Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialvetenskaplig tidskrift söker skribenter till temanummer om kritiska sociala arbeten

Socialvetenskaplig tidskrift vill med ett temanummer om kritiska sociala arbeten bjuda in till en diskussion om hur olika kritiska perspektiv kan bidra till att utveckla socialt arbete på ett sätt som gör att socialt arbete blir en kraft för social förändring. För detta temanummer välkomnar de därför bidrag inom ett brett spektrum som sträcker sig över teori, forskningsmetod, etik och praktik, med inriktning mot offentligt såväl som frivilligt socialt arbete.

Behovet av kritiska perspektiv är stort i dagens sociala arbete. Med kritiska menar vi perspektiv som utmanar och erbjuder olika infallsvinklar för att problematisera samtida förhållanden. Det finns en mångfald av kritiska perspektiv, med olika teoretisk, disciplinär och metodologisk ingång. Gemensamt för dessa perspektiv är en strävan efter att göra det sociala arbetet till en aktiv kraft för social förändring, en kraft som värnar sociala rättigheter och motverkar social utsatthet. Behovet av sådana perspektiv har blivit allt mer påfallande, med anledning av en utveckling som inneburit att det sociala arbetet allt mer kommit att ägnas åt att åtgärda symtom på orättvisa samhälleliga förhållanden snarare än de orsaker och mekanismer som skapar dessa orättvisor. Det sociala arbetets visionära kraft behöver erövras på nytt, där det finns en tro på att
framtiden är möjlig att skapa, här och nu, och att det sociala arbetet är ett av de allra viktigaste medlen för att skapa social rättvisa.

Vi vill med detta temanummer bjuda in till en diskussion om hur olika kritiska perspektiv kan bidra till att utveckla socialt arbete, på ett sätt som gör att socialt arbete blir en kraft för social förändring. Det finns inte ett perspektiv, utan poängen med detta temanummer är snarare att låta flera kritiska ansatser, teoretiska och metodologiska infallsvinklar, sättas i dialog med varandra. Vilka kritiska ansatser kan hjälpa oss att åstadkomma social förändring och vilka sociala arbeten blir möjliga att se och att realisera, om vi tar oss an dessa ansatser?

För detta temanummer välkomnar vi bidrag inom ett brett spektrum som sträcker sig över teori, forskningsmetod, etik och praktik, med inriktning mot offentligt såväl som frivilligt socialt arbete.

Några av de frågor och teman som kan komma ifråga är de följande:

 • Utvecklande och prövande av teoretiska perspektiv, såväl nya som beprövade
 • Diskussioner om hur olika forskningsmetoder kan användas i kritisk forskning inom socialt arbete, t.ex. vad gäller social mobilisering, förebyggande arbete och strukturinriktat förändringsarbete
 • Diskussioner kring etiska spörsmål som kritisk forskning aktualiserar, t.ex. vad gäller forskarens ansvar och roll samt forskningens gränser
 • Problematisering av gränsdragningar mellan forskning, politik och praktik
 • Erfarenheter av gränsöverskridande forskningssamarbeten, som involverar forskare, verksamma inom olika organisationer och brukare/klienter
 • Utmaningar och möjligheter med tvärvetenskapliga och interdisciplinära ansatser
 • Fördjupade fallstudier av – mer eller mindre framgångsrikt – praktiskt förändringsarbete

Därutöver ser vi gärna andra förslag på frågor och teman som kan bidra till en bredare diskussion om kritiska sociala arbeten.

Sprid gärna denna information till andra som ni tror kan vara intresserade av att medverka. Se till så att vi fyller numret med spännande texter som bidrar till en kritisk diskussion om socialt arbete och vad det kunde vara.
 

 

Tidsplan

 • 16 september 2019: abstracts skickas in (till någon av temanumrets redaktörer)
 • 14 oktober 2019: återkoppling/urval
 • 16 mars 2020: färdigt utkast
 • Review/återkoppling
 • 17 augusti 2020: slutgiltig text
 • Utgivning av temanumret mot slutet av 2020

Redaktörer
Magnus Dahlstedt, LiU, magnus [dot] dahlstedt [at] liu [dot] se
Sabine Gruber, LiU, sabine [dot] gruber [at] liu [dot] se
Marcus Herz, MaU, marcus [dot] herz [at] mau [dot] se
Philip Lalander, MaU, philip [dot] lalander [at] mau [dot] se