Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning i socialt arbete som förmedlande länk mellan vetenskap och praktik, 7,5/15 hp

SAFL001

Kursen ges inte för närvarande.

Kursen inleds med en presentation av vetenskapsteoretiska perspektiv, med särskild tonvikt på samhällsvetenskap, i synnerhet socialt arbete. Därefter diskuteras och analyseras och diskuteras med vetenskapsteoretiska metoder ett antal beständiga frågor inom socialt arbete, som relationen eller motsättningen mellan vetenskap och praktik; värderingars och politiska ställningstagandens roll i det sociala arbetet; hur forskning i ämnet bör eller kan bedrivas: forskningens kunskapsobjekt; frågan om evidensbasering, med mera.

Kursen löper från det abstrakta till det mer konkreta; från vetenskapsteorier över metodologi till empirisk forskning i socialt arbete och till deltagarnas egen forskning. Inledningsvis presenteras ett antal vetenskapsteorier och frågeställningar och därefter övergår successivt initiativet till seminariedeltagarna. Möjliga kategoriseringsscheman för att bättre förstå relationen mellan vetenskap och praktik kommer att föreslås och diskuteras. Deltagarna redogör för sina forskningsfrågor (i till exempel avhandling eller annan forskning) och de tillvägagångssätt (ansats, metod, teori, empiri) som valts eller begrundats.