

Ditt deltagande i undersökningen kommer att vara anonymt för alla utom oss som jobbar i projektet. Intervjuerna kommer att spelas in, och sedan skrivas av ordagrant till en text. Men denna text kommer göras anonym, så att ditt namn och andra uppgifter inte kommer synas. I allt material som publiceras kommer vi byta namn på människor och platser, så att du som deltagare inte kommer kunna identifieras eller spåras. Anonymitet kommer även skapas genom att andra saker som skulle kunna avslöja din identitet ändras, exempelvis namn på arbetsgivare, anhöriga eller platser du besöker. Om någon annan anställd än de två deltagande forskarna tar del av materialet kommer dessa skriva på ett avtal om tystnadsplikt. Allt insamlat material kommer förvaras inlåst på lösenordskyddade digitala lagringsenheter som enbart vi forskare har tillgång till.

Det material som samlas in kommer bara användas till den här forskningen, och inte spridas vidare till andra forskare eller utomstående personer. Alla intervjuer kommer analyseras tillsammans av de två forskarna, sedan kommer resultatet presenteras i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, liksom läroböcker och annat informationsmaterial.

De uppgifter som lämnas i form av intervjuer och övrigt material kommer att förvaras skyddat i enlighet med dokumenthanteringsregler för Lunds universitet och Göteborgs universitet. Alla uppgifter om dig och andra undersökningsdeltagare kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt denna förordning har du också rätt att ta del av den information som samlats om dig. Data som samlas in inom projektet kommer att förvaras på ett säkert sätt och sparas enligt arkivlagens regler i tio år. Personuppgifter kommer att skyddas genom att namn ersätts med en kod. Kodnyckeln hålls säkert förvarad åtskild från övrigt forskningsmaterial. Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds universitet (där dataskyddsombud är Kristin Asgermyr, e-post: dataskyddsombud [at] lu [dot] se) och Göteborgs universitet (där dataskyddsombud är Marcus Broman, e-post: dataskyddsombud [at] gu [dot] se).

Information

Det är viktigt att du som deltagare förstår undersökningens innehåll och syfte. Om du har frågor kring detta som inte besvarats av informationen ovan, fråga då någon av oss så förklarar vi närmare.

Frivillighet och samtycke

Allt deltagande i undersökningen är frivilligt och därför är ditt samtycke viktigt. Vi kommer be dig att fylla i en skriftlig samtyckesblankett som garanti för att du vill medverka. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om du inte längre vill vara med, även under ett intervjutillfälle. Du har även möjlighet att kontakta oss efter en intervju om du vill ändra något du sagt eller dra tillbaka något. Detta är i så fall bra om du gör så snart som möjligt, eftersom redan tryckta texter som vi skrivit inte kan återkallas.

Vi söker deltagare till projektet Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner. Den här förfrågan vänder sig till dig som jobbar med skuldsättningsfrågor.

Bakgrund och syfte

Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Socialhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Syftet är att studera hur ekonomisk överskuldsättning (återkommande svårigheter att betala sina månatliga räkningar och utgifter) påverkar unga vuxnas sociala relationer och vuxenblivande. Unga vuxnas egna erfarenheter är huvudfokus i studien, och vi kommer följa ett antal unga vuxna som har skuldsättningsproblematik under en treårsperiod, för att därigenom få möjlighet att studera hur situationen förändras över tid. Projektet har även en ambition att sätta de unga vuxnas erfarenheter i relation till ett större samhälleligt perspektiv, och i detta vill vi fånga ett professionellt perspektiv på unga vuxnas problematik med överskuldsättning.

Förfrågan om deltagande

Det professionella perspektivet på unga vuxnas problematik med överskuldsättning vill vi fånga genom fokusgruppsintervjuer med personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med denna målgrupp och vår förhoppning är att du skulle vilja delta i en sådan.

Tillvägagångssätt

Du kommer att delta i en cirka två timmar lång fokusgruppsintervju med andra yrkesverksamma. Intervjun kommer vara öppet hållen och utgå ifrån ett antal övergripande teman som diskuteras i gruppen. Dessa teman rör:

  1. Hur eller om överskuldsättning bland unga vuxna uppfattas som ett problem av dig som professionell,
  2. Hur denna problematik tenderar att gestalta sig samt
  3. Hur du och den organisation som du representerar arbetar konkret för att hantera problem som rör unga vuxnas överskuldsättning.

Vilka är riskerna med deltagande?

Vi bedömer att riskerna med att delta i fokusgruppsintervjuer är små. Ni deltar i egenskap av er professionella roll och samtalen kommer inte att beröra frågor om er egen person. Vi kommer inte heller samla in känsliga personuppgifter om er eller om era klienter. Fokusgruppsintervjuerna syftar inte heller till att utvärdera er professionella praktik. Att vara föremål för forskning kan trots detta innebära en viss påfrestning och det kan finnas en oro för att analysen blottlägger problem som man inte vill visa fram.

Vilka är fördelarna med deltagande?

Att delta i en fokusgruppsintervju med andra professionella kan ge upphov till reflektion över den egna professionella praktiken, samt mer generellt över överskuldsättning bland unga vuxna som socialt problem. Tillfället ger möjlighet att träffa och diskutera med anställda från olika verksamheter, vilket kan leda till nya infallsvinklar på sitt yrkesutövande. Eventuellt kan tillfället också utgöra ett forum för att knyta kontakter och utöka sitt professionella nätverk.

Hantering av data och sekretess

Det material som samlas in vid fokusgruppsintervjun kommer endast användas till den här forskningsstudien och inte spridas vidare till andra forskare eller tredje part. Materialet kommer att ligga till grund för en aggregerad analys som presenteras genom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, liksom läroboksmaterial och annat informationsmaterial. Fokusgruppsintervjuerna kommer att spelas in med hjälp av diktafon, och materialet transkriberas till text. Denna text kommer att anonymiseras så att ditt namn och andra kännetecknande uppgifter inte framkommer. I allt material som publiceras från studien kommer personnamn att fingeras. Anonymitet kommer även tillförsäkras genom att kännetecken som skulle kunna avslöja din identitet ändras. Om någon annan än de deltagande forskarna genomför transkriberingen av det inspelade materialet kommer sekretessavtal skrivas som säkerställer att inga uppgifter förs vidare. Allt insamlat material kommer att förvaras inlåst på lösenordskyddade digitala lagringsenheter som enbart vi forskare har tillgång till.

De uppgifter som lämnas i form av intervjuer och övrigt material kommer att förvaras skyddat i enlighet med dokumenthanteringsregler för Lunds universitet och Göteborgs universitet. Alla uppgifter om dig och andra undersökningsdeltagare kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt denna förordning har du också rätt att ta del av den information som samlats om dig. Data som samlas in inom projektet kommer att förvaras på ett säkert sätt och sparas enligt arkivlagens regler i tio år. Personuppgifter kommer att skyddas genom att namn ersätts med en kod. Kodnyckeln hålls säkert förvarad åtskild från övrigt forskningsmaterial. Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds universitet (där dataskyddsombud är Kristin Asgermyr, e-post: dataskyddsombud [at] lu [dot] se) och Göteborgs universitet (där dataskyddsombud är Marcus Broman, e-post: dataskyddsombud [at] gu [dot] se).

Hur får du information om studiens resultat?

Om du önskar ta del av din intervjuutskrift eller publikationer från denna forskning, kontakta forskarna i projektet. De publicerade resultaten kan också sökas genom Universitetsbiblioteket.

Frivillighet och samtycke

Allt deltagande i studien är frivilligt och därför är ditt informerade samtycke viktigt för oss, och vi kommer be dig att fylla i en skriftlig samtyckesblankett. Du är som deltagare fri att när som helst avbryta ditt deltagande i studien, även under intervjutillfället, om du inte längre vill medverka. Du har även i efterhand möjlighet att kontakta oss om du vill göra någon korrigering eller dra tillbaka något uttalande. Var uppmärksam på att detta i så fall är lämpligt att göra så snart som möjligt, eftersom publicerade texter som bygger på det empiriska materialet inte kan återkallas.

Ta gärna kontakt med någon av oss som driver forskningen om du undrar något över studien eller din medverkan!

Kontakt

Projektledare/forskare
Erik Eriksson, doktor i socialt arbete
Socialhögskolan, Lunds universitet
Telefon: 046- 222 96 05 Mobiltelefon: 070-359 07 27
E-post: erik [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se

Forskare
Tobias Davidsson, doktor i socialt arbete
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 16 82 Mobiltelefon: 076-618 1682
E-post: tobias [dot] davidsson [at] socwork [dot] gu [dot] se

I samarbete med:

Logotyp, Göreborgs universitet

Projektinformation

Tidsplan: 2021-2025

Finansiering: Forte