Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialiserad omsorg för äldre med missbruk och komplexa behov

Trots att allt fler åldras med missbruk och sammansatta behov, är kunskapen om gruppen begränsad. Befintlig forskning handlar framför allt om vad som inte fungerar och om insatser som inte ges.  Det här projektet fokuserar på det motsatta.

Runt om i Sverige finns lovande praktiker i form av specialiserad äldreomsorg för personer med missbruk och sammansatta behov. Målet är inte nykterhet och de äldres aktiva missbruk utgör en utgångspunkt. Specialiserade äldreboenden för missbrukare har beskrivits som en human och realitetsanpassad lösning, men också som en form av ålderism där samhället ger upp ambitioner att förändra äldres problem.

Detta projekt undersöker tre modeller för specialiserad äldreomsorg för personer med missbruk och sammansatta behov:

  1. Specialinriktade äldreboenden
  2. Specialinriktade avdelningar på äldreboenden
  3. Specialiserade hemtjänstteam.

Syftet är att undersöka möjligheter och risker med modellerna, med ett särskilt fokus på förverkligandet av äldreomsorgens mål om att ge äldre ett liv med värdighet och välbefinnande. Vilka är orsakerna till att vissa äldre erbjuds och accepterar specialiserade äldreomsorgsarrangemang? Vilka målsättningar kan identifieras? Hur upplever de äldre själva sin situation? Vad innebär ett liv med värdighet och välbefinnande för en person som bor på ett boende med 120 ”alkoholkroniker”?

Projektets data samlas in i tre omfattande studier av specialinriktade äldreboenden, specialinriktade avdelningar och specialiserade hemtjänstteam. Totalt studeras sex enheter och data omfattar 40 kvalitativa intervjuer med omsorgstagare, 14 gruppintervjuer med personal och 22 intervjuer med handläggare inom socialtjänst, kompletterat med deltagande observationer. Vidare ska en nationell kartläggning genomföras i syfte att klarlägga vilken typ av insatser i form av hemtjänst, stöd och boenden som ges äldre med omfattande och långvariga missbruksproblem inom olika kommuner. Projektet kommer att bidra med viktig kunskap om lovande praktiker för att åstadkomma ett liv med värdighet och välbefinnande, även för dem som åldras med missbruk och sammansatta behov.

Projektet bygger vidare på studier som finansierats av Systembolagets alkoholforskningsråd (Dnr:2018-0020) 2018-2019.

Output

Artiklar i tidskrifter

Jönson, H., Højgaard-Bøytler, J. & Harnett, T. (2021). Finding a fair deal: Policies on alcohol and drugs at “wet” eldercare facilities. Journal of Substance Abuse Treatment.

Harnett, T., & Jönson, H. (2021). Enabling positive framings of stigmatised settings: a neglected responsibility for social work. European Journal of Social Work, 1-12.

Harnett, T., & Jönson, H. (2020). ‘Wet’ eldercare facilities: three strategies on the use of alcohol and illicit substances. Nordic Social Work Research, 1-14.

Jönson, H. & Harnett, T. (2019). Out of the ordinary: Media presentations on wet eldercare facilities. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 1-14.

Rapporter

Jönson, H. & Harnett, T. (2023). Specialiserade boenden för äldre med långvarig missbruksproblematik: Lärdomar, utmaningar och rekommendationer [Specialized facilities for older people with long-term substance use problems: Knowledge, challenges and recommendations]. Research Report in Social Work: 2023:7, Socialhögskolan

Jönson, H. Germundsson, N. & Harnett, T. (2019). Hemtjänstmottagare med missbruksproblem – Förekomst, erfarenheter, svårigheter [Older home care users with substance use problems: Prevalence, experiences, challenges]. Research Report in Social Work: 2019:11, Socialhögskolan.

Konferenspresentationer

Wet eldercare facilities for older persons with substance abuse problems and complex needs – promising care practices or institutionalized ageism? Håkan Jönson & Tove Harnett. Paper presented at 4th Transforming Care Conference, Copenhagen, June 24-26 2019.

Wet eldercare facilities for older persons with substance abuse problems and complex needs. Tove Harnett & Håkan Jönson. Presentation at “Meeting the Dragon” (conference on dual diagnosis, Copenhagen, 6-7 June 2019.

Lågtröskelboenden för äldre missbrukare: tre sätt att förhålla sig till alkohol och droger. Håkan Jönson & Tove Harnett. Presentation at FORSA-symposium, Norrköping March 12-13 2019.

Wet facilities for older persons: First findings from Sweden and Denmark. Tove Harnett & Håkan Jönson. Presentation at ESA Mid-term conference RN01, Brno, September 5-7 2019.

Cheers Lads! Nursing Homes for Older People with Substance Use Disorder in Swedish Print Media. Håkan Jönson & Tove Harnett. Poster presented at 25th Nordic Congress of Gerontology, May 23-25 2019.

Forskare

Håkan Jönson, professor
Tove Harnett, universitetslektor
Jeanne Højgaard-Bøytler, doktorand

Projektfinansiering

FORTE (Dnr: 2019-01149) 4 660 000 SEK
Tid för projektet: maj 2019 – april 2023

Etiktillstånd

Beslut av etikprövningsnämnden 2019-10-28 Dnr: 2019-04404 (also EPN i Lund 2018-12-12, Dnr: 2018/988).